En Ar

مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

              
  •  دکتر محمد سلاوزري زاده 
  •      مدير دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت
  •      تلفن: 59241109-084 داخلي 109
  •      رايانامه: m.salavarzi@ilam.ac.ir

 

 شرح وظايف: مأموريت مديريت نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت دانشگاه ايلام در دو حوزه هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان و ددفتر نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت دانشگاه ايلام مي باشد. در راستاي مأموريت مربوط به هيأت نظارت و ترزيابي آموزش عالي استان اين هيأت بدنبال شناسايي نقاط قوت و ضعف و چالش ها و فرصت هاي مؤسسه هاي آموطش عالي استان است. همچنين نهادينه سازي فرهنگ نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت و افزايش بهره وري با استفاده از فرآيند نظارت نظام مند و زيرنظام هاي آموزش عالي استان جزء اهداف اين هيأت مي باشد.

     در دفتر مديريت نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت دانشگاه ارتقاء کيفيت آموزشي، پژوهشي و فناوري، دانشجويي و فرهنگي و اجتماعي و اداره به عنوان يک هدف مهم در رأس کار قرار دارد. دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت دانشگاه ايلام با اولويت دادن به ارتقاء کيفيت آموزش در دانشگاه به دنبال مهمترين راه کارهاي مؤثر و اثربخش است.

 کارکنان:


        حمزه زنگنه

        کارشناس نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت 

        رايانامه: h.zangeneh@ilam.ac.ir

        تلفن: 59241110-084 داخلي 110

 


          يوسف زيني وند

       کارشناس نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت 

        رايانامه: y.zeinivand@ilam.ac.ir

        تلفن: 59241110-084داخلي 110

 


شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها