En Ar

قوانین و مقررات

مصوبات مجلس شورای اسلامی

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

شماره ویژه نامه: ۹۸۳

سال هفتاد و سه شماره ۲۱۱۲۰

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

 

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 50931/ 119386مورخ 10/09/1394در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم( ۱۲۳ ) قانون اساسی جمهوری اسلامیایران قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی که با عنوان لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود ٬ با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 31/05/1396و تأیید شورای محترم نگهبان ٬ به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی  علی لاریجانی

 

73902                                                                                             19/06/1396 شماره

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی و یکم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 08/06/1396 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 101/ 49185مورخ 14/06/1396 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده ٬ جهت اجرا ابلاغ می گردد.

 

 

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

ماده واحده - تهیه ٬ عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله ٬ پایان نامه ٬ مقاله ٬ طرح پژوهشی ٬ کتاب ٬ گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی- علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل  با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود ٬ جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات به شرح زیر می باشند:

۱ ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه سه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش است.

۲ درصورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی علاوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه  مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطابق مواد  (20) ،(21) و (22) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392تعیین می گردد.

تبصره ۱ : معاونت در جرائم موضوع بندهای (1) و (2) مستوجب حداقل مجازات مقرر می باشد.

تبصره ۲: در صورتی که ارتکاب جرم موضوع این قانون از طریق پایگاه الکترونیکی و یا در قالب بنگاه (شامل مؤسسه ٬ شرکت یا هر

نوع دیگر)اعم از ثبت شده یا نشده انجام شود و یا برای انجام آن اقدام به تبلیغ به هر نحو گردد ٬ مرتکب یا مرتکبان به میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر فوق محکوم می شوند.

تبصره ۳ : محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی مندرج در تبصره(2) به درخواست یکی از وزارتخانه های علوم ٬ تحقیقات و فناوری و یا بهداشت ٬ درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضائی حسب مورد مهر و موم (پلمب) یا متوقف می شود.

تبصره ۴ : بازرسان وزارتخانه های علوم ٬ تحقیقات و فناوری و بهداشت ٬ درمان و آموزش پزشکی در اجرای این قانون و مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 04/12/1392 پس از فراگیری مهارت های لازم ٬ عندالاقتضاء می توانند به عنوان ضابط خاص محسوب شوند.

تبصره ۵ : ارائه خدماتی که در جریان تهیه آثار پژوهشی  علمی و هنری انجام آنها توسط اشخاص ثالث متعارف است از قبیل

خدمات آزمایشگاهی ٬ تایپ ٬ کمک به گردآوری داده ها ٬ ترجمه ٬ تکثیر و ویراستاری اثر ٬ مشمول حکم مقرر در این قانون نیست.

تبصره6  : در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع این قانون توسط اعضای هیأت علمی ٬ دانشجویان ٬ کارکنان اداری و طلاب ٬ ضمن سلب هرگونه امتیاز مادی و یا معنوی مترتب بر آن و ملغی الاثر بودن هرگونه مدرک تحصیلی ٬ پایه ٬ مرتبه علمی ٬ رتبه و یا عناوین مشابه علمی ٬ به تخلفات نامبردگان حسب مورد توسط هیأتهای انتظامی اعضای هیأت علمی ٬ هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ٬ کمیته های انضباطی دانشجویان و یا دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی شده و به مجازات های زیر محکوم می شوند:

الف  هیأت علمی به یکی از مجازات های ردیف(7) تا (11) ماده(8) قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب 22/12/1364و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

ب  دانشجو به یکی از مجازات های ردیف(ب-1 تا ب -5) ماده (7) آیین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه 358 مورخ 14/06/1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن .

پ  کارکنان اداری به یکی از مجازات های ردیف (د)تا (ک) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 07/09/1372 و اصلاحات آن و الحاقات بعدی آن .

ت  طلاب؛ بر اساس قوانین و مقررات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت

تبصره ۷ : وزارتخانه های علوم ٬ تحقیقات و فناوری و بهداشت ٬ درمان و آموزش پزشکی مکلفند جهت پیشگیری از جرائم موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهند:

۱ ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق گنجاندن دروس ذی ربط و اصلاح سرفصل برنامه های درسی و برگزاری

کارگاههای آموزشی

۲ الزام دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی به اعمال نظارت دقیق بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی و

پایان نامه ها و رساله های دانشجویی

۳ اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان نامه و رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز جرم موضوع این قانون با توجه به میزان تخلف

۴ اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیأت علمی ٬ اخراج ٬ لغو قرارداد در صورت احراز جرم موضوع این قانون در آثار علمی با توجه به میزان تخلف

تبصره ۸:  سایر دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی مکلفند در صورت احراز جرم موضوع این قانون توسط کارکنان خود به منظوراستفاده از مزایای شغلی ٬ مجازات انتظامی مقرر در بند (د) ماده ( ۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به مرتکب اعمال نمایند.

تبصره ۹ : حوزه های علمیه و همچنین دانشگاهها ٬ پژوهشگاهها ٬ مؤسسه های آموزش عالی ٬ پژوهشی فناوری دولتی و غیردولتی

زیر نظر وزارتخانه های علوم ٬ تحقیقات و فناوری و بهداشت ٬ درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه علمی کاربردی ٬ دانشگاه آزاد اسلامی ٬ جهاد دانشگاهی ٬ مؤسسه های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی ٬ مؤسسه های وابسته به دستگاههای آموزش عالی

غیردولتی غیرانتفاعی ٬ مؤسسه های وابسته به دستگاههای اجرائی و دانشگاه فرهنگیان موظف هستند از این پس ٬ پیشنهادها

(پروپوزال ها) ٬ پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که فاقد طبقه بندی هستند در سامانه های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت و تأیید کرده و فایل تمام متن و نتیجه را همانندجویی کنند. ارائه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتیجه همانندجویی این مدارک برای هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما ٬ مشاور و داور و تخصیص امتیاز در ترفیع و ارتقای آنها و همچنین دانشجویان الزامی است.

تبصره ۱۰:  آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم ٬ تحقیقات و فناوری و بهداشت ٬ درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی ویکم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش

مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 08/06/1396به تأیید شورای نگهبان رسید .

رئیس مجلس شورای اسلامی-  علی لاریجانی

................................................................................................................................................................................

 

 

ممنوعیت‌ صدور مدرک‌ معادل‌ در دانشگاهها و مراکز آموزش‌ عالی‌

مصوب‌ جلسه‌ 432 مورخ‌ 77/9/3 شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌

==========================================

 

پیرو مصوبه‌ جلسه‌ 358 مورخ‌ 74/6/14 شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌  در خصوص‌ موافقت‌ اصولی‌ با حذف‌ مدرک‌ معادل‌ و بر اساس‌ گزارش‌ عملکرد وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ (موضوع‌ نامه‌ 11959/2 مورخ‌ 77/7/21 وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌) و تایید کمیسیون‌ مشورتی‌ ، که‌ اشعار می‌ دارد :

الف‌) اعطای‌ مدرک‌ معادل‌ ناشی‌ از گذراندن‌ دوره‌ های‌ آموزشی‌ مصوب‌ سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ و همچنین‌ دوره‌ های‌ غیر رسمی‌ برگزار شده‌ توسط دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ متوقف‌ گردیده‌ است‌ .

 ب‌ ) با توجه‌ به‌ لغو امتیاز موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیر دولتی‌ و غیر انتفاعی‌ نوع‌ دوم‌ ، اجرای‌ دوره‌ های‌ معادل‌ در این‌ موسسات عملا متوقف‌ مانده‌ است‌ .

 ج‌ ) برای‌ تبدیل‌ مدارک‌ معادل‌ اعطایی‌ کمیسیون‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ خارج‌ از کشور ، بر حسب‌ مورد دو راه‌ حل‌ پیش‌  بینی‌ شده‌ است‌ . اول‌ آنکه‌ دارنده‌ مدرک‌ معادل‌ با گذراندن‌ واحدهای‌ جبرانی‌ در یکی‌ از دانشگاههای‌ داخل‌ کشور ، مدرک‌ معادل‌ خود را به‌ مدرک‌ رسمی‌ تبدیل‌ کند و دیگر اینکه‌ در آزمون‌ ورودی‌ مقطع‌ بالاتر شرکت‌ کرده‌ و حداقل‌ 80 درصد نمره‌ آزمون‌ آخرین‌ فرد پذیرفته‌ شده‌ در رشته‌ مربوط را کسب‌ کرده‌ باشد .

 د ) با توجه‌ به‌ اصلاح‌ آیین‌ نامه‌ آموزشی‌ دوره‌ های‌ کاردانی‌ و کارشناسی‌ ، اعطای‌ مدرک‌ معادل‌ به‌ دانشجویان‌ مشروطی‌ مشمول‌ اخراج‌ منتفی‌ اعلام‌ شده‌ است‌ .

هـ ) کمیسیون‌ تدوین‌ آئین‌ نامه‌ های‌ آموزشی‌ ، حذف‌ مدرک‌ معادل‌ در دوره‌ کارشناسی‌ ارشد را جهت‌ تصویب‌ به‌ شورای‌ عالی برنامه‌ ریزی‌ پیشنهاد کرده‌ است‌ .

 و ) با توجه‌ به‌ متوقف‌ شدن‌ دوره‌ های‌ آموزشی‌ نیمه‌ حضوری‌ در دانشگاه‌ پیام‌ نور ، اعطای‌ مدرک‌ معادل‌ به‌ دانشجویان‌ منتفی‌  است‌ .

مقرر گردید : شورای‌ عالی‌ جهت‌ گیریهای‌ فوق‌ را که‌ ـ در مواردی‌ باعث‌ توقف‌ صدور مدرک‌ معادل‌ گردیده‌ و در برخی‌ موارد نیز در آینده‌ نزدیک‌ منجر به‌ این‌ توقف‌ خواهد گشت‌ ـ تایید می‌ نماید و از این‌ پس‌ اعطای‌ مدرک‌ معادل‌ توسط دانشگاهها وموسسات‌ آموزش‌ عالی‌ ممنوع‌ می‌ باشد .

 

 

سید محمد خاتمی‌

ریئس‌ جمهور و رئیس‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌

....................................................................................................................................................................................................

 

بخشنامه آملی‌لاریجانی به مراجع قضایی و ثبتی درباره معاملات خودرو

بخشنامه آملی‌لاریجانی به مراجع قضایی و ثبتی درباره معاملات خودرو

 رییس قوه قضاییه بخشنامه‌ای را خطاب به کلیه مراجع قضایی و ثبتی کشور درباره معاملات خودرو صادر کرد. متن این بخشنامه به شرح ذیل است:

اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرایم مرتبط در بندهای 66 و 67 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تأکید قرار گرفته و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع‌المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل می‌گردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم‌الاجرا شناخته می‌شود.

از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرایم و دعاوی قرار می‌گیرد، لذا مقرر می گردد واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.

صادق آملی لاریجانی

....................................................................................................................................................................................................

 

آئین‏ نامۀ انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران

(مصوب سیصد و پنجاه و چهارمین جلسۀ مورخ ۲۰/۴/۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

 

ماده ۱ـ تعاریف:

 

الف - منظور از دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالى، دانشگاهها و مؤسسات و مجتمع هاى آموزش عالى و پژوهشى دولتى یا غیردولتى است که طبق مقررات وزارتین فرهنگ و آموزش عالى و بهداشت و درمان و آموزش پزشکى مدرک رسمى بالاتر از دیپلم (ولو به عنوان معادل) صادر مى ‏کنند که در این آئین‏نامه به آنها «دانشگاه» اطلاق مى‏شود.

 

ب - دانشجوى داخل: هر فردى است که در یکى از دانشگاهها به صورت حضورى یا غیرحضورى به تحصیل اشتغال داشته باشد که در این آئین‏نامه به آن «دانشجو» اطلاق مى‏شود.

 

ج - دانشجوى وابسته : به فردى که به عنوان دانشجوى بورسیه یا ارز بگیر در یکى از دانشگاههاى خارج از کشور تحصیل مى‏کند، گفته مى‏شود.

 

د - دانشجوى خارجى: به دانشجوى تبعه کشورهاى خارجى گفته میشود که در دانشگاه جمهورى اسلامى ایران تحصیل مى‏کند.

 

هـ - زمان تحصیل: با زمان ثبت نام اولیه در دانشگاه آغاز و با اخذ مدرک یا گواهى موقت یا انصراف یا اخراج خاتمه یافته تلقى مى‏شود.

 

ماده ۲- کلیات:

با توجه به قداست علم و اخلاق و محیطهاى آموزشى و پژوهشى در شرع مبین و حکومت اسلامى و ضرورت دفاع و حراست از حقوق عمومى دانشجویان، دانشجو مکلف و موظف است در طول زمان تحصیل و در هر محیط اعم از دانشگاه و خارج از دانشگاه از ارتکاب هر عمل که خلاف شئون و حیثیات دانشجو اعم از دانشجوى داخل یا وابسته یا خارجى باشد، خوددارى کند.

در غیر این صورت براساس مفاد این آئین‏نامه با وى برخورد مى‏شود.

 

ماده ۳- ترکیب اعضاء کمیتۀ انضباطى بدوى دانشگاه و چگونگى انتخاب آنها:

 

۱-معاون دانشجوئى دانشگاه به عنوان رئیس کمیتۀ انضباطى بدوى.

 

۲- مسئول دفتر نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه یا نماینده تام الاختیار ایشان در صورت وجود دفتر نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه.

 

۳- یک نفر عضو هیئت علمى دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه.

 

۴- دو نفر دانشجوى دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه.

 

۵- دبیر کمیته انضباطى بدوى با انتخاب رئیس کمیته بدوى بدون داشتن حق رأى.

 

تبصره ۱ـ دو دانشجوى عضو کمیتۀ انضباطى دانشگاه باید واجد این شرایط باشند:

 

۱- حداقل نیمۀ اول دورۀ کارشناسى را به پایان رسانده باشند (مؤسساتى که فقط دورۀ کاردانى را دارند دانشجویان عضو کمیتۀ انضباطى آنها باید وارد نیمۀ دوم دورۀ کاردانى شده باشند) و ضمناً دانشجویان دورۀ کارشناسى ارشد و دکترى، مشروط بر آنکه تحصیلات دورۀ کارشناسى خود را در داخل کشور به پایان رسانده باشند از این ماده مستثنى هستند.

 

۲-از حیث درسى و اخلاقى جزو دانشجویان خوب دانشگاه باشند.

 

تبصره ۲ـ کلیه اعضاء کمیتۀ انضباطى دانشگاه باید به تقوى وتعهد و استقلال نظر شهرت داشته و متأهل و فاقد سوء سابقه باشند.

 

تبصره ۳ـ اعضاء بندهاى ۳و ۴ به مدت دو سال انتخاب مى‏شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و ضمناً چنانچه اعضاء فوق در طول سه سال، سه جلسه متوالى یا ۶جلسه متناوب غیبت غیر موجه داشته یا به هر دلیل امکان حضور در جلسات کمیته انضباطى دانشگاه را بمدت بیش از ۳ماه نداشته باشند یا در صورت احراز عدم صلاحیت، رئیس دانشگاه مى‏تواند به عزل آنها و انتخاب فرد جدید اقدام کند. تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت اعضاء به عهدۀ رئیس کمیته است.

 

تبصره۴ـ رئیس کمیته مى‏تواند بنا به صلاحدید از افراد مطلع براى شرکت در جلسات کمیته بدون داشتن حق رأى دعوت کند.

 

تبصره ۵ـ جلسات کمیته با حضور رئیس کمیته و حداقل دو عضو صاحب رأى تشکیل مى‏شود و مصوبات آن با سه رأى موافق قابل اجراء است.

 

تبصره۶ـ احکام کمیته انضباطى بدوى دانشگاه با امضاء رئیس کمیته بدوى و احکام کمیته انضباطى تجدید نظر با امضاء دبیر کمیته انضباطى تجدید نظر دانشگاه ابلاغ مى‏شود.

 

ماده۴ـ ترکیب اعضاء کمیته انضباطى تجدید نظر دانشگاه:

 

۱-رئیس دانشگاه به عنوان رئیس کمیته تجدید نظر.

 

۲-مسئول دفتر نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه.

 

۳-معاون دانشجوئى دانشگاه به عنوان دبیر کمیته تجدید نظر.

 

ماده۵ـ ترکیب اعضاء کمیته مرکزى انضباطى دانشجویان:

 

۱-معاون دانشجوئى وزارت فرهنگ و آموزش عالى به عنوان رئیس کمیته.

 

۲-مسئول دفتر نمایندگى مقام معظم رهبرى در یکى از دانشگاهها به انتخاب شوراى مرکزى نمایندگان مقام معظم رهبرى در دانشگاهها و با حکم رئیس شوراى مرکزى نمایندگان مقام معظم رهبرى در دانشگاهها.

 

۳-یک نفر حقوقدان به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالى.

 

۴- سرپرست کمیتۀ مرکزى انضباطى دانشجویان بدون حق رأى به عنوان دبیر کمیته.

 

۵-یک نفر از اعضاى هیئت علمى دانشگاهها به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالى.

 

۶-یک نفر دانشجو از میان اعضاء کمیته انضباطى دانشگاهها با انتخاب و صدور حکم از سوى وزیر فرهنگ و آموزش عالى.

 

۷-معاون دانشجوئى یکى از دانشگاهها بنا به دعوت دبیر کمیتۀ مرکزى.

 

تبصره ۱ـ مدت عضویت اعضاء منتخب ۳سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

 

تبصره۲ـ جلسات کمیته مرکزى انضباطى با حضور ۴ نفر رسمیت مى‏یابد و تصمیمات جلسه با ۳رأى موافق لازم‏الاجراء است.

 

تبصره ۳ـ کمیته مرکزى انضباطى دانشجویان از نظر تشکیلاتى به وزارت فرهنگ و آموزش عالى وابسته است و تحت نظر شورای عالى انقلاب فرهنگى فعالیت مى‏کند.

 

تبصره۴ـ رئیس کمیته مى‏تواند بنا به تشخیص و ضرورت امر از افراد مطلع براى شرکت در جلسۀ کمیته بدون داشتن حق رأى دعوت کند.

 

تبصره ۵ـ احکام کمیتۀ مرکزى انضباطى دانشجویان با امضاء دبیر کمیتۀ مرکزى ابلاغ مى‏شود.

 

ماده ۶ـ حدود اختیارات و وظایف کمیته‏هاى انضباطى دانشگاه و کمیتۀ مرکزى انضباطى:

 

الف - رسیدگى به جرایم عمومى دانشجویان (از قبیل تهدید، تطمیع، توهین، ضرب و جرح، جعل، سرقت، رشوه، اختلاس یا قتل).

 

ب - رسیدگى به تخلفات آموزشى و ادارى مانند:

۱/ب - تقلب در امتحان.

۲/ب - فرستادن شخص دیگرى به جاى خود در امتحان یا شرکت به جاى دیگرى در امتحان

۳/ب - ارتکاب هر عملى از سوى اشخاص حقیقى یا حقوقى که موجب اخلال یا وقفه یا مزاحمت در اجراى برنامه‏هاى دانشگاه یا خوابگاه شود.

۴/ب - ایراد خسارت به اموال دانشگاه یا بیت‏ المال.

 

ج - تخلفات سیاسى :

۱/ج - دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقعیات از روى عمد نسبت به خود یا گروهکهاى محارب یا مفسد یا افراد وابسته به آنها.

۲/ج - عضویت در گروهکهاى محارب یا مفسد یا ملحد یا هوادارى و انجام دادن هر عملى به نفع آنها.

۳/ج - فعالیت و تبلیغ به نفع گروهکها و مکاتب الحادى.

۴/ج - توهین به شعائر اسلامى یا ملى و ارتکاب اعمالى بر ضد نظام جمهورى اسلامى (مانند شعارنویسى، پخش اعلامیه و )

۵/ج - ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه.

 

د - تخلفات اخلاقى:

۱/د- استعمال موادمخدریاشرب خمریاقماریامداخله ‏درخریدوفروش‏ وتوزیع‏این‏گونه مواد.

۲/د - استفاده از نوارهاى ویدئویى یا صوتى یا لوحه‏هاى رایانه‏اى مستهجن یا مداخله در خرید و فروش، تکثیر، توزیع این گونه وسایل.

۳/د - عدم رعایت پوشش اسلامى یا استفاده از پوشش یا آرایش مبتذل.

۴/د - استفاده یا توزیع یا تکثیر کتب، مجلات، عکسهاى مستهجن و یا آلات لهو ولعب.

۵/د - عدم رعایت شئون دانشجوئى.

۶/د - داشتن رابطۀ نامشروع.

۷/د - تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع.

۸/د - انجام عمل منافى عفت.

 

ماده۷ـ تنبیهات:

 

الف - تنبیهاتى که با حکم کمیته‏هاى انضباطى دانشگاه یا کمیتۀ مرکزى انضباطى نسبت به دانشجویان مى‏تواند اعمال شود.

۱/الف - احضار و اخطار شفاهى.

۲/الف - اخطار کتبى بدون درج در پرونده دانشجو.

۳/الف - تذکر کتبى ودرج در پروندۀ دانشجو.

۴/الف - توبیخ کتبى و درج در پروندۀ دانشجو.

۵/الف - دادن نمره ۲۵/۰

۶/ الف - محرومیت از تسهیلات رفاهى دانشگاه (از قبیل وام، خوابگاه و )

۷/الف - دریافت خسارت از دانشجو در مواردى که تخلف، منجر به ایجاد ضرر و زیان به دانشگاه یا بیت‏المال شده باشد.

۸/الف - منع موقت از تحصیل تا مدت دو نیمسال تحصیلى (با احتساب یا بدون احتساب سنوات).

 

تبصره ۱ـ در مواردى که کمیتۀ انضباطى بدوى دانشگاه حکم صادر کرده و به آن حکم در موعد مشخص شده در این آئین‏نامه دانشجو اعتراض کند، تجدیدنظر در حکم صادره به عهده کمیتۀ انضباطى تجدید نظر دانشگاه خواهد بود.

 

تبصره۲ـ اعمال مجدد مجازات موضوع بند ۸/الف مادۀ ۷منوط به تأیید کمیتۀ مرکزى انضباطى خواهد بود.

 

ب - تنبیهاتى که فقط با حکم کمیتۀ مرکزى انضباطى نسبت به دانشجویان مى‏تواند اعمال شود:

۱/ب - منع موقت از تحصیل تا چهارنیم سال تحصیلى (با احتساب یا بدون احتساب سنوات).

 

تبصره - چنانچه پس از اجراى حکم کمیته و در طول مدت تحصیل دانشجو، احتساب سنوات محرومیت از تحصیل مانع از فارغ‏التحصیل شدن دانشجو شود و دانشجو متعذر به عذر موجه شود، کمیته مرکزى پس از ارائه دلایل و مدارک تعذر از سوى دانشجو و بررسى، بنا به تشخیص مى‏تواند اقدام به تبدیل حکم به عدم احتساب سنوات کند.

۲/ب - تغییر محل تحصیل دانشجو.

۳/ب - تبدیل دورۀ تحصیلى دانشجو از روزانه به شبانه.

۴/ب - اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودى.

۵/ب - محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاهها تا ۵سال.

تبصر ه ۱ ـ در موارد ضرورى بنا به تشخیص، کمیتۀ انضباطى دانشگاه یا کمیتۀ مرکزى انضباطى مى‏تواند حکم به صورت ترکیبى صادر کند. (ترکیبى از ۲یا چند بند ماده ۷).

تبصره ۲ـ رئیس دانشگاه مجاز است تا زمان رسیدگى به پروندۀ دانشجوى متخلف در کمیتۀ انضباطى دانشگاه از ورود وى به دانشگاه جلوگیرى کند مشروط بر اینکه مدت رسیدگى به پروندۀ دانشجو از یکماه تجاوز نکند و در مورد پرونده‏هائى که به کمیتۀ مرکزى انضباطى براى رسیدگى و اعلام رأى ارجاع مى‏شود، رئیس دانشگاه مجاز است از ورود دانشجو به دانشگاه تا مدت دو ماه جلوگیرى کند. (در صورت تلاقى ایام ممانعت از ورود دانشجو به دانشگاه با امتحانات پایان نیم سال، دانشجو مى‏تواند با تشخیص رئیس دانشگاه در امتحانات پایان نیم سال شرکت کند).

تبصره ۳ـ به منظور ممانعت از اعمال سلیقه‏هاى متفاوت در دانشگاه‏ها و در موارد تخلف مشابه، کمیته‏هاى انضباطى دانشگاه‏ها موظفند در خصوص تخلفات مشمول بندهاى ۵/ج ،۱/د ، ۲/د، ۴/د ، ۶/د ، ۷/د ،۸/د مادۀ ۶ آئین‏نامه، ضمن رسیدگى و صدور حکم در محدودۀ ‏اختیارات،مراتب را براى اطلاع و احیاناً اعلام نظر به کمیتۀ مرکزى انضباطى ارسال کنند.

 

تبصره ۴ـ هرگاه دانشجوئى در مکانهائى به عنوان دانشجو فعالیت داشته باشد (از قبیل سفرهاى علمى، محلهاى کارآموزى، خوابگاه و ) مرتکب عملى شود که بر حسب قوانین کشورى مستوجب کیفر باشد، کمیتۀ انضباطى مى‏تواند ضمن رسیدگى به تخلف در حیطۀ این آئین‏نامه، موارد را براى برخورد در حیطۀ کارى مراجع ذى صلاحیت به آنها نیز ارجاع دهد. به هر حال تنها مرجع مجاز دانشگاه به انعکاس تخلف و معرفى دانشجوى خاطى به مراجع قضائى و انتظامى، کمیتۀ انضباطى آن دانشگاه است.

 

تبصره۵ـ هرگاه دانشجوئى در خارج از محوطۀ دانشگاه مرتکب عمل خلافى شود که بنابر قوانین کشورى مستوجب کیفر باشد، رسیدگى به جرم ارتکابى در چارچوب ضوابط و قوانین کیفرى و جزائى در صلاحیت مراجع قضائى است اما کمیتۀ انضباطى مى‏تواند به موازات آن حسب مادۀ ۷ این آئین‏نامه تصمیم‏گیرى کند.

 

تبصره ۶ـ تمرد دانشجو از اجراى احکام و دستوراتى که کمیتۀ انضباطى صادر مى‏کند یا تکرار تخلف موجب تشدید تنبیه خواهد شد.

 

تبصره۷ـ بنا به تشخیص کمیتۀ انضباطى، موارد تخلف مى‏تواند به ولى یا سرپرست یا همسر دانشجو اطلاع داده شود.

 

تبصره ۸ـ در صورت احتمال تصحیح رفتار و عدم تکرار تخلف، کمیته‏هاى انضباطى دانشگاه و کمیتۀ مرکزى انضباطى بنا به تشخیص مى‏تواند اجراى تمام یا بخشى از حکم را پس از اخذ تعهد به حالت تعلیق درآورند و در صورت تکرار هر نوع تخلف، علاوه بر اعمال مجازات جرم جدید، حکم تعلیقى هم به اجراء درخواهد آمد و استفاده از موضوع این تبصره در طول مدت تحصیل دانشجو فقط یکبار مجاز مى‏باشد و اعتبار اجراى احکام تعلیقى به شرط عدم تکرار تخلف تا پایان تحصیل دانشجو است و در صورت عدم تکرار تخلف در طول مدت تحصیل، سوابق محکومیت از پروندۀ او خارج خواهد شد. ضمناً این تبصره بر کلیه موارد تخلف موضوع ماده (۶) این آئین‏نامه شمول دارد الا در این موارد:

اعمال شنیع (زنا و لواط)- سرقت مکرر - استفاده از سلاح - عضویت یا فعالیت در گروهکهاى ملحد، مفسد یا محارب - توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلى.

 

تبصره ۹- به تخلفات دانشجویان مهمان و انتقالى، کمیتۀ انضباطى دانشگاهى که تخلف در زمان تحصیل دانشجو در آنجا صورت گرفته است رسیدگى خواهد کرد و چنانچه در موقع اجراى حکم، دانشجو در آن دانشگاه نباشد، کمیتۀ انضباطى دانشگاهى که محل تحصیل دانشجو است مکلف به اجراى حکم صادره خواهد شد.

 

ماده ۸ـ نحوۀ اعتراض کردن دانشجو به آراء صادر شده:

 

الف - در مورد احـــکامى که کمیتۀ انضباطى بدوى دانشگاه صادر مى‏کند (بندهاى ۱/الف و ۲/الف - ماده ۷) دانشجو مى‏تواند ظرف مدت ۱۰روز ادارى از تاریخ رؤیت حکم اولیه، اعتراض خود را به کمیتۀ انضباطى تجدیدنظر دانشگاه ذیربط تسلیم کند تا در آن کمیته تجدیدنظر شود.

 

تبصره - در مورد احکام بندهاى ۱/الف و ۲/الف مرجع تجدید نظر همان کمیتۀ انضباطى بدوى است و دانشجو باید ظرف مدت ۱۰روز ادارى از تاریخ رؤیت حکم اولیه، اعتراض خود را به آن کمیته تسلیم کند تا حکم قطعى صادر شود.

 

ب - در مورد تصمیماتى که کمیتۀ مرکزى انضباطى اتخاذ مى‏کند (بندهاى الف و ب ماده ۷) نحوه و مراحل صدور حکم و اعتراض دانشجو بدین ‏ترتیب خواهد بود:

۱/ب - کمیتۀ مرکزى ابتدا نظر خود را در مورد تنبیه مورد نظر که باید دربارۀ دانشجو اعمال شود از طریق دانشگاه و یا رأسا توسط حکم کتبى (حکم اولیه) به اطلاع وى مى‏رساند.

۲/ب - دانشجو مى‏تواند ظرف مدت دو هفته پس از ابلاغ حکم، دفاعیه خود را به کمیتۀ مرکزى تسلیم کند. (از طریق کمیتۀ انضباطى دانشگاه یا مستقیماً به کمیتۀ مرکزى انضباطى با ارسال رونوشت به کمیتۀ انضباطى دانشگاه).

۳/ب - کمیتۀ مرکزى پس از ملاحظۀ دفاعیۀ دانشجو، حداکثر ظرف مدت یکماه حکم قطعى را صادر مى‏کند.

 

تبصره۱ـ احکام اولیه صادره از سوى کمیتۀ انضباطى دانشگاه یا کمیتۀ مرکزى انضباطى به هر شکل ممکن ‏باید تا یکماه پس از صدور به دانشجوى متخلف ابلاغ شود.

 

تبصره ۲ـ احکام اولیه با رعایت موضوع تبصرۀ ۱ماده ۸ تا زمان صدور حکم قطعى، لازم‏الاجراء نیست.

 

تبصره ۳ـ در صورتى که دانشجو به دلایل غیر موجه از اعلام رؤیت حکم اولیه استنکاف کند حق اعتراض از وى سلب خواهد شد. (مرجع تشخیص غیرموجه بودن، کمیتۀ انضباطى است).

 

ماده ۹- کلیۀ کمیته‏هاى‏انضباطى ‏دانشگاهها موظفند با کمیتۀ مرکزى‏ انضباطى ‏درارسال‏ پرونده ویا موارد درخواستى‏ دیگرهمکارى‏ کنند و احکام‏ صادره ‏از سوى‏ کمیتۀ مرکزى انضباطى را اجراء کنند.

 

ماده ۱۰ـ رئیس دانشگاه مسئول نظارت بر حسن اجراى کلیۀ مسائل به این آئین‏نامه در دانشگاه است.

 

ماده ۱۱ـ مرجع رسیدگى بدوى و نهائى به تخلفات دانشجویان وابسته، کمیتۀ مرکزى انضباطى دانشجویان است.

 

ماده۱۲ـ در صورتى که مراجع امنیتى یا قضائى تشخیص به صلاحیت یا عدم صلاحیت تحصیل دانشجوئى بدهند، باید مراتب را کتباً با ذکر نوع و میزان تخلف به کمیتۀ مرکزى انضباطى ارسال کنند تا کمیتۀ مرکزى انضباطى براساس موارد ارائه شده، در خصوص ادامه یا عدم ادامه یا چگونگى تحصیل دانشجو تصمیم‏گیرى کند. به هر حال مرجع تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت تحصیل دانشجویان کمیتۀ مرکزى انضباطى است.

 

تبصره۱ـ دانشکده‏هاى وابسته به دانشگاههاى جامع و دانشکده‏هاى اقمارى سایر دانشگاهها، مجاز به تشکیل کمیتۀ انضباطى‏اند و وابستگى آنها به کمیتۀ مرکزى انضباطى از طریق کمیتۀ انضباطى دانشگاه است. مرجع تشخیص ضرورت تشکیل کمیتۀ انضباطى در این گونه دانشکده‏ها کمیتۀ انضباطى تجدید نظر دانشگاه است و صدور مجوز به عهدۀ کمیتۀ مرکزى انضباطى است و ترکیب اعضاء کمیته‏هاى انضباطى این گونه دانشکده‏ها حسب مورد با پیشنهاد رئیس دانشگاه و تأیید کمیتۀ مرکزى انضباطى انتخاب مى‏شوند.

 

تبصره ۲ـ دانشگاههاى وابسته به نیروهاى مسلح کلیۀ تخلفات دانشجویان عضو نیروهاى مسلح خود را وفق آئین‏نامه انضباطى نیروهاى مسلح مصوب مقام معظم رهبرى و فرماندهى معظم کل قوا رسیدگى خواهند کرد و در صورت محرومیت دائم دانشجو از ادامۀ تحصیل، مراتب را به کمیتۀ مرکزى انضباطى احاله مى‏کند. ادامۀ تحصیل این دانشجو در دانشگاههاى غیروابسته به نیروهاى مسلح پس از تأیید صلاحیت ادامۀ تحصیل در کمیتۀ مرکزى انضباطى، براساس ضوابط سازمان سنجش خواهد بود.

 

تبصره ۳ـ در صورت وصول گزارش، کمیتۀ مرکزى انضباطى ابتدائاً بنا به تشخیص مى‏تواند به تخلفات دانشجویان رسیدگى کند.

 

ماده ۱۳ـ شیوه نامۀ اجرائى این آئین‏نامه در ظرف مدت یکماه پس از تصویب در شوراى عالى انقلاب فرهنگى توسط وزارتین فرهنگ و آموزش عالى و بهداشت، درمان و آموزش پزشکى تهیه و براى اجراء به کلیه دانشگاهها ابلاغ خواهد شد.

 

ماده ۱۴ـ این آئین‏نامه در ۱۴ماده و ۵۴بند و ۳۰تبصره در جلسۀ مورخ ۲۰/۴/۷۴ شورای عالى انقلاب فرهنگى تصویب شد و از تاریخ تصویب لازم‏الاجراء است و کلیۀ آئین‏نامه‏ها و بخشنامه‏هاى مغایر با این آئین‏نامه فاقد اعتبار است.

............................................................................................................................................................

 

 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها