En Ar

راهنمای تلفن‌های دانشگاه

دانشکده فنی و مهندسی

عنوان پست سازمانی شماره تماس حوزه شماره مستقیم
فرخنده قمری کارشناس آموزش دانشکده فنی 286 دانشکده فنی و مهندسی 084-59241286
دکتر حسین حسینی رییس دانشکده 750 دانشکده فنی و مهندسی 084-59241750
علی پور ملک مسئول دفتر 751 دانشکده فنی و مهندسی 084-59241751
754 دانشکده فنی و مهندسی 084-59241754
همایون شاوردی معاون پژوهشی دانشکده 755 دانشکده فنی و مهندسی 084-59241755
دکتر مظفر بگ محمدی هیات علمی 756 دانشکده فنی و مهندسی 084-59241756
دکتر علیرضا عباس زاده هیات علمی 758 دانشکده فنی و مهندسی 084-59241758
دکتر رضا منصوری هیات علمی 760 دانشکده فنی و مهندسی 084-59241760
دکتر توان کیخاوندی هیات علمی 761 دانشکده فنی و مهندسی 084-59241761
دکتر مرجان تنظیفی هیات علمی 762 دانشکده فنی و مهندسی 084-59241762
محسن منصوری مدیر گروه شیمی 763 دانشکده فنی و مهندسی 084-59241763
دکتر جعفر طاووسی هیات علمی 764 دانشکده فنی و مهندسی 084-59241764
دکتر رحمت اعظمی هیات علمی 765 دانشکده فنی و مهندسی 084-59241765
محسن منصوری معاون آموزشی دانشکده 766 دانشکده فنی و مهندسی 084-59241766
دکتر حمزه صالحی پور هیات علمی 774 دانشکده فنی و مهندسی 084-59241774
دکتر محمد رضا ولی زاده هیات علمی 776 دانشکده فنی و مهندسی 084-59241776
دکتر محمد تنهایی مدیر گروه مهندسی کامپیوتر 777 دانشکده فنی و مهندسی 084-59241777
دکتر جمال خدا کرمی مدیر گروه معماری 778 دانشکده فنی و مهندسی 084-59241778
بهروز بیاتی هیات علمی 779 دانشکده فنی و مهندسی 084-59241779
سعید ملکشاهی کارشناس آزمایشگاههای گروه عمران 782 دانشکده فنی و مهندسی 084-59241782
معصومه جمشیدزاده دبیرخانه دانشکده 783 دانشکده فنی و مهندسی 084-59241783
سعید نوروزی کارشناس آموزش 784 دانشکده فنی و مهندسی 084-59241784
منصور جعفریان رییس امور عمومی دانشکده 785 دانشکده فنی و مهندسی 084-59241785
دکتر حجت شیخی هیات علمی 788 دانشکده فنی و مهندسی 084-59241788
آموزش دانشکده آموزش دانشکده فنی 789 دانشکده فنی و مهندسی 084-59241789
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها