دانشگاه ايلام       نقشه سايت اخبار صفحه نخست  
 
 
 
  دومين شماره مجله علمي –تخصصي سياستهاي اقتصادي منتشرشد
 

دراين شماره مقالاتي با عنوان بررسي تبعات ورود ايران به سازمان تجارت جهاني،بررسي رابطه علي سرمايه گذاري مستقيم،توليدناخالص ملي وصادرات کشورهاي d8با استفاده ازداده هاي سري زماني وترکيبي،بررسي اثرنرخ واقعي ارزبرعرضه وتقاضاي صادرات فعاليتهاي مختلف صنعتي ايران،اثرسرکوب مالي برسرمايه گذاري،آلودگي هوادرصنايع توليدي ايران،بررسي تاثيرفناوري اطلاعات برمديريت دانش ونقش سرمايه انساني درتوليدصنايع ايران باتاکيد برصنايع بزرگ به چاپ ر سيده است.

دومين شماره مجله علمي –تخصصي سياستهاي اقتصادي منتشرشد
ارسال خبر به پست الكترونيك  

تاريخ:  ۱ ارديبهشت ۱۳۹۱  ساعت: 2:07:10عصر 

 
 
 
 
 
 بازديد صفحه جاری:   ۱۱۱۱
 تعداد بازديد امروز :  ۱۳۳۹
 
 
 
 

معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ايلام