En Ar

فراخوان عناوین در دست ترجمه

 

 1. Web GIS for Disaster Management And Emergency Response,Rifaat Abdalla Marwa Esmail, Springer,2019,لرستان
 2. Separation Hydrometallurgy of Rare Earth Elements,Jack Zhang Baodong Zhao,Springer,2016,لرستان
 3. The complete collection of fables , poems , epigrams,Ivan Krylov,SZKE,2017,گیلان
 4. Medicinal Plants and Environmental Challenges ,Mansour Ghorbanpour, Ajit Varma,Springer International Publishing ,گیلان
 5. SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH An interdisciplinary approach to social inequality and well-being,Adrian Bonner,policy press,2018,اصفهان
 6. Equine Color Genetics,John Wiley & Sons, Inc,زنجان
 7. Hand Book of organizational and Managerial Wisdon,ERIC H.KESSLER and JAMES R.BAILEY,Sage,2007,الزهرا
 8. Seed technology :Ready reckoner,جیرفت
 9. PERFORMANCE PSYCHOLOGY ,Theory and Practice,Stewart Cotterill,Routledge,2017,دامغان
 10. Thinking English Translation:Analysing and Translating English Source Texts,Stella Cragie & Ann Pattison,Routledge,2018,دامغان
 11. Translation Quality Assessment, Past and Present,Juliane House,Routledge,2015,دامغان
 12. Power Electronics A First Course,NED MOHAN,John Wiley & Sons,Inc,2012,دامغان
 13. Dynamics of Marine Ecosystems:Biological- Physical Interactions in the Oceans,K.H.Mann&, J.R.N.Lazier, Blackwell,تربیت مدرس
 14. Python for Probability, Statistics , and Machine Learning,Jose Unpingco,Springer,2016,بین المللی امام خمینی
 15. Statistical Distributions Applications and Parameter Estimates,Nick T.Thomopolos ,Springer,2017,بین المللی امام خمینی
 16. Correlations of Soil and Rock Properties in Geotechnical Engineering,Jay Ameratunga & Nagaratnam Sivakugan & Braja M.Das,Springer,2016,بین المللی امام خمینی
 17. health promotion foundation for practice,Jennie Naidoo and Jane Wills,Bailliere Tindall,2005,تربیت مدرس
 18. Gegraphical and statistical gazetteer of the Persian gulf, oman, center,جیرفت
 19. Deep Learning with Python,Francois Chollet,Manning Publications; 1 edition,2017,شهید مدنی آذربایجان
 20. Financial Innovation and Engineering in Islamic Finance ,Samir Alamad,Springer,2017,بین المللی امام خمینی
 21. The Financial Times guide to Strategy how to create and deliver a useful strategy,Richard Koch ,FT Prentice Hall,2011,بین المللی امام خمینی
 22. Contemporary lssues in Marketing and Consumer Behavior,Elizabeth Parson , Pauline Maclaren and Andreas Chatzidakis,Routledge,2018,موسسه اموزش عالی فردوس
 23. Plant Epigenetics and Epigenomics : Methods and Protocols,Charles Spillane Peter C.Mckeown,Humana press,2014,بین المللی امام خمینی
 24. ,Research methods in psychology : investigating human behavior,Paul G.Nestor & Russell K.Schutt,SAGE,2015,شهید مدنی آذربایجان
 25. Aktivhaus- the reference work from passivhaus to plus- energy house,Manfred hegger- Caroline Fafflok- Johannes Hegger- Isabell Passig,Birkhauser,2016,هنر اسلامی تبریز
 26. Handbook of behavioral economics foundations and applications1,B.Douglas Bernheim Stefano Dellavigna David Laibson,Elsevier North-Holland,2018,رازی
 27. Fertilization the beginning of life,Brian Dale,Cambridge University Press,2018,شهرکرد
 28. Tactical and Strategic Missile Guidance,Paul Zarchan,American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc,2012,بین المللی امام خمینی
 29. MODERN ROBOTICS: MECHANICS, PLANNING , AND CONTROL ,Kevin M.Lynch and Frank C.Park,Cambridge U.Press,2017,بین المللی امام خمینی
 30. ,semiconductor Optoetectronic Devices introduction to physics and simulation,Joachim Piprek,Elsevier Scicnce Publishuing Co Inc,2003,گیلان
 31. Introduction to Sport Marketing ,Aaron C.T.Smith and Bob Stewart,Routledge ,2015,الزهرا
 32. A Petrograpic Atlas of Ophiolite :An example from the eastern India –Asia collision zone,Naresh Chandra Ghose , Nilanjan Chatterjee, Fareeddin,Springer,2014,نیشابور
 33. ExCEL 2013 for Business Statistics A Guide to Solving Practical Problems,Thomas J.Quirk,Springer,2015,گیلان
 34. Modern tools for genetic engineering ,Michael S.D.Kormann,EXLI4vA,2016,شهرکرد
 35. Guidelines for evaluation and mitigation of seismic risk to cultural heritage,By minis try for cultural heritage and activies ,GANGEMI EDITORE,2007,تبریز
 36. The Oxford State Basics,Steven H.Simon,Oxford University Press,2013,قم
 37. Modern tools for genetic engineering,Michael S.D.Kormann,EXLi4EvA,2016,شهرکرد
 38. Potassic Igneous Rocks and Associated Gold- Copper Mineralization,David I.Groves Daniel Muller,springer,2019,لرستان
 39. Heterogeneous Nanocomposite- Photocatalysis for Water Purification, Rajendra C.Pawar and Caroline Sunyong Lee Department of Materials Engineering . Hanyang University .South Korea,Elsevier,2015,نیشابور
 40. Ecological Modelling An introduction,S.E.JQrgensen Authors ,WITPRESS,گیلان
 41. Convex analysis an introductory text,جیرفت
 42. Plant Epigenenetics and Epigenomics, Methods and Protocols ,Charles Spillane, Peter C.Mckeown,Humana Press,2014,بین المللی امام خمینی
 43. Improving profitability through green manufacturing :Creating a Profitable and Environmentally Compliant Manufacturing Facility,جیرفت
 44. QUINOA(Chenopodium quinoa Willd),Dharm Singh,Scientific Publisher,2019,زنجان
 45. Thinking Skills for the Digital Generation The Development of Thinking and Learning in the Age of Information,Balu H.Athreya . Chrystalla Mouza ,Springer,2017,زنجان
 46. Sediment Routing Systems The Fate of Sediment from Source to Sink,Philip A.Allen, Cambridge University Press,2017,تربیت مدرس
 47. Geotechical Engineering Calculations and Rules of Thumb,Ruwan Rajapakse,Butterworth – Hejnemann Puublications,2015,هنر
 48. Stochastic Dominance Investment Decision making under Uncertainty ,Haim Levy,Springer,2016,صنعتی قم
 49. An introduction to computational physics,Tao Pang,Combridge University Press,2006,صنعتی قم
 50. Computer Science A Structured Programming Approach Uning C,Behrouz A.Forouzan ; Richard F.Gilberg,Course Technology . Cengage Learning,2007,دامغان
 51. Positron Emission Tomography Basic Sciences ,Michel N M aisey Peter E Valk utors: Dale L B AILY , David W Towsend,Springer Science &Business Media,گیلان
 52. Advanced Exercize Physiology,JE.Kerngan,Human Kinetics,2018,گیلان
 53. The Arab Uprising :What Everyone Needs to Know .(2  nd Edition),James Gelvin,: Oxford : Oxford University Press,2015,گیلان
 54. Processing and Properties of Nanocomposites,Suresh G.Advani,شیراز
 55. Communication Networks for Smart Grids,Kennet  C.Budka.& Jayant G.Deshpande & Marina Thottan,London Heidelberg New York Dordrecht,2014,شهید مدنی آذربایجان
 56. Revolution without Revolutionaries : Making Sense of the Arab Spring,Asef Bayat,Stanford University Press,2017,بین المللی امام خمینی
 57. The new Middle East :what everyone needs to know,James L.Gelvin,Oxford University Press,2018,بین المللی امام خمینی
 58. Educational Neuroscience,Denis Mareschal , Brian Butterworth , Andy Tolmie, JOHN WILEY BLACKWELL,2014,شهید مدنی آذربایجان
 59. BASIC PROCESS MEASUREMENTS,Owiley A JOHN WILEY,2010,سیستان و بلوچستان
 60. AStep by Step Approach to the Modeling of Chemical Engineering Processes, springer,2018,سیستان و بلوچستان
 61. BASIC PROCESS MEASUREMENTS ,Owiley A JOHN WILEY,2018,سیستان و بلوچستان
 62. Life Takes Place; Phenomenology, Lifeworlds and Place Making,David Seamon,Routledge,2018,بین المللی امام خمینی
 63. Modern Structural Practice . A structural geology laboratory manual for the 21st Century,Prof.Richard W.Allmendinger,Cornell University lthaca, NY 14853-1504 USA,2018,بین المللی امام خمینی
 64. Extraction Technologies for Medicinal and Aromatic Plants,UNIDO,2008,سیستان و بلوچستان
 65. Low Power Design Essentials,Jan Rabaey ,Springer,2009,صنعتی سهند
 66. Conservation in Earthen Heritage: Assessment and Significance of Failure, Criteria, Conservation Theory , and Strategies,Mariana Correoa,Cambridge Scholars Publishong ,2016,بین المللی امام خمینی
 67. Deep Learning with keras,Frank Millstein,Createspace independent publishing platform,2018,منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 68. In Pursuit of Nanoethice,Gordijn , Bert , Cutter, Antony Mark,Springer Netherlands,2014,الزهرا
 69. The Business of Sport Agent (Third Edition),Kenneth LShropshire Timoty Davis N.Jeremi Davis N.JeremiDuru,University of Pennsylvania Press,2016,الزهرا
 70. Chemical Oceanography and the Marine Carbon Cycle ,Steven Emerson & John Hedges,Cambridge Univer sity Press,2008,بین المللی امام خمینی
 71. orthopaedic pathologies if stifle Joint,Jos’e Luis Verez –Fraguela-Roberto Kostlin –Rafacel Latorre Reviriego – Salvador Climent Peris – Francisco Miguel Sanchez Margallo- Jesus Uson Gargallo,SERVET,2017,شهرکرد
 72. Games in Economic Development,Bruce Wydick ,2008,مفید
 73. Animal Spirits:How Human Psychology Drives the Economy , and Why It Matters for Global Capitalism,George A.Akerlof & ROBERT J.Shiller,Princeton University Press,2010,مفید
 74. Network Flows :Theory , Algorithms, and Applications,R.K.Ahuja, T.L.Magnanti, J.B.Orlin,pearson F.ducation,2017,بیرجند
 75. Soil improvement and ground modification methods,Peter G.Nicholson ,Elsevier,2014,شهید مدنی آذربایجان
 76. Nanoparticles in the Fight Against Parasites,Heinz Mehlhorn,ringer Cham Heidelberg New York Dordrecht London,2016,شهید مدنی آذربایجان
 77. Treatment for Children with Selective Mutism:An Integrative Behavioral Approach,R.Lindsey Bergman,PUBLISHED IN THE United States of America by ,2013,گیلان
 78. The culture role of architecture :contemporary and historical perspectives,Jane Lomholt Paul Emmon- John Hendrix,Routledge,2012,هنر تبریز
 79. Management of Soil Problems,Khan Towhid Osman,Springer,2018,شهرکرد
 80. Statistical Downsealing Bias Correction for Climate Research,Douglas Maraun and Martin Widmann,Cambridge University Press,2018,گیلان
 81. Social crime Prevention in the develoing world :exploring the role police in crime prevention,Heath Grant ,Springer,2015,نیروی انتظامی
 82. Physics of Oscilation and Waves With use of Matlab and Python,Vistnes , Arnt Inge ,Springer International Publishing ,دامغان
 83. Muscle and exercise physiology,Jerzy A.Zoladz,Academic    press (Elsevier),2019,رازی
 84. JS:es6 & Beyond,Kyle simpson,O’Reilly Medi,2015,دانشگاه بین المللی امام خمینی
 85. JS:Async & Performance,Kyle simpson,O’Reilly Medi,2015,دانشگاه بین المللی امام خمینی
 86. JS:Types & Grammar,Kyle simpson,O’Reilly Medi,2015,دانشگاه بین المللی امام خمینی
 87. This & Object Protoypes ,Kyle simpson,O’Reilly Medi,2014,دانشگاه بین المللی امام خمینی
 88. JS:Scope and Closures,Kyle simpson,O’Reilly Medi,2014,دانشگاهبین المللی امام خمینی
 89. JS:Up & Going,Kyle simpson,O’Reilly Media,2015, دانشگاهبین المللی امام خمینی
 90. West’s Respiratory Physiology . The Essentials,John B.West Andrew M.Luks,Wolters Kluwer,2016,پیام نور
 91. Vander’s Renal Physiology,Douglas C.Eaton John P.Pooler,McGraw hill Education Lange,2013,پیام نور
 92. 100 Questions (and Answers)About Survey Research,Erin Ruel ,SAGE,2019,موسسه آموزش عالی حکیم طوسی
 93. Ground Modification Methods Reference Manual- Volume 1&ll,Vernon R.Schaefer , Ryan R. Berg , James G. Collin, Barry R. Christopher, Jerome A.DiMaggio, George M.Filz , Donald A.Bruce,and Dinesh Ayala,U.S.Department of Transportation Federal Highway Administration (FHWA)National Highway Institute (NHI),2017,شهید مدنی آذربایجان
 94. MWH’s Water Treatment Principles and Design,John C.Crttenden Kerry J.Howe George Tchobanoglous James H.Borchardt,John Wiley & Sons , Inc., Hoboken, New Jersey,2012,شهید مدنی آذربایجان
 95. Bayesian Data Analysis for Animal Scientists,Agustin Blasco,Springer,2017,گیلان
 96. Major Depressive Disorder,Stephen M.Strakowski , Erik B.Nelson,Oxford University Press,گیلان
 97. Filtering Mediaby Electrospinning(Next Generation Membranes for Separation Applications),Maria Letizia Focarete, Chiara Gualandi, Seeram Ramakrishna,Springer International Publishing,2018,گیلان
 98. 100 Questions (and Answers)A bout Research Methods,Neil J.Salkind ,SAGE Publications,گیلان
 99. CBT for Anxiety .A Step – by- Step Training Manual for the Treatment of Fear , Panic , Worry and OCD,kimberty J.Morrow , Elizabeth DuPont Spencer,PESI Publishing & Media,2018,گیلان
 100. 100 Questions (and Answers)A bout Qualitative Research,Lisa M.Given,SAGE Publications Ltd,2016,گیلان
 101. Parenting Toolbox (125 Activities Therap Use to Manage Emotions, Increase Positive Behaviors& Reduce Meltdowns ),Lisa Weed Phfer, LAURA K.SIBBALD , JENNIFER HUNT RODEN,PESI Publishing &Media,2018, گیلان
 102. Practical Contiki-NG:Programming for Wireless Sensor Networks,Apress,2018,سیستان و بلوچستان
 103. Social media and library service,Lorri mon,Morgan and claypool,2015,وزارت
 104. Science Dynamics and Research Production,Nikolay K.Vitanov,Springer,2016,وزارت
 105. Applied Evaluative Informetrics,Henk F.Moed,Springer,2017,وزارت
 106. Against Plagiarism A Guide for Editors and Authors,Yuehong (Helen)Zhang,Springer,2016,وزارت
 107. wireless Sensor Networks lan F . Akyildiz and Mehmet can Vuran,شیراز
 108. Computational Plasticity for Finite Elements A Fortran- Based Introduction,Andreas Ochsner, Michael Trapp,Springer,2018,زنجان
 109. Educational Neurosience ,Mareschal, Brian Butterworth , Andy Tolmie,John Wiley & Sons, Ltd,2014,آذربایجان
 110. COACHING COLLEGE STUDENTS WITH EXECTIVE FUNCTION PROBLEMS,Mary R.T.Kennedy,THE GUILFORD PRESS,2017,آذربایجان
 111. The Gas &Oil Engineering Guide,Herve Baron,Editions TECHNIP,2010,سیرجان
 112. Two-Dimensional and M-Mode Echoacardiography for the Small Animal Practitioner,June A.Boon,WILEY BLACKWELL,2017,شهرکرد
 113. Principles of Mathematical Economics,Shapoor Vali,Atlantis Press,2014,سراوان
 114. Fighting sand encroachment ,Charles Jacques Bertc,FAO,2010,سراوان
 115. Information technology Management,Efraim Turban, Lind Volonino,Wiley,2011,اصفهان
 116. Rebalancing Society,هنری مینتزبرگ,BK,Berrett- Koehler publishers, inc.a BK Currents,2014,زنجان
 117. Problems and Solutions in Structural Geology and Tectonies , volume 5,Editors :Andrea Billi and Ake Fagereng,Elsevier,2019,امام خمینی
 118. Map interpretation for Structural Geologis , volume 1,Naray Bose and Soumy ajit Mukherjee,Elsevier,2017,امام خمینی
 119. Linear and Nonlinear Optimization,Richard W.Cottle and Mukund N.Thapa,springer,قم
 120. Strategic Chess Exercises,Emmanuel bricard,2018,رفسنجان
 121. foundabons of strategy ,Judith Jordan/Robert M.Grant  Robert M.Grant,Wily / Edition: second edition,2015,گیلان
 122. Metal Matrix Syntactic Foams :Processing , Microstructure, Properties and Applications,Nikhil Gupta, Pradeep K.Rohatgi,DEStech Publications, Inc,2015,سمنان
 123. Trauma, ADHD, Autlsm , Anxlety, Depresslon& Conduct Disorders CBT Toolbox for Children and sheets & Exercises for,Lisa Weed phifer, Tracy Elsenraat , Robert Hull,گیلان
 124. Pipeline leak detection handbook ,Morgan Henrie , Philip Carpenter and R.Eward Nicholas,Gulf professional Publishing - Elsevier,2016,فسا
 125. Tortlaw,Brendan,Routledge,گیلان
 126. Quanturn information Computation Cornmunication,Jonthan A Jones And Dieter Jaksch,CAMBRIDGE uNIVERSITY,2017,گیلان
 127. Followership,James H.Schindler,BUSINESS EXPERT PRESS(BEP),2015, زنجان
 128. Analysing Qualitive Data in Psychology ,Evantnia Lyons& Adrion Coyle,SAGE,2015,الزهرا
 129. Designing Impedance Networks Converters,Zhang , Guidong, Zhang, Bo, Li,ZHONG,Springer,2018,موسسه آموزش عالی رشدیه
 130. Multilevel Inverters Conventional and Emerging Topologies and Their Control,Krishna Kumar Gupta Pallavee Bhatnaga,Academic Press,2018,موسسه آموزش عالی رشدیه
 131. Computational Gas Dynamics ,CULBERT B. LANEY ,CAMBRIDGE UNIVERSITY B.LANEY ,1998,پژوهشگاه هوا فضا
 132. Plasticty and Fracture (Solid Mechanics and Its Applications),Wolfgang Brocks,Springer,2018,بزرگمهر قائنات
 133. Structural Motion Engineering ,Connor . Jerome J.&laflamme . Simon ,Springer,2014,شهید اشرفی اصفهانی
 134. Introduction to Dynamics and Control of Flexible Structurs ,John L.Junkins and Youdan Kin,AtAA,1993,هوافضا
 135. Autonomens Intelligent Vehicles Theary Algorithm , and Implementation,Hong Chang , Springer,2011,خواجه نصیر الدین طوسی
 136. Effective Classroom Management Models and strategies today’s classroom,Carlette Jackson Hardin,: Pearson,2012,امام خمینی
 137. Integrated weed management for sustainable agriculture,Burleigh Dodds Science Publishing,Robert L.Zimdah,2018,زنجان
 138. Effective Classroom Management Models and strategies today”s,: Carlette Jackson Hardin,Pearson,2012,امام خمینی
 139. Applied Equilibrium,Manuel Alejandro Cardenete and Lsabel Guerra Ferran Sancho,Springer ,2017,الزهرا
 140. Energy Economics ,peter M.schwarz,Routledge ,2018,الزهرا
 141. Sport Entrepreneurship (Developing and Sustaining an Entrepreneurial Sports Culture,Ratten, Vanessa,Springer International Publishing,2018,الزهرا
 142. Research Methods for Architecture,Ray Lucas,Laurenece king Publishing,2016,هنر اسلامی تبریز
 143. 100Questions and Answers About Statistics ,Neil J.Salkind,SAGE Publications,Inc,گیلان
 144. Stum –Liouville Theroy and its Applications,M.A.AAL-Gwaiz ,Springer,گیلان
 145. Waste to enrgy :technologies and project implementation,Marc J.Rogoffand Francois Screve,ELSEVIER(William Andrew),2011,گیلان
 146. Precision Agriculture for grain Production Systems, Brett Whelan and James Taylor,CSIRO,2013,گیلان
 147. In Silico Systems Biology,MARIA Victoria Schnider ,Humanna,2013,تبریز
 148. In Silico Systems Biology ,Maria Victoria Schneider,Humanna Press,2013,تبریز
 149. Modeling and Optimication of Parallel and Distributed Embedded Systems,Arslan Munir , Ann Gordon – Ross, Sanjay Ranka,: Wiley – LEEE Press (JohnWiley & Sons , 2016),2015,تربت حیدریه
 150. Distributed Cloud Computing From Paraller Processing to the Internet of Things,Kai Hwang Jack Dongarra, Geoffrey Fox,Morgan Kaufmann,2011,تربت حیدریه
 151. Securing Clouc Cloud Computer Security Techniques and Tactics,Vic(J.R)Winkler,Syngress,2011,تربت حیدریه
 152. Data Analysis the ClouktModels, Techniques and Applications,Domenico Talia, Paolo Trunfio, Falxizio Marozzo,Elsevier,2015,تربت حیدریه
 153. Family Assessment HandBook,Barbara Thomlison,2016,اهواز
 154. INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY AND MEDIA FOR LEARNING ,SHARON E.Smaldino, Deborah L.Lowther,James D.Russell Clif Mims ,2015,اهواز
 155. FITNESS AND CARdDIOVASCULAR RESK FACTORS,LINDA LANDINI AURELIO LEONE ,2014,اهواز
 156. GENETICS and GENOMICS in MEDICINE ,TOM STRACHAN Judith Goodship. Patrick Chinnery,2014,اهواز
 157. Arduino Networking ,Marco Schwartz,فسا
 158. Chlorophyll Fluorescence:Understanding Crop Performance – Basics and Applications ,Kalaji,M.H., Goltsev, V.N.,Zuk-Golaszewska,K.,Zivcak,M.,Brestic,M.,CRC Press,2017,تربیت مدرس
 159. COMPUTATIONAL DIFFERENTIAL EQUATIONS,K.ERIKSSON,D.ESTEP, P.HANSBO AND C.JOHNSON,Studentlitt erratur, Lund, sweden,2009,شاهرود
 160. Global Citizenship Education A Critical INTRODUCTION TO Key Concepts and Debates,: EDDASANT,IAN DAVIES,KAREN PASHBY AND LYNETTE SHULTZ,Bloomsbury Academic An imprint of Bloomsbury publishing Plc,2018,الزهرا
 161. Nutrient Requirements of Beef Cattle ,Washington ,DC:National Academies Press,National Academies of Sciences , Engineering .and Medicine (U.S)Committee,2016,زنجان
 162. Britton W.Brewer,Charles J.Redmond ,Psychology of Sport Injury,HUMAN KINETICS,2017,شاهرود
 163. INTRODUCTIO N TO AC MACHINE DESIGN, THOMAS A.LIPO,WILEY ,2017,شاهرود
 164. Bioinformatics and functional genomics,Jonathan Pevsner,WILEY Blackwe,2015,شهرکرد
 165. Strategic Strategic and Weak Signals / Anticipation for Decision Making,Humbert Lesca and Nicola Lesca,2014,الزهرا
 166. Waste to energy:technologies and Projet implementation,Marc J.Rogoff and Francois Screve,ELSEVIER(William Andrew),2011,گیلان
 167. Advaces in Enzyme Biotechnology ,Pratyoosh Shukla and Brett I.Pletschke,Springer India,2013,بین المللی امام خمینی
 168. Practical Protein Bioinformatics,: Florencio Pazos Monica Chagoyen,Springer,2015,شهرکرد
 169. Corrosion Control through organic coatings,Ole Ǿystein Knudsen and Amy Forsgren,CRC Press,2015,تربیت مدرس
 170. ,Introduction to Stochastic Integration,S.AXLer.KA.Riber,Hui-Hsiung Kuo,2006,شهید مدنی اذربایجان
 171. Design in mind,Bryan Lawson,Butterworth- Heinemann Ltd,1994,رازی
 172. Fundamental food microbiology ,Bibek Ray, Arun Bhunia,Taylor and francis group,فسا  
 173. Advanced theory and Practice in sport marketing ,Eric c.Schwarz and Jason D.Hunter,Routledge,2018,نیشابور
 174. Gas Turbine Theory,HCohen, H.I.H. Saravanamutoo, G.F.C.Rogers, P.V Straznicky,A.C Nix,Pearson,2017, سمنان 
 175. Unified Architectural Theory Form Language , Lomplexity ,Nikos A.Salingaros,Wajra Book, 2012,2013,بین المللی امام خمینی
 176. Trace elements in soils and plants, 4th edition ,Pendias – Kabata Alina,CRC Press-Taylor &Francis Group,2017,زنجان
 177. Astronomical Spectroscopy for Amateurs, Ken M.Harrison ,Springer Sciense +Business Media ,LLC,2011,صنعتی قم
 178. Design Standard No.13, Embankment Dams.Chapter 8:Seepage Analysis,Bill Engemoen,U.S.Department of Interior Bureau of Reclamation,2014,بین المللی امام خمینی
 179. Greenhouse pest management ,RAAYMOND a.clody,Taylor &Francis group,2016,شهید مدنی آذربایجان 
 180. Natural Products From Marin Algae(Methods and Protocols),Dagmar B. Stengel & Solene Conan,Springer,2015,تربیت مدرس
 181. Strategic Marketing,(Market – Oreinted Corporate and Business Unit PLANNING, Torsten Tomczak . Sven Reineke.Alfred Kuss,Springer,2018, الزهرا 
 182. A Guide to Recirculation Aquaculture , Jacob Bregnballe, FAO and EUROFISH international Organisation,2015,گیلان  
 183. Improving Teaching and Learning in Physical Education, Harvey Grout and Gareth Long , McGraw-Hill Education,2009,الزهرا
 184. Fundamentals of Modern Statistical Methods , Wilcox , Rand R,Springer, 2010, تربیت مدرس
 185. INDUSTRIAL ACCELERATORS AND THEIR APPLICATIONS,Robert W.Hamm Marianne E.Hamm,World Scientific, 2012,شاهرود 
 186. Creativity in Language Teaching LPerspectives from Respectives from Research and Practice), Rodney H.Jones and  Jack C.Richards, Taylor&Francis,2016,سراوان 
 187. Sparse Representation, Modeling and Learning in Visual Recorgnition (Theory , Algorithms and Applications,Hong Cheng,Springer,2015,سراوان
 188. Research Methods in Politics , A practical guide,Roger PIERCE, SAGE,2008,( بین المللی امام خمینی (ره
 189. Energy Efficiency Governance :The Case of White Certificate Instruments for Energy Efficiency in Europe ,Dagmar Sibyl Steuwer,Springer VS,2012,اصفهان
 190. Advanced Introduction to Private International Law and Procedure, Peter Hay ,Edward Elgar Pub,2018,گیلان
 191. Cultural Influe nces on Architecture, Gulsah Koc, Marie – Therese Claes , Bryan Christiansen,IGI-GLOBAL.COM, 2017,تبریز  
 192. Effective Day lighting with High- Perfomnance Facades :Emerging Design Practices,Kyle Konis & Stephen Selkowitz, Springer,  2017, تربت حیدریه
 193. Architecture Context :Designing in the Middle East, Hassan radoine, Wiley , 2017, تربت حیدریه
 194. Building Information Modelling Building Performance, Design and Smart Construction, : Mohammad Dastbaz & Chris Gorse & Alice Moncaster, Springer, 2017, تربت حیدریه
 195. Comouting environment Design Tools for Simulation and Visualisationof Sustainable Architecture , Brady Peters & Terri Peters, Wiley, 2018,تربت حیدریه
 196. Chalcogenide Glasses for Infrared Optics, Dr.A.Ray Hilton , Sr, McGraw- Hill, 2010, پژوهشگاه مواد و انرژی
 197. Responsible Management Accounting and Controlling , Daniel A.Ette, Bep,2015,پیام نور
 198. The Sperm Cell:Production , Maturation, Fertilization, Regeneration,Christopher J.De Jonge , Christopher L.R.Barratt, Cambridge University Press,2017, ل
 199. Terminology of Soil Fertizers and Organics,Dr.Subhash Chand ,Daya Publishing House ,2014,گیلان
 200. Unsaturated Soil Mechanics in Engineering Practice , D.4.Fredlund – M.Rahardjo – M.D.Fredlund,John Woley sons, INC, 2012,امام خمینی
 201. Modern Urban and Regional Economics, Philip McCann, 2013, اهواز
 202. Fish Parasites Pathobiology and Protection,Patrick T.k.Woo,Kurt Buchmann, 2012,اهواز
 203. Physical Geology , Steven Earle, 2016,اهواز
 204. Regulation of Nutrient Uptake by Plants ,Gyanendra Nath Mitra, 2015, اهواز  
 205. 100 More swimming Drills , Blythe Lucero,2013,  اهواز
 206. Developing Power, Michael McGUIGAN,2017,اهواز 
 207. Gene Editing in plants , Honghao Bi, Hing Yang,2017, اهواز
 208. Biochar A GUIDE TO ANALYTICAL METHODS, Balwant Singh , Marta Camps – Arbestain and Johannes Lehmann , 2017, اهواز
 209. Nanotechnologies for Environmental Remediation, Giusy Lofrani . Giovanni Libralato Jeanette Brown, 2017, اهواز
 210. Gene Editing With Talen and CRISPR/Cas in Rice,Honghao Bi, Bing Yang,2017,هواز
 211. Fruit Crops ,Dewasish Choudhary , Amal Mehta,2010, اهواز
 212. Self- Assembly in Supramolecular Systems,Lindoy , Leonard F.; Atkinson , Ian M., The Royals Society of Chemistry, 2000,آمل
 213. RNA-seq Data Analysis: A Practical Approach,Eija Korpelainen, Jarno Tuimala, Panu Somervuo, Mikael Huss,Garry Wong,CRC Press, Taylor & Francies Group,2015,تبریز
 214. The Business  BLOCKCHAIN: Promise,Practice,and Application of the Next Internet Technology,William Mougayar,John Wiley,2016,تربت حیدریه
 215. Blockchain in CSharp,Melanie Swan,Q'Reilly Media,2015,تربت حیدریه
 216. Programming the Blockchain in CSharp, Nicolas Dorier,GitHub,2017,تربت حیدریه
 217. periparturient Diseases of Dairy Cows :A Systems Biology Approach,Burim N .Ametaj,Springer,2017,زنجان
 218. Heat Conduction,Prof.Latif M.jiji,springer,2009,لرستان
 219. Object relations and relationality in couple therapy:exploring the middle ground ,James L.Poulton,Jason Aronson,2013,رازی
 220. The Economics of Poverty:history, mwasurement , and policy,Martin Ravallion,Oxford,2016,رازی   
 221. Research Methods in Occupational Health Psychology,Sinclair,Robert R.II.Wang,Mo.III Tetrick,Lois E,Routledge Taylor & Francis, 2013,گیلان
 222. Specialty Competencies in Clinical Health Psychology ,Kevin T.Larkin , Elizabeth A.Klonoff ,OXFORD University Press,2014,گیلان
 223. : Modeling the impact of Climate Change on water Resources,Fai Fung , Ana lopez and Mark New,Blackwell Publishing ltd,2011,کاشمر
 224. Patterns in Nature :why the Natural World Looks the Way It Does,The University of Chicago Press, Ltd.,London, Philip Ball,2016,سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی
 225. Cultural Linguistics, Farzad sharifian, John Benjaminn5,John Benjaminn5,2017,رفسنجان 
 226. Cultural conseptualisations and language ,Farzad sharifian, John Benjamin5,2011, رفسنجان 
 227. Small Flying Drones , Gianluca Casagrande Andras Sik Gergely Szabo ,Springer, 2018,شهرکرد  
 228. Mathematical Financial Economics :A Basic Introduction (Springer Texts in Business and Economics),Igor V Evstigneev,Springer International Publishing ,2015, خواجه نصیرالدین طوسی
 229. Applied social psychology , understanding and addressing social and practical problems,Frank w.Schneider; Jamie A.Gruman;Larry M.Coutts,Sage ,2012,الزهرا    
 230. Engineering Fluid Mechanics,Hongqing song,springer, 2018,لرستان   
 231. Singular solutions in plasticity ,Sergei Alexandrov ,springer,2018, لرستان  
 232. Plasticity and fracture, Wolfgang Brocks ,springer,2018, لرستان  
 233. Play in family therapy,Eliana Gil,The Guilford Press ,2015,رازی  
 234. Strengthening Design of Reinforced Concrete With FRP, Hayder A.Rasheed, CRC, 2015,سهند 
 235. Analysing Qualitative Data in Psycholigy, Evanthia Lyons & Arian Coyle,Sage, 2015,الزهرا  
 236. Medival Persian Court Poetry, Julie Scott Meisami,Princeton University Press, New Jersey,2014,تربیت مدرس   
 237. Brain Facts ( a primer on the brain and nervous system),Society for Neuroscien ce(a group of writers ),Society for Neuroscience,  2018,رازی  
 238. Optimization of power system Operation , 2nd Edition, Prof. Jizhong Zhu, WILEY, 2015, شاهرود
 239. Organizational Behavior, Integrating Individuals, Groups & Organizations, Joseph E.Champoux, Routledge 5 Edition 2017 , 2017, شاهرود
 240. Sources et methods en histoire anne, JEAN NICOLAS CoRVISIER, Higher Education Press, گیلان 
 241. CRUSHING IT,Gary Vaynerchuk, Harper Business, 2018 , عدالت 
 242. START-UP J CURVE:SIX STEPS TO ENTREPRENEURIAL SUCCESS ,Howard Love , Green Leaf Book Group Press, 2016, عدالت
 243. System analysis & design (an object oriented approach with UML, Alan Dennis…, Wiley,2015, رفسنجان 
 244. Foliar Fertilization : Scientific Principles and Field Practices , V.Fernandez , T.Sotiropoulos and P.Brown , International Fertilizer Industry Association , 2013, خلیج فارس
 245. Virology an illustrated colour text ,Stephen N.J.Korsman – Gert U.Van Zyl- Louise Nutt- Monique l.Andersson – Wolfgang Preiser, Elsevier, 2012, آمل 
 246. International Trade Theory Policy (Second Edition), Giancarlo Gandolfo, Springer, 2014,سمنان 
 247. Principles of Molecular Virology 6th Edition , Alan Cann, Janice Audet, 2016, آمل
 248. MEMS and Nanotechnology gas sensor,Sunia Roy , Chandan kumar Sarkar , CRC press,شیراز 
 249. Drugs in Sports, David R.Mottram, 2018, Routledge, علامه طبابایی
 250. Analysis by its history , E.Hairer , G.Wanner, Springer,2008, مازندران 
 251. Principles of polymer design and synthesis, Su, Wei-Fang,Springer,2013,دامغان   
 252. Integer Programming , Laurence A.Wolsey,John Wiley &Sons , INC, 1998,  مازندران
 253. Multidisciplinary Methods in Educational Technology Research and Development, Justus Randolph , HAMK publications, 2008,الزهرا 
 254. Human duties and the limits of human rights discourse, Eric R.BOOT, Springer, 2017, بین المللی امام خمینی
 255. Climate justice and human rights , Tracey Skilling ton , Palgrave, 2017, بین المللی امام خمینی
 256. The Seven Lamps of architecture, John Ruskin ,Dover Publications,  1989, هنر
 257. Seeing the for the trees , a manager's guide to applying system thinking, Dennis sherwood, Brealey, 2002,الزهرا 
 258. Game Theory and Its Applications, Akio Matsumoto and Ferenc Szidarovszky, Springer, 2016, گلپایگان
 259.  Bringing up a bilingual child ,Rita Rpsenback, Fliament Publishing Ltd,2014, شهرکرد 
 260. Intelligent Sensing, Instrumentation and Measurements,Subhas Chandra Mukhopadhyay,Springer, 2013, بین المللی امام خمینی 
 261. Islamic Architecture, D:Spahic Omer,A.S.NOORDEEN,2009, بین المللی امام خمینی  
 262. Probiotic Bacteria Fundmentals , Therapy Technological Aspects, J.Paulo Sousa e Silva, Ana C.Freitas ,CRC Press,2014, آمل  
 263. Mucosal Health in Aquaculture, Benjamin H.Beck &Eric Peatman, Academic Press is an Imprint of Elsevier, 2015, تربیت مدرس
 264. Instructional Design :The ADDIE Approach, Robert Maribe Branch, Springer, 2010, خلیج فارس
 265. Statistical Design – Chemometrice(Data handling in science and Technology-25), I.S.Scarminio , R.E.Bruns, B.de Barros Neto,Elsevier,2006,الزهرا 
 266. Ethics and Law :An Introduction , W.Bradley Wendel, Cambridge University Press, 2014, بزرگمهر قائنات 
 267. DISORDERS OF PERSONALITY (introducing a DSM/ICD Spectrum from Normal to Abnormal),Theodore Millon,2011, الزهرا  
 268. Practical Handbook on Biodiesel Production and Properties,Mushtag Ahmad Mir Ajab Khan Muhammad Zafar Shazia, Taylor and Francis ,  2013, پژوهشگاه مواد
 269. Bioactive Glasses :Materials , Properties and Applications, Geimo Ylanen, Elsevier Science, 2017, پژوهشگاه مواد
 270. Introducing Game Theory,  Ivan Pastine Tuvana Pastine Tom Humberstone, Icon Books Ltd, 2017,پژوهشگاه مواد
 271. The Free Market and Its Enemies :Pseudo- Science , Socialism and Inflation, Ludwig Von Mises, Foundation for Economic education, 2004, گیلان
 272. Cryptography and Network Security Principles and Practices , Fourth Edition , William Stallings ,  Prentice Hall, 2005, اصفهان
 273. Human Reproduction (update and newhorizon), Heide Schatten, Wiley Blackwell, 2017, پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری  
 274. The Practical Illustrated Guide to Growing Cacti & Succulents : The Definitive Gardening Reference On Identification , Care And Cultivation , With ADirectory of 400 Varieties And 700 Photographs,Miles ANDERSON, Terry Hewitt, Anness Publishing,2018, بیرجند 
 275. Seaweed Polysaccharides : Isolation Biological and Biomedical Applications , Jayachandran Venkatesan Sukumaran , Anil Se – Kwon Kim, Elsevier, 2017, خلیج فارس
 276. Operating System Concepts (Tenth Edition), ABRAHAM SILBRSCHATZ et al , John Wiley & Sons , Inc, 2018, شهید مدنی آذربایجان
 277. Tourism Marketing for small Businesses, Pike, Steven, Goodfellow Pub., 2018, رازی  
 278. Metabolic Engineering for Bioprocess Commercia lization , Stephen Van Dien  ,Springer, 2016, بین المللی امام خمینی 
 279. Introduction to Sports Biomechanics:Analysing Human Movement Patterns / 3rd Edition,Roger Bartlett, Routledge, 2014, صنعتی سهند
 280. Engineering Materials, Research , Applications and Advances, K.M.Gupta, New York,2014,بین المللی امام خمینی
 281. An Introduction to Lattice Dynamics, Martin T.Dove, Cambridge , 1993,بین المللی امام خمینی  
 282. Chemical Food Safety, Leon Brimer,CABI, 2011, آمل  
 283. Infinite Matrices and their Recent Applications, P.N.Shivakumar-K.C.Sivakumar- yang Zhang ,Springer International Publishing Switzerland, 2016, شهرکرد 
 284. Principles of River Hydraulics ,Aronne Armanini, Springer, 2018, سیرجان  
 285. Advances in olericulture(advances in research on fertilization management of vegetable crops), Francesco Tei: Silvana Nicola . Paolo Benincasa,Springer , 2017, آمل
 286. Agro- ecological approaches to pest management for sustainable agriculture, P.PARVATHA, Springer, 2017, نهاوند  
 287. Plant Breeding for Abiotic Stress Tolerance , Roberto Fritsche – Neto & Aluizo Borem, Springer, 2014, خلیج فارس  
 288. Social media marketing : emerging concepts and applications,Gita Heggde, G.Shainesh, Palgrave Macmillan, 2018, رازی   
 289. Applied microbiology ,Sanjai Saxena, Springer, 2015,آمل 
 290. weed anatomy , Hnadjoerg Kraehmer & Peter Baur, John Wiley &Sons Ltd, 2013,خلیج فارس 
 291. Aspen Plus ®:Chemical Engineering Applications, Kamal I.MAL-Malah, John Wiley &Sons , Inc, 2017,خواجه نصیرالدین طوسی 
 292. Prevention psychology : enhancing personal and social well-being,Romano , John L, American Psychological Association,2015, شهید مدنی آذربایجان  
 293. Antioxidant properties of spices , herbs and other sources,Charles, Denys J., springer, 2013, رازی 
 294. Linear Algebra, lorry    Liesen . Volker Mehrmann, Springer, 2015, تبریز
 295. Nanorobotics    Curent    Approaches and Techniques,Mavroidis , Constantionos , Ferreiar, Antoine,Springer, 2013,تبریز   
 296. Circularly Polarized antennas, Steven (Shichang )Gao, Qi Luo, FUGUO Zhu, Wiley, 2014, سمنان 
 297. Multimodal Metaphor and Metonymy in Advertising, Paula Perez Sobrino, John Benjamins, 2017, پیام نور  
 298. Stress Signaling in plants:Genomics and proteomics Perspectivw, Volum 2, Maryam Sarwat, Altaf Ahmad , M.Z.Abdin,Mohamed M.Ibrahim,Springer, 2017, تبریز 
 299. Stress Signaling in plants:Genomics and proteomics Perspectivw, Volum 1, Maryam Sarwat, Altaf Ahmad , M.Z.Abdin, Springer, 2013, تبریز  
 300. A Concise History of U.S.Foreign Policy, Joyce p.kaufman, Rowman & Littlefield, 2017, گیلان 
 301. Interior Design :Conceptual Basis, Anthony Sully,Springer, 2015, هنر  
 302. Their Historical Development and Traditional Methods of Construction, jay bouner, springer, 2017,  تبریز
 303. Special tests in musculoskeletal examination, paul Hatta, Elseivier, 2010, رفسنجان 
 304. Measurements and their Uncertainties ; A practical guide to modern error analysis, IFAN G.HUGHES and THOMAS P.A.HASE , Oxford University Press Inc., New York, 2010,بین المللی امام خمینی 
 305. Classic and Advanced Ceramics , Robert B.Heimann, WILEY-VCH WILEY VCH Verlag,2010, شهرکرد 
 306. The Weell – Tempered City ,Jonathan F.P.Rose, Harper Collins, 2016, بین المللی امام خمینی    
 307. Islamic Gardens and Landscapes,D.Fairchild Ruggles , University of Pennsylvania press, 2007, بین المللی امام خمینی  
 308. Hadron Therapy Physics and Simulations (Springer Briefs in physics),Marcos d’Avila Nunes,Springer,2014, نصیر الدین طوسی   
 309. An introduction to textile coloration , principles and practice,Roger H. Wardman, Wiley,2018, تهران  
 310. Solar Drying:Fundamentals Applications and In novations, C.L.Hii, S.v.Jangam, S.P.Ong and A.S.Mujumdar, 2012, لرستان 
 311. Economics of Higher Education :Background , Concepts , and Applications ,Robert K.Touskoushian, and Michael B.Paulsen ,Springer ,2016,گیلان   
 312. Understanding and Using Structural Concepts, Tianjian Ji Adrian J.Bell Brian R.Ellis,CRC,2016, شاهرود 
 313. Nanoscale Physics for materials Science, Vacho Martin – Hiroyuki Hirayama – Takaaki Taniyama Tomoyasu, CRC Press, 2010, شهرکرد
 314. Vertical Cooperative Advertising in Supply Chain Management (A same Theortic Analysis) , Gerhard Aust , Springer International Publishing Switzerland , 2015, پیام نور
 315. Behavioral Economic: Toward a New Economics By Integration with Traditional Economics , Masao Ogaki, Saori C Tanaca, Springer Singapore, 2017, گیلان
 316. Microalgal Biotechnology :Integration and Economy , Clemens Posten , Christian Walter, De Gruyter, 2012, سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
 317. Silicon and Plant Diseases , Fabrico A.Rodrigues ,Lawrence E.Datnoff, Springer, New York , London, 2015,شهید مدنی آذربایجان
 318. Principles of Animal Nutrition,Guoyao Wu, Taylor & Francis,2018, مجتمع آموزش عالی سراوان 
 319. an introduction Computational Materials science , June Gunn Lee , Taylor and Francis , 2017, پژوهشگاه مواد و انرژی
 320. A Key for ldentification of Rock – forming Mineralasin Thin – Section , Andrew J. Barker , CRC Press- Taylor & Francis ,2014, شهرکرد 
 321. Genetically Engineered Plants as a Source of Vaccines Against Wide Spread Diseases , Editor:Sergio Rosales - Mendoza, Springer , 2014, پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
 322. Nanotechnology and plant sciences,Siddiqui, Manzer H.,Al-Whaibi, Mohamed H.,Mohammad , Firoz , Spriner, 2015,تربت حیدریه   
 323. NMR-based metabolomics , Hector C.Keun, The Royal Society of Chemistry,2018, شهرکرد
 324. Quaternary Dating Methods, Walker ,Milke, John Wiley & Sons, 2005,رازی  
 325. Microbial Electrochemical and Fuel Cells, Keith Scott and Eileen Hao Yu, Elsevier,2016, پژوهشگاه مواد و انرژی 
 326. Functions and Biotechnology of Plant Secondary Metabolites(Second Edition),Michael Wink, Wiley Blackwell, 2001,( بین المللی امام خمینی (ره) 
 327. Polymer Science and Technology (Third Edition),Joel R.Fried,Pearson Education, Inc, 2014,شهید مدنی آذربایجان    
 328. گیلان,دارالقلم,طه أحمد ابراهیم,تاریخ النقد الأدبی عند العرب من العصر الجاهلی إلی القرن الرابع الهجری  
 329. The Little Book of Semaphores(2nd edition) , Allen B.Downey, Create Space Independent Publishing Platform ,2009, دانشگاه قم  
 330. Nutraceutical and Functional Food Processing Technology,Joyce Irene Boye, John Wiley & Sons , Ltd , 2015, سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران   
 331. Exercise Physiology for health , fitness and performance , Fifth edition,Sharon A.Plowman , Denise L.Smith, Wolters Kulwer,2017, شهید مدنی آذربایجان 
 332. Detecting and living with breast cancer for dummies, Marshalee George and Kimlin Tam Ashing, Wiley , 2017, پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
 333. Phenotyping Crop Plants for Physiologic and Biochemical Traits, P.Sudhakar T P.Latha, P.V.Reddy, BSP, 2016, خلیج فارس  
 334. Intestinal health kwy to Maximize growth performance in livestock, Theo Niewold , Wageningen Academic, 2015, لرستان   
 335. Judgments of Love in Criminal Justice, Farhad Malekian, Springer, 2017, پیام نور 
 336. ]Genome Editing , Kursad Turksen, Springer, 2016, شهرکرد
 337. The Molecular Biology and Biochemistry of Fruit Ripening ,Seymour , G.B.,Poole , M.,Giovannoni , J.J.,AND tucker , G.A., Wiley- Blackwell,2013,دانشگاه بین المللی امام خمینی    
 338. Control of Pests and Weeds by Natural Enemies an introduction to biological control, Roy Van Driesche, Mark Hoddle , and Ted Center, Blackwell Publishing Ltd, 2008, جیرفت
 339. The Ecology of Sustainable Food Systems, Stephen R.Gliessman and Eric W.Engles, CRC Press Taylor & Francis Group, 2015, جیرفت  
 340.  Evaporation, Evapotranspiration, and Irrigation Water Requrements (second edition), Marvin E.Jensen and Richard G.Allen,ASCE, 2016, دانشگاه بین المللی امام خمینی    
 341. Disease of Major Medicinal Plants, K.K.Janardhanan, Daya Publishing House, 2014, پیام نور  
 342. Pourous materials Processing and application, Elsevier, G.F.Chen , P.S.Liu, 2014, اسفراین  
 343. The Water We Eat Combining virtual water and water Footprints , Marta Antonelli &Francesca Greco, Springer, 2015, دانشگاه بین المللی امام خمینی
 344. A Laboratory Course in Nanoscience and Nanotechnology , Gerrard Eddy Jai Poinern, CRC Press, 2015, خلیج فارس 
 345. Open Data Structures:An Introduction (Open Paths to Enriched Learning, Pat Morin , AU Press, 2013, شهرکرد
 346. Psychology and Work Prespectives Industrial and Organizational Psychology , Donald M,Truxillo ,Talya N.Bauer,Berrin Erdogan, Routledge, 2016,گیلان   
 347. Engineering Properties Of Rocks,Lianyang Zhang, ELSEVIER, 2017, لرستان   
 348. Biocharculture Biochar for Environment and Development, Sai Bhaskar N.Reddy, Meta meta, 2014, گیلان    
 349. Fungi and Food spoilage, John l. Pitt Ailsa D.Hocking,Springer, 2009, لرستان     
 350. Natural Disaster Risk Management ,Ulrich Ranke,Springer,2016,پیام نور    
 351. Plant Factory an indoor Vertical Farming system for Efficient Quality food production, T.Kuzai , G.Niu,M.Tkagaki. Elsevier, 2016, شهرکرد 
 352. Text book of Microbiology for Dental Students, Cv Baveja, Arya Publication, 2016, دانشگاه هنر    
 353. Basic Dental Materials ,John J Manappallil , Jaypee brothers Medical Publishers, 2015, دانشگاه هنر    
 354. Pharmacology fir Dental and Alied Heath Sciences 4 Ed, padmaja Udaykumar,Jaypee Brothers Medical Publish’s,³Revised edition, 2012,دانشگاه هنر  
 355. B.D.Chaurasia’s Human Anatomy : Regional and Applied Dissection and Clinical , Head and Neck ,  CBS , 2016, دانشگاه هنر    
 356. VETERINARY MEDICINE A Texbook af the Diseases af cattel,peter d. constable Kenneth w. HiNchliff, ELSEVIER , 2017, شهرکرد   
 357. ]Campylobacter spp.And Related Organisms in Poultry, Belchiolina Beatriz Fonseca، Daise Aparacida Rossi , Springer,2016,شهرکرد  
 358. Political Research An Introduction, Lisa Harrison, Routledge, 2001, بین المللی امام خمینی   
 359. Time Series Analysis and Its Applications With R Examples, Robert H.and Shumway David S. Stoffer,  Springer,2017,دانشگاه بین المللی امام خمینی    
 360. Diversity in Survey QUESTIONS ON THE Same Topic,Tineke de Jonge, Ruut Veenhoven Wim Kalmijn, Springer, 2017, پیام نور  
 361. Medicinal Plants and Enviornmental Challenges , Mansour Ghorbanpour and Ajit Varma,Springer, 2017,آذربایجان 
 362. آذربایجان,1393,بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی,شیخ الاسلام فضل الله الزنجانیتاریخ علم الکلام فی الاسلام
 363. Simon Washington Matthew G.Karlaftis Fred L.Mannering, Statistical and Econometric Methods for Transportation Data Analysis Second Edition,CRC , 2011,شاهرود   
 364. Who’s afraid of multilingual education : conversations with Tove Skutnabb – Kangas, Jim Cummins, Ajit Mohanty and Stephen Bahry about the Iranian context and Beyond , Amir Kalan, Multilingual Matters ,2016, رازی 
 365. The science of languge : Interviews with James McGilvray,Noam Chomsky , Cambridge University Press, 2012, رازی 
 366. Jihnson,E.CRD.,2016.Johnson.CISAReviwe Manual 2016 .USA:ISACA .دانشگاه شیراز
 367. Soil Water Measurement a Practical HandBook, J.David Cooper, Wiley BLACK WELL, 2016, شاهرود  
 368. Gas Turbines Modeling Simulation and control , Hamid Asgari Xiaoqi Chen, CRC, 2016, شاهرود 
 369.  Fires , Explosions, and Toxic Gaz Dispressions – Effects Calculation and Risk Analysis , Marcj. Assael Konstantionos E. Kakosimos , CRC Press Taylor & Francis Group , 2010, سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 
 370. Entropy Theory in Hydraulic Engineering :An Introduction, Vijay P SINGH, ASCE-Press, 2014, بین المللی امام خمینی
 371. Fundamentals of Statis tical Hydrology , Mauro Naghettini, Springer, 2017, بین المللی امام خمینی 
 372. Atlas of Abnormalities in Gametogenesis and Early Life Stages of Sturgeons, Ruban, G.I.,Akimova,N.V.,Goriounova , V.B., Mikodina,E.V.,Nikolskaya,M.p.,Novosadova,A.V.,Rosenthal, H.k.,Sokolova,S.A.,Shagayeva,V.G.,Shatunovsky,M.,I, World Sturgeon Conservation Society , 2015, گیلان 
 373. Geostatistics with Applications in Earth Sciences,D.D.Sarma, Springer, 2009, بین المللی امام خمینی
 374. Modeling, simulation and control of the dyenig,R.SHAMEY , X.Zhao, Woodhead Publishing limited (Elsevier), 2014, گیلان   
 375. Pshychology for Language Learning Insights from Research, Theory and practice, Sarah Mercer , Stephen , Marion Williams, Palgrave Macmillan uk, 2012, گیلان   
 376. Practices of Irrigation &On – farm Water Management : Volume2, M.H.Ali, Springer, 2011, بین المللی امام خمینی   
 377. Applied Soil Physical Properties , Drainage , and Irrigation Strategies, L.B.McCARTY L.R.Hubbarad V.Quisenberry,  Springer, 2016, بین المللی امام خمینی  
 378. Fundamentals of Irrigation and On- farm Water Management :Volume 1, M.H.Ali, Springer, 2010, بین المللی امام خمینی  
 379. Metabolic regulation :a human perspective,Keith N.Frayn, Willey - Blackwell, 2010, رازی  
 380. Marine Products for Healthcare :Functional and Bioactive Nutraceutical Compounds from the Ocean, Vazhiyil Venugopal,CRC Press, 2007, خلیج فارس 
 381.  Brand essense using Sense symbol and story To design brand identity ,Neil Gains , Koganpage, 2014, لرستان   
 382. Structure and Cooptition in urban Network, MARTINJNJ.BURGER, Erasmus Research Institute of Management - ERIM, 2011, اصفهان  
 383. Soil Mapping and Process Modelling for Sustainable Land Use Management , Paulo Pereira, Erik Brevik, Miriam Munoz- Rojas Bradley Miller, Elsevier,2017,گیلان      
 384. Photoelectrochemical Water Splitting Standards,Experimental Methods and Protocols, Zhebo Chen, Huyen N, Dinh, Eric Miller, Springer, 2013, گیلان
 385. Technique Swim Workouts, Blythe Lucero, Meyer &Meyer Sport (Uk) Ltd, 2009, گیلان 
 386. TRADITIONAL HOUSES IN BAGHDAD, John Warren and Ishan Fethi , Flexi Print Ltd Worthing Sussex Horsham. England, 1982, بین المللی امام خمینی
 387. Plant – Growth – promoting Rhizobacteria( PGPR) and Medicinal Plants, Editors:Egamberdieva  , Dilfuza , Shrivastava, Smriti, Varma, Ajit(Eds.), Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London, 2015, شهید مدنی آذربایجان 
 388. Biology for dummies, Rene Fester Kratzer, John Wily & Sons, 2017, پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری    
 389. The Analysis of Fractional Differental Equation : An Application – Oriented Exposition Using Differential Operators (of Caputo Type (Lecture Notes in Mathematics , Kai Diethelm, Springer, 2010, خلیج فارس  
 390. Urban Regeneration & Social Sustainability :Best Practice from European Cities, Andrea Colantonio Tim Dixon, Wiley, 2010, سمنان 
 391. Bayesian Data Analysis for Animal Scientists, Agustin Blasco, Springer, 2017, پیام نور  
 392. Testing for language teachers, Arthur  Hughes, Cambridge Universiry Press, 2013, بین المللی امام خمینی
 393. Molecular Devices and Machines: Concepts and Perspectives for the Nanoworld , Second Edition,Prof . Vincenzo Balzani , Prof .Alberto Credi , Prof . Margherita Venturi, Wiley, 2008, زنجان   
 394. Ahe Art of Regression Modeling in Road Safety, Ezra Hauer,  Springer, 2015, شاهرود   
 395. Ecosystem Services, Karsten Grunewald, Springer, 2015, لرستان   
 396. Phytoremidiation, David T.Tsao, Springer, 2003, لرستان
 397. Hacking Wireless Access Points: Cracking , Tracking , and Signal Jacking, Jennifer Kurtz, Syngress Media , U.s, 2017, کازرون  
 398. GENGHIS  KHAN  and   MONGOL RULE, Geoge Lane, Hackett, تبریز  
 399. Fluids in the Continetal Crust ,Bruce W.D.Yard- Ley- Robert J.Bodnar, European Association of Geoche mistry,  تبریز 
 400. The Rare Earth Elements:An Introduction, J.H.L.Voncken, Springer, 2016,تبریز  
 401. Population and development The dcmographic transition, Tim Dyson, Zed books , 2010, تبریز
 402. Electrochemical Spectroscopy and its Applications, Andrzejlasia, Springer , 2014, تبریز
 403.  Avian Reproduction from Behavior to Molecule, Tomohiro Sasanami, Springer, 2017, گیلان   
 404. Understanding Single-Crystal X-Ray Crystallography, Dennis W.Bennett, Wiely-VCH, 2010, شهید مدنی آذربایجان 
 405. A Mindfulness Intervention for Children with Autism Spectrum Disorder ; New Directions in Research and practice, Yoon- Suk Hwang, Patrick Kearney, Springer, 2015, گیلان 
 406. Advanced Techniques in Web Intelligence-2, Juan D. Velasquez Vasile Palade Lakhmi C.Jain, Springer – Verlag Berlin Heidelberg, 2013 
 407. Vilfreo Pareto’S Sociology A Framework for Political Psychology , ALASDAIR J.MARSHALL, Glasgow Caledonian University , UK ASHGATE, 2007, بین المللی امام خمینی 
 408.  DESIGN OF COMPOSTTE BEAMS WITH LARGE WEB OPENINGS, R.M.Lawson S.J.Hicks , The Steel Construction Institute, 2011,  گرمسار
 409.  Geostatistical Methods for Reservoir Geophysics, Leonardo Azevedo Amilcar Soares, springer, 2017, بیرجند
 410. Big Data Principles and Paradigms; Rajkumar Buyya, Radrigo Calheiros, , Amir Vahid Dastjerdi ;  Morgan Kaufmann;  2016; صنعتی شریف 
 411. Internet of Things Principles and Paradigms ; Rajkumar Buyya, Amir Vahid Dastjerdi; Morgan Kaufmann ; 2016; صنعتی شریف
 412. Engineering fluid mechanics; Yamaguchi,Hiroshi; Springer Science &Business Media; 2008; اسفراین 
 413. Transgenic Herbicide Resistance in plants; V.S.Rao; CRC Press Taylor&Francis Group; 2015; خلیج فارس
 414.  Quinoa:Improvement and Sustainable Production ; Kevin s.Murphy .Janet Matanguihan; Wiley- blacwell; 2015; پیام نور 
 415.  Sustainable Practices for Landfill Design and Operation;   Thabet Tolaymat, Qiyong XU,Debra Reinhart , Pradeep Jain,Timothy G.Townsend,Jon Powell; Springer; 2015; شهید بهشتی    
 416. NEWTONIAN MICROECONMICS; Matti Estola; Palgrave Macmillan; 2017; قم 
 417. Beginner’s Guide to Reading Schematics; Stan Gibilisco; Mc Graw Hill Education; 2014; الزهرا 
 418. Resilient by Design; JosephFiksel; ISLAND; 2015; سمنان  
 419. Soil Organic Carbon TheHidden Potential; Lefevre, C.;Rekik , F.;Alcantara,V.;Wiwse,L; FAO; 2017; سمنان   
 420. Recent advances in weed management; Bhagiratns Chauhan, Gulshan Mahajan; Springer; 2014; تبریز
 421. Differential geometry and analytical machanics; Clade Godbillon;  تبریز 
 422.  Parasitic   orobanchaceae: Parasitic   mechanisms and control strategies ; Joel Daniel  M .,Gressei,Jonathan , Musselman, Lytton J. Springer; 2013; تبریز
 423. Organic   farming sustainable agriculture; Dilip Nand Wani Editor; Springer; 2016;  تبریز
 424. Running mechanics and gait analysis; Reed Ferber, Shari MacDonald; Human Kinetics; 2014; تبریز  
 425. Communication for rural development; M. Acunzo M.Pafumi,C.Torres, M.S.Tirol;  FAO; 2014; تبریز  
 426. Urban Street Design Guide; Linda Bailey David Vega- Barachowitz; ISLAND PRESS Washington, Covelo, London; 2013; هنر
 427. The International Criminal Court : An Introduction; Andrew Novak; Springer; 2015; گیلان   
 428. Measurement and Instrumentation Principles; Alan S.Morris; Butterworth-Heinmann; 2001;  خلیج فارس
 429. Diagnostie assessment of learning diability in childhood; Amber E Brueggem; Springer; 2014; آذربایجان   
 430. Peace Education; James Oage;  Information Age Publishing Inc; 2008; اصفهان 
 431. : ATLAS of Weed Mapping; Hansjorg Krahmer; Wily Blackwell; 2016; خلیج فارس   
 432. Disruptive mood: irritability in children and adolescents; Argyris Stringaris, Eric Taylor; Oxford; 2015; رازی 
 433. Equine exercise physiology ;David Marlin,kj.Nankervis; Wiley-Blackwell; 2013; شهرکرد  
 434. Intelligent Cities and Globalisation of lnnovation Networks; Nocos Komninos; Routledge:Taylor&Francis Group; 2008; شهرکرد 
 435.  Conepts in Thermal Physics; Stepahan J.Blundell and Katherine M.Blundell; OXFORD university press; 2010; آذربایجان  
 436. Industrial Catalysis: Chemistry and Mechanism; :  JAMES D.Burrington; Imperial College Press, 2016; کوثر   
 437.  Wave Propagation in Nanostructures;  S.Gopalakrishna n; S.Narendar; Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London; دانشگاه بین المللی امام خمینی
 438. Communication for Rural Development(source book); M.Acunzo, M.Pafumi, C. Torres and M.S.Tirol; 2014; تبریز
 439. Running Mechanics and Gait ANALYSIS ; Reed Ferber , Shari Macdonald; Human Kinetics; 2014; تبریز 
 440. Organic Farming for Sustainable Agriculture; Dilip Nand Wani, Editor; 2016; تبریز
 441. Parasitic Orobanchaceae: Parasitic Mechanisms Control Strategies ; Joel Daniel M.,Gressel, Jonathan,Musselman, Lytton J.; 2013; تبریز
 442. Differential Geometry and Analytical Mechanics ; Clade Godbillin; تبریز
 443. Recent Advances in Weed Management; Bhagiratns Chauhan, Gulshan Mahajan; 2014; تبریز
 444. سمنان; 2014; احسان; مصطفی ابراهیم الزلمی; المسؤولیه الجنائیه فی الشریعه الإسلامیه دراسه مقارنه بالقانون 
 445. Macroeconomic Theory: A Dynamic General Equilibrium Approach; Michael Wickens; Princeton University Press; 2008;  سمنان 
 446. Monte Carlo Method Electomagenetics; Matt hew N.O.Sadiku; CRC Press; 2002; لرستان 
 447. Advances in Bionanomaterials; Stefano Piotto, Federico Rossi, Simona Concilio, Ernesto Reverchon, Giuseppe Cattaneo;  Springer International Publishing; 2017; دانشگاه بین المللی امام خمینی
 448. Munson, Young and OkiishoAs Fundamentals of Fluid Mechanics 8th Edition; Philip M.Gerhart and Andrew L.Gerhart; WILEY; 2016; بزرگمهر قائنات
 449.  Islamic Chinoiserie the Art of Mongol Iran; Yuka kadoi; Edinburgh University Press; 2009; اصفهان 
 450. FUNDAMENTAL CONCEPTS ARCHITECTURE; ALBAN JAN JANSON / FLORIAN TIGGES; BIRKHAUSER; 2014; گیلان
 451. Accounting for the Public Interest; Steven Mintz; Springer;  2014; دانشگاه بین المللی امام خمینی
 452. Urban Forms; Ivor Samuels, Phillippe Panerai,Jean Castex  Jean Charles Depaule;  ELSEVIER;  2016; شاهرود
 453. Infrared Spectr osc opy for Food Quality Analysis and Control ;  DA-WenSUN; Academic Press is an imprint of Elsevier; 2009;  پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
 454. Soil and Plant ANALYSIS forest Eoosystem Characterization;  Daniel John Vogt , Joel p. Tilley, Robert L.Edmonds; Higher Education Press; 2015; گیلان
 455. The  Carter Administration and Fall of Pahlavi Dynasty; Javier Gil Guerrero ; 2016; اصفهان
 456. Landscape ecology for sustainable environment and culture ; Bojie Fu.K.Bruc e Jones;Springer; 2013; رازی   
 457. Logic for computer Scientists; Uwe Schoninge; Birkhauser Boston; 2008; آذربایجان  
 458. Handbook of food processing equipment ; George Saravacos Athanasio s E Kostaropo ulos; Springer; 2016;رازی
 459. Grasses ; Jo chatterton ; Southwater 2014;  2014; بیرجند
 460. Guid to Cone Penetration Testing for Geotechnical Engineering; P.K.Robertson and K.L.Cabal; Gregg Drilling & Testing, Inc; 2015; دانشگاه بین المللی امام خمینی  
 461. Damage Models and Algorithms for Assessment of Structures under Operating Conditions; Siu-Seong Law And Xin-Qun Zhu; CRC; 2009; شاهرود
 462. Analysis and Application of Analog Electronic Circuits Biomdical INSTRUMENTATI ON; Robert B.Northrop; CRC; 2012; شاهرود 
 463. The industries of the future ;AlecRoss ;Simon&Schuster;Unabridged edition ; (February 2،2016); اصفهان
 464. Statistises for Veterinary and animal science; Aviva petrie, Paul Watson; Wiley-Blackwel(2013);محقق اردبیلی.
 465. Grandian and MarkGenetics and the Behavior of Domestic Animal;ED.Temple,J.Deesing; AP.Elsevier(2014); محقق اردبیلی.
 466. Direct - Fed Microbials and Prebiotics for Animal; Todd R.Callaway, Steven C.Ricke; Springer(2012);محقق اردبیلی.
 467. Heat Stress and Animal Productivity; Anjalia Aggarwal. Ramesh Upadhyay; Springer(2013);محقق اردبیلی.
 468. Microgrids: Architectures and control; Ed. Nikos Harziargyriou; Wiley(2014); محقق اردبیلی.
 469. Geomechanics of Failure; Alexander M.Puzrin, Eduardo E.Alonso, Nuria, M.Pinyol; Springer(2010); محقق اردبیلی.
 470. Power system small signal stability analysis and control; Debasish Mondal, Abhijit Chakrabarti;Elsevier(2014); محقق اردبیلی; 
 471. Nutrient Requirements of small rumianants; The National Academies(2006
  );محقق اردبیلی.
 472. Advance Electrical Drive : Analysis, Modeling, Control; Rik De Donncker, Duco W. J. Pulle, Andre Veltman; Springer(2011); صنعتی قم.
 473. Power E lctronics for Renewable and Distributed Energy Systems; Sudipta Chakraborty, Marcelo G.Simoes, William E. Kramer; Springer(2013);صنعتی قم.
 474. Power quality VAR compensation in power system; R.Sastry, Mulukutla S.Sarma; CRC press Taylor and Francis(2009); صنعتی قم.
 475. Sport Policy and Development an Introdoction; Daniel Bloyce and Andy Smith;Rotledge(2010);مازندران.
 476. Quality Educators an International Study; Palmo Bourgonji;Oxfam Novib(2011); مازندران;
 477. Manual on small earth dams (A guide siting design and construction); Tim Stephens ; Food and Agriculture Organization of the United Nations(FAO) (2010);مدرس
 478. Essentials of Stem Cell Biology; Robert Lapza Anthony Atala; Academic Press (lsEevier)(2014); فردوسی مشهد
 479. Handbook of Green Materials; Kristiina Oksman, Aji.P.Mathew, Alexander Bismarck, Orlando Rojas, Mohini Sain; Word Scientific(2014); تهران
 480. Biology and Culture of Asian Seabass; Dean R.Jerry; CRC Press(2014); خلیج فارس
 481. Tilapia Culture; Abdel - Fateh M.El - Sayed; CRC Press(2006);خلیج فارس
 482. Syntactic Categories : Their Identification in Linguistic Theories; Rauh Gisa; Oxford University Prees(2010);شهید بهشتی
 483. DOCUMENTING DOMESTICATION NEW GENETIC AND ARCHAEOLOGICALPARADIGMS; Melinda A.Zeder, Daniel G.Bradley;EVE Emshwiller University of California Press(2006);شهید بهشتی
 484. Landscape Architecture a Very Short Introduction; Lan H.Thompson;Oxford University Prees(2014); سیستان و بلوچستان
 485. Chimical & Microbiological Analyses of Milk Products; Shamo Ramakani; (2006); رازی
 486. Soccer Injury Perevention and Tretment : A Guide to Optimal Performance for Players, Parents and Coaches; John Gallucci(2014); پیام نور
 487. Abstract Algebra; Pierre Antoine; Springer Science(2007);مهندسی فناوری های نوین قوچان
 488. Models Linear Statistical Applied;Michael H.Kutner , Christopher J.Nachtesheim John Neter , William Li; Hill- McGraw(2005); فردوسی مشهد
 489. Computational Methods in Chemical Engineering With Maple; Ralph E.White , Venkat R.Subramaniam; Springer(2010);محقق اردبیلی
 490. Micsed Effects Models & Extensions in Ecology With R; A.F Zuur, E.N. Leno , N.J.Walker , A.A. Saveliev , G.M. Smith; Springer(2009); مازندران
 491. Food Packaging Science and Technology; Dong Sun Lee , Kit L.Yam , Luciano Piergiovanni; CRC Press(2008); تهران
 492. Fanctional Training; Wolters Kluwer; Liebenson Craig(2014); تهران
 493. Sports Nutrition Enhancing Athletic Performance; Bill I.Campbell; CRC Press Taylor & Francis Group(2014); مازندران
 494. Human Biology : Concepts & Current Issues; Michael D.Johnsun; Pearson Benjamin(2014);مازندران
 495. Numerical Modeling in Open Channel Hidraulics; Romuald Szymkiewicz; Springer(2010); تهران
 496. Crop Ecology Prodoctivity and Management in agricultural Systems; David J.Connor , Robert S.Loomis , Kenneth G.Cassman; Cambridge University Press(2011); تهران
 497. Topology Control Witeless Sensor Network; Miguel A.Labrador , Pedro M.Wightman; Springer(2009); پیام نور
 498. Handbook of  Media, Stains and reagents in microbiology; Deshmukh A.M(2007); رازی
 499. Organic Chemistry; T.W Graham, Solomons. Craig B.Fryhle, Scott A.Snyder; John Wiley & Sons.Inc(2014); دامغان
 500. Principeles of Snow Hydrology; Daivid R.Dewalle, Albert Rango; Cambridge University Press(2011); تهران
 501. Desertification and Land Degradation Processes Mitigation; Maarten De Boever, Muhammes Kholsi, Nele Delbecque, Jan De Pue, Nick Ryken , Ann Verdoodt , Wim M.Cornelis , Donald Gabriels; UnescoChair Of Eremology, Ghent University, Belgium(2013); تهران
 502. Aquaponic Gardening; Sylvia Bernstein; New Society Publishers(2011); تهران
 503. Renewable Resources for Functional Polymers and Biomaterials; Peter A.Williams; Royal Society of Chemistry(2011); تهران
 504. Lifelong Motor Development; Carl P.Gabbard; Pearson(2012); تهران
 505. Marine Ecology : Concepts and application; Martin R.Speight, Peter A.Henderson; Willey Blackwell(2010); تهران
 506. Cellulose and Cellulose Drivatives in The Food Indostry; Tanja Wustenberg; Wiley  VCH(2015); تهران
 507. Experimental Rock Mechanics; Kiyoo Mogi; Taylor & Francis / Balkema(2006); همدان
 508. Principeles and prevention of Corrosion; Denny A.Jones; Prentice Hall Inc(1996);همدان
 509. Global and National Macroeconometric Modelling A Long-Run Structural Approach; Anthony Garratt, Kevin Lee, M.Hashem Pesaran, and Yongcheol Shin; Oxford(2006); سمنان
 510. Introduction to Ianguages and the theory of computation; John C.Martin; Mc Graw Hill(2011); سمنان
 511. Science at the Nanoscale, an Introductory Textbook; Chin Wee Shong, Sow Chorng Haur, Andrew T S Wee; World Scientific Publishing Company(2008); سمنان
 512. Industrial Heritage Re-tooled The Ticcih guide to Industrial Heritage Conservation; Edited by: James Douet; Carnegie Publishing Ltd(2012); سمنان
 513. Circuit Design and Simulation With VHDL; Volnei A.Pedroni; Mit Press(2010); دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری های پیشرفته
 514. Engineering Optimization, An Introduction With Metaheuristic Applications; Xin-SheYang; Wiley(2010); شهید بهشتی
 515. Nature-Inspired Metaheuristic; Xin-SheYang; Luniver press(2010); شهید بهشتی
 516. Plant Breeding For Abiotic Stress Tolerance; Roberto Fritseh - Aluizio Borem; Springer(2012); ملایر    
 517. The Toxicology and Biochemistry of Insecticides; Simon J.Yu; CRC Press(2008); تربیت مدرس
 518. Fundamentals of Quantum Mechanics; C.L.TANG    Cambridge; University Press(2005);صنعتی شیراز
 519. The haves and The have not' s; A brief and idiosyncratic history of global inequality; Branko Milanovic; Basic books; A Member of the Perseus Books Group New York(2011); ملایر
 520. Reading, Writing, and Researching for History; Patrick Rael; Bowdoin College(2004); خلیج فارس
 521. Stream and Watershed Restoration; Philip Roni & Tim Beechie;Willey Blackwell(2013);پیام نور    
 522. Abstract Algebra Structure and Application; Dadid R.Finston & Patric J.Morandi; Springer(2014);محقق اردبیلی
 523. Kant and Skepticism    Michel N.Forster; Princeton University Press(2008); محقق اردبیلی
 524. Postharvest Technology and Food Process Engineering; Amalendu chakraverty, R.Paul singh; CRC(2014); محقق اردبیلی
 525. an Introduction to pattern recognition : a MATLAB & approach; S.Theodoridis and K.Koutroumbas; Elsevier(2010); خلیج فارس
 526. Electronic effects in Organic Chemistry; Barbara Kirchner(2014); رازی
 527. The Organic Chemistry of Isotopic Labelling; James R.Hanson(2011); رازی
 528. Comsol multiphysics user guide    U.S.Patents7,519,518(2012); رازی
 529. Organic Chemistry Concepts and Applications for Medicinal Chemistry; Joseph E.Rice; Academic press is an Imprint of Elsevier(2014); پیام نور
 530. The Monte Carlo Simulation Method for System Reliability and Risk Analysis; Enrico Zio; Springer(2013);مازندران
 531. Igneous Rocks and Processes A Practical Guide; Robin Gill; John Wiley & Sons.Inc(2010); سیستان و بلوچستان
 532. Reliability of Structures    Andrzej S.Nowak, Kevin R.Collins; CRC Press(2012); بیرجند
 533. Marine Pollution What everyone needs to know; Judith S.Weis; Oxford University Prees(2015);مازندران
 534. The Organic Chemistry of Drug Design and Drug Action; Richard B.Silverman & Mark W.Holladay; Elsevier(Academic press)(2014); دامغان    
 535. Small System Dynamics Models for Big Issues: Triple Jump towards Real- World Complexity; Erik Pruyt; TU Delft Library, Delft, The Netherlands Year of the first edition(2013);بیرجند
 536. Smart Structures: Innovative Systems for Seismic Response Control; Franklin Y.Cheng, Hongping Jiang, Kangyu Lou; CRC Press(2008); بیرجند
 537. Formulation Engineering of Food    Jennifer; E.Norton, Peter J.Fryer and Ian T.Norton; Willey Blackwell(2013); فردوسی مشهد
 538. Conventional and Advansed Food Processing Technologies; Suvendu Bhattacharya; Willey Blackwell(2015);فردوسی مشهد
 539. Invasive Species and Global Climate Change; Lewis H.Ziska, Jeffery S.Kukes; CAB International(2014); فردوسی مشهد
 540. Solidification Processing; Merton C.Fleanlngs(1974); سمنان
 541. Drug metabolism and Pharmacoklactics Qulck Guide;Siamak Cyrus KhoJasteh and all ;Springer (2011); سمنان
 542. Energy Balance in Motion; Westerterp, Klaass R; Springer(2013); شهید مدنی آذربایجان
 543. Program evaluation : Alternative approaches and practical; guidelines(2012); شهید بهشتی
 544. Nutritional Modelling for pigs and poultry; N.K.Sakomura, R.M.Gous, I.Kyriazakis, L.Hauschild;CAB International(2015);تربیت مدرس
 545. Clinical Practice for the Management of Borderline Personality Disorder    National Health and Medical Research Councile; NHMC(2012); پیام نور
 546. Viruses in Foods; Sagar M.Goyal; Springer(2006);تبریز
 547. Amino Acid Human and Amino Nutrition; H.Dewayne Ashmead; CRC Press(2012);تبریز
 548. Analyzing Single System Design Data    William R. Nucent; Social Work Research Methods; OXFORD Press(2010);تبریز
 549. Human Resource Development Theory and Practice - 2nd edition; Jeff Cold, Rick Holden, ...    Palgrave MacMillan(2013);تبریز    
 550. Global Sources of Local Pollution an Assessment of Long-Range Transport of; National Academy of Sciences(2010);تبریز    
 551. Environmental Microbiology;Ian L.Pepper, Charles P.Gerba, Terry J.Gentry(2015);پیام نور
 552. Applications of Fuzzy Logic in Bioinformatics;Dong Xu, James M.Keller, Mihail Popeseu, Rajkumar Bondugula; Imperial College press (ICP)(2008);صنعتی بیرجند
 553. Carbon Nanotube Science; Peter J.F.Harris; Cambridge University Press(2009);صنعتی همدان
 554. Intelligent Bioinformatics; Edward Keedwell And Ajit Narayanan; Wiley(2005);صنعتی بیرجند
 555. Inorganic Chemistry; Gary L.Miessler, Paul J.Fischer, Donald A.Tarr; Pearson(2014);پیام نور
 556. Farming Based- Pasture of Impacts Environmental; Mcdowell W.Richard; CABI(2009); تربیت مدرس
 557. Qualitative Research Design an Interactive Approach (Third edition); Joseph A.Maxwell; Sage(2013); مازندران
 558. Ambush Marketing and the Mega-Event Monopoly; Andre M.Louw; Springer(2012); مازندران
 559. Biomining; Eds : D.E.Rawlings & B.D.Johnson; Springer(2000); مازندران
 560. Dryland Climatology; Sharon E.Nicholson; Cambridge University press(2012);یزد
 561. First Course on Fuzzy Theory and Applications; Kwang H.Lee; Springer(2005); اهواز
 562. Skills Training for Struggling Kids; Michael L.Blooenquist; The Guilfont press(2013); اهواز
 563. Modern Construction Management (Seventh Edition); Frank Harris and Ronald Mc Caffer; Willey Blackwell(2014);یزد
 564. Water Quality Concepts, Sampling, and Analyses; Yuncong Li, Kati Migliaccio; CRC press(2010); تهران
 565. Structural sensing Health Monitoring, and Performancc Evaluation; D.Huston; CRC press(2011); بیرجند
 566. The Chemistry of Heterocycles; Theophil Eicher, Siegfried Hauptman & Andreas Speicher; Willey VCH(2012); مازندران
 567. Beginning NFC, Near Field Communication With Arduino, Android and Phonegap; Tom IGOE, Don Coleman and Brian Jepson; Oreilly Media Inc(2014);پیام نور
 568. Macroeconomics; Graeme Chamberlin & Linda yueh; Thomson(2006); محقق اردبیلی
 569. Precision in Crop FArming; Hermann J.Heege, Edi; Springer(2013);محقق اردبیلی
 570. Plant Nutrition of Greenhouse Crops; Cees Sonneveld & Wim Voogt; Springer(2009); محقق اردبیلی
 571. Bioanformatics for beginners; Supratim Choudhuri; Elsevier(2014); محقق اردبیلی
 572. Psychodynamic Psychotherapy; Deborab L.Carolin J.Dougtns, Anna Sehwariz; Willey Blackwell(2011); سمنان
 573. Philosophy and Religion; Max Charlesworlh; Oneworld oxford(2002); سمنان
 574. Logo Deslgn Lave; David Airey; New Riders(2015); سمنان
 575. Interoduction to Languages and the Theory of Computation; John C.Martin; McGraw - Hill(2011); سمنان
 576. Statistical physics of Particles; Kardar, Mehran(2007); رازی
 577. Problems and Solutions on thermodynamics and statistical mechanics; Lim, Yung-Kuo(1990); رازی
 578. Seismic vulnerability of structures; Philippe Gueguen(2013); رازی
 579. Employees first, Customers Second; Vineet Nayar; Harvard Business press(2010); پیام نور
 580. NASCO Lifeguard Text Book     The Staff of The National Aquatics Safety Company, LLC     The National Aquatics Safety Company(2014); پیام نور
 581. New Composite material     Domenico Brigante; Springer International Publishing Switzerland(2014); پیام نور
 582. Combustion     Irvin Glassman; Richard A.Yetter ; Academic press(2014); پیام نور
 583. Nonparametric Statistical Methods Using R; John Kloke , Joseph W . Mckean; CRC Press, Taylor and Francis Group(2015);مجتمع آموزش عالی بم
 584. Fossil Earthquakes: the Formation and Preservation of Pseudotachylytes; Aiming Lin; Springer;دامغان
 585. Practical and Applied Hydrogeology; Zekai Sen; Elsevier; دامغان   
 586. Information users and usability in the digital sige; G.G. Chowdhury and Sudatta Chowdhury; Facet Publisher(2011);سمنان    
 587. Seed Development, Dormancy and Germoation; KENT J. BRADFORD & HIROYUKI NONOCAKI; Blackwell Publishing(2007);سمنان
 588. Arehitectural Tourism Building for Urban Travel Destinations; Jan Specht; Springer Gabler(2014); سمنان
 589. Ship Design for Efficiency & Economy; H.Schneekluth & V.Bertram; Butterworth Heinemann(1998); دریانوردی چابهار
 590. Circuit Analysis II With matlab@Application; Steven T.Karris; Orchard Publication(2003); دریانوردی چابهار
 591. Biological Oceanography; Charles B.Miller, Patricia A.Wheeler; Willey Blackwell(2012); مازندران    
 592. Pouitry Discases Influenced by Gastriintestinal Health ...     Gino Lorenzoni; Nottingham Iniversity press(2010); محقق اردبیلی
 593. Bimass Gasification and pyrolysis: Practical Design and Technolohy     Prabir Basu; Elsevier(2010); محقق اردبیلی
 594. Biogas Energy     Tasneem Abbasi, S.M.Taussef, S.A.Abbasi; Springer(2012); محقق اردبیلی
 595. Anintroduction to Modem Mathematical (With Matchematics); Jonathan M.Borwein , Matthew P.Skerritt; Springer(2012); محقق اردبیلی
 596. Mathematics of Fuzzy Sets and Fuzzy Logic; Barnabas bede; Springer(2013); محقق اردبیلی
 597. The Malalignment Syndrome     Wolf Schamberger MD FRCP(C) DipSports Med Forward by Dr. Jack Taunton; Elsevier(2013);پیام نور
 598. Best Practices in Management Accounting; Greg N.Gregoriou and Nigel Finch; Palgrave Macmillan(2012); پیام نور    
 599. Semi-Solid Processing of Alloys; David H.Kirkwood, Michel Suery, Plato Kapranos, Helan V.Atkinson, Kenneth P.Young; Springer(2010); سمنان
 600. Plasticity of Metals and Alloys; V.V.Pustovalov; Nova Seience Publishers(2009); سمنان
 601. Chemical Energy and Exergy An Introduction to Chemical Thermodynamics for Engineers; Noria Sato; Elsevier Sclence & Technology books(2004); سمنان
 602. The Magnetotelluric Method, Theory and Practice; Alan D.Chave, Alan G.Jones; Cambridge(2012);تهران
 603. Statisitics for Research, Third Edition; Shirley Dowdy, Stanley Weardon, Daniel Chilko; John Wiley & Sons,Jnc(2004);تهران    
 604. Reward Management; Michael Rose; Kogan page(2014);پیام نور
 605. The Enlightened Organization; Catherine Berney; Kogan page(2014); پیام نور
 606. Understanding the Economics of Flood Risk Reduction; Kate Hawley, Marcus Moench, Lea Sabbag; Institute for Social and Environmental Transition - Intemational Boulder, CO.USA(2012);پیام نور
 607. Corrosion Protection and control using nanomatrials; Viswanathan S.Saji & Ronald Cook; WOODHEAD PUBI.ISHING(2012); بو علی سینا
 608. Qualitative content analysis. Theorical foundation basic procedure and software solution; Philipp Mayring(2014); یاسوج
 609. Rural; Michael Woods; Routledgs(2011); تبریز
 610. An introduction to Ocean Remote Sensing; Seelye Martin; Cambridge University press(2014); علوم و فنون دریایی خرمشهر
 611. High speed machining; Bert P.Erdel; Society of Manufacturing Engineers(2003); بیرجند
 612. Multipoint Method for Solving nanlincar Equations; Miodray Petcoic, Beny Neta, Ljiljana Petkoic, Javana Dzunic; Academic press(Elsevier)(2012);بو علی سینا
 613. Shape memory alloy engineering for aerospace, structural and biomedical applications; Lecce, leonardo Concilio, Antonio(2015); رازی
 614. Biochemistry, Molecular Biology and Genetics; Todd A.Swanson, Sandra I.Kim, Marc J.Glucksman; Lippincott Wiliams & Wilkins(2010);سیستان و بلوچستان
 615. Particle-Stabilized Emulsions and Colloids: Formation and Application; To Ngai, Stefan A.F.Bon, Hans-Jurgen Butt, Ian Hamley, Howard A.Stone, Chi Wu; Royal Society of Chemistry(2014); تحصیلات تکمیلی زنجان
 616. Sales: Sales Strategies The Top 100 Best Ways to Increase Sales (Sales: Sales Strategies, Sales Techniques, Sales Growth, Sales Success, Selling) Ace McCloud; Pro Mastery Publishing(2015); پیام نور
 617. Proteins: Biochemistry and biotechnology/gary walsh.2e.p. ,cm. Includes bibiographical references and index; Walsh gary (biochemistry); Wiley Blackwell(2014);تربیت مدرس
 618. The Basics Subcultures; Ross Haenfler; Routledge Taylor & Francis(2014); پیام نور
 619. Geological Methods in Mineral Exploration and Mining; Roger Marjoribanks; Springer(2010);دامغان
 620. Growth Gurve Modeling: Theory and Applications     Michael J.Panik ; John Wiley & Sons, Inc(2014); تربیت مدرس    
 621. seed testing principles and practices;  Sabry G. Elias (Editor), Lawrence O. Copeland (Editor), Miller B. McDonald (Editor), Riad Z. Baalbaki (Editor);(2012) michigan state university press; دانشگاه بیرجند
 622. shoreline management guidelines; karsten mangor;(2001) dhi water and environment; پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
 623. exercise physiology in special populations; john p buckley; elsevier(2008); پژوهشگاه تربیت بدنی
 624. nutrition for elite athletes; Eric S. Rawson, Stella Lucia Volpe; crc press taylor & francis group(2016); پژوهشگاه تربیت بدنی
 625. plant genes genomes and genetics; Erich Grotewold, Joseph Chappell, Elizabeth A. Kellogg; wiely(2015); پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
 626. diseases of poultry 13th edition; David E. Swayne (Editor-in-Chief), John R. Glisson (Associate Editor), Larry R. McDougald (Associate Editor), Lisa K. Nolan (Associate Editor), David L. Suarez (Associate Editor), Venugopal L. Nair (Associate Editor); wiley blackwell(2013); دانشگاه سمنان
 627. dukes physiology of domestic animals 13th edition; William O. Reece (Editor), Howard H. Erickson (Associate Editor), Jesse P. Goff (Associate Editor), Etsuro E. Uemura (Associate Editor); Wiley-Blackwell(2015); دانشگاه سمنان
 628. engineering physics third edition; k.rajagopal; phi learning private limited; دانشگاه سمنان
 629. organic structures from 2d nmr spectra; L. D. Field, H. L. Li, A. M. Magill; wiely(2015); مرکز نشر دانشگاهی
 630. ancestors in our genome the new science of human evolution; Eugene E. Harris; oxford university press(2015); مرکز نشر دانشگاهی
 631. understanding climate influence on human evolution; National Research Council; National Research Council(2010); مرکز نشر دانشگاهی
 632. learning from data a short course; Yaser S. Abu-Mostafa, Malik Magdon-Ismail, Hsuan-Tien Lin ; AML(2012); مرکز نشر دانشگاهی
 633. Egypt Art;  Rose-Marie Hagen , Rainer Hagen; taschen(2007); مرکز نشر دانشگاهی
 634. a voyage through turbulence; Peter A. Davidson , Yukio Kaneda , Keith Moffatt , Katepalli R. Sreenivasan; cambridge university press(2011); دانشگاه شهید چمران
 635. biofuels and bioenergy presses and technology; sunggyu lee, y.t.shah; CRC press(2013);دانشگاه شهید چمران
 636. mixed methods research in the movement sciences;  Oleguer Camerino , Marta Castaner , Teresa M Anguera  ; routledge(2012); مرکز نشر دانشگاهی
 637. computational hydraulics numerical methods and modelling; ioana popescu; iwa publishing(2014); مرکز نشر دانشگاهی
 638. endangered languages: an entroduction; sarah G.thoma s on; cambridge university press(2015);مرکز نشر دانشگاهی
 639. water engineering with the spreadsheet a workbook for water resources calculations using excel; ashok pandit; american society of civil engineers(2016);مرکز نشر دانشگاهی
 640. ore textures recognition and interpretation; Roger tylor; springer berlin heidelberg(2009); مرکز نشر دانشگاهی
 641. predictive control in process engineering; Robert Haber, Ruth Bars, Ulrich Schmitz; wiley-vcll(2011); مرکز نشر دانشگاهی
 642. plant biotechnology for health from secondary metabolites to molecular farming; Alvarez, Maria Alejandra; springer(2014);پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
 643. nanomaterials and surface engineering; Jamal Takadoum;wiley(2013); دانشگاه سمنان
 644. Setup Planning for Machining; Manjuri Hazarika, Uday Shanker Dixit; springer(2015); بوئین زهرا
 645. advances in watershed science and assessment; advances in watershed science and assessment;springer(2015); شهید چمران اهواز
 646. Biocompatibility and Performance of Medical Devices; J-P. Boutrand ; woodhead(2012); شهید مدنی آذربایجان
 647. molecular medicine fourth edition genomics to personalized healthcare;  R.Trent;  Academic Press(2016);دانشگاه الزهرا
 648. international sports marketing;  Prof. Dr. André Bühler and Prof. Dr. Gerd Nufer; hubertoo co.gottingen (2014);دانشگاه الزهرا
 649. guided wave optics and photonic devices; Shyamal Bhadra , Ajoy Ghatak; CRCpress(2013); دانشگاه الزهرا
 650. quantum black holes; Calme, Carr, Bernard, Winstanley; springer(2014); بوئین الزهرا
 651. optoelectronics and photonics principles and practices; Safa O. Kasap;  Pearson (2013); دانشگاه سمنان
 652. vehicular engine design; Hoag, Kevin ;springer(2016); دانشگاه سمنان
 653. self-healing materials fundamentals design strategies and applications; Swapan Kumar Ghosh; wiely(2009);دانشگاه سمنان
 654. evaporation and evapotranspiration;  Wossenu Abtew, Assefa Melesse; springer(2013); دانشگاه بین المللی امام خمینی
 655. vibration of continuous systems;Singiresu S. Rao ; wiely(2007);دانشگاه بین المللی امام خمینی
 656. green logistics and transportation a sustainable supply chain perspective; Fahimnia, B., Bell, M., Hensher, D., Sarkis, J. (Eds.); springer(2016); دانشگاه بین المللی امام خمینی
 657. wheelchair sport; vicky goosey tolfrey; human kinetics(2010); دانشگاه اصفهان
 658. software security engineering a guide for project managers;  Julia H. Allen, Sean Barnum, Robert J. Ellison, Gary McGraw, Nancy R. Mead; addison wesley professional(2008); دانشگاه صنعتی بیرجند
 659. operating system security; morgan and claypool; trent jaeger(2008); دانشگاه صنعتی بیرجند
 660. advanced model algebra; joseph j rotman,illustrated; american mathematical soc(2010); مجتمع آموزش عالی بم
 661. sport nutrition enhancing athletic performance; Bill Campbell; crc press(2013); شهید چمران اهواز
 662. basic guide to advanced navigation;j.bird s.davison m.eren; rto publication(2010); دانشگاه فسا
 663. friction stir welding and processing; R.S. Mishra(2014); دانشگاه رازی
 664. concepts in enterprise resource planning;  Ellen Monk , Bret Wagner; course technology(2012); دانشگاه بین المللی امام خمینی
 665. analysis of machining and machine tools;  Liang, Steven Y., Shih, Albert J.; springer(2016); دانشگاه سمنان
 666. vehicular engine design; Hoag, Kevin; springer(2016); دانشگاه سمنان
 667. fish disease diagnosis and treatment; Edward J. Noga; black well(2013); دانشگاه سمنان
 668. photonic crystals principles and applications; Qihuang Gong, Xiaoyong Hu; crc press(2013); دانشگاه سمنان
 669. shakespeare and literary theory; jonathan Gil Harris; oxford university press(2010); دانشگاه سمنان
 670. engineering optimization an introduction with metaheuristic applications; Xin-She Yang; wiley(2010);دانشگاه فسا
 671. forestry and climate change; Freer-Smith,  M Broadmeadow, J Lynch; CABI(2015); دانشگاه گیلان
 672. low volume road engineering;  Robert A. Douglas ; crc press(2016); دانشگاه گیلان
 673. Black and White Photography Field Guide: The essential guide to the art of creating black & white images; Michael Freeman; focal press(2013); دانشگاه سمنان
 674. The Elements of Photography Understanding and Creating Sophisticated Images; Angela Faris Belt; focal press(2013); دانشگاه سمنان
 675. environmental remediation technologies for mental contaminated soils;  Hasegawa, Hiroshi, Mofizur Rahman, Ismail M.D., Rahman, Mohammad Azizur (Eds.) ; springer(2016); دانشگاه صنعتی شاهرود
 676. molecular communication; Tadashi Nakano, Andrew W. Eckford, Tokuko Haraguchi; cambridge university press(2013); دانشگاه قم
 677. decision making under uncertainty in electricity markets; Conejo, Antonio J., Carrión, Miguel, Morales, Juan M; springer(2010); دانشگاه قم
 678. applied groundwater modeling; Mary P. Anderson, William W. Woessner and Randall J. Hunt; elsevier(2015); دانشگاه گیلان
 679. piezoelectric based vibration control; Jalili, Nader; springer(2010); دانشگاه بوئین الزهرا
 680. when teams collide managing the international team successfully; Richard D. Lewis; nicholas brealey publishing(2012); دانشگاه سمنان
 681. an introduction to galaxies and cosmology; Mark H. Jones , Robert J. A. Lambourne , Stephen Serjeant; cambridge university press(2015);دانشگاه گیلان
 682. introduction to finite element analysis using matlab® and abaqus; Amar Khennane ; crc press(2013);دانشگاه محلات
 683.  Data Mining for Bioinformatics Applications; He Zengyou; woodhead publishing(2015); دانشگاه گیلان
 684. power electronic converters modeling and control; Seddik Bacha, Iulian Munteanu, Antoneta Iuliana Bratcu ; springer(2014);دانشگاه صنعتی شاهرود
 685. veterinary mr wong;Dr.Indranil samanta ; wiley(2015); دانشگاه لرستان
 686. human body dynamics classical mechanics and human movement; Tözeren, Aydin ;springer(2000); دانشگاه گیلان
 687. research on industrial security theory; Li, Menggang; china center for industrial security research(2013);دانشگاه بین المللی امام خمینی
 688. the pluse and digital circuits; Manmadha Rao, Rama Sudha,Venkata Rao, Pearson(2010); دانشگاه گیلان
 689. climate change and water resources; Sangam Shrestha, Mukand S. Babel, Vishnu Prasad Pandey; CRC(2014); دانشگاه بیرجند
 690. applied drought modeling prediction and mitigation; Z Sen; Elsevier(2015); دانشگاه بیرجند
 691. business to business marketing management; Alan Zimmerman, Jim Blythe; routledge(2013); دانشگاه سمنان
 692. The design of accounting systems : A general theory with an empirical study of the Church of England; Laughlin, Richard C; University of Sheffield(1984); دانشگاه بین المللی امام خمینی
 693. المعاصره العربیه فی اصطلاحی التعبیر المعجم; داود محمد محمد; دار غریب(2003); دانشگاه اصفهان
 694. global trends in human resource management; Parry, E., Stavrou, E., Lazarova, M; macmillan(2013); پیام نور تهران
 695. human resource management in the public sector policies and practices; Daly, John; routledge(2015); پیام نور تهران
 696. click reaction in organic synthesis; Srinivasan Chandrasekaran; wiley(2016);دانشگاه صنعتی شاهرود
 697. Environmental Impact of Mining and Mineral Processing; Ravi Jain; science direct(2016),دانشگاه بین المللی امام خمینی
 698. Reservoir Formation Damage; Faruk Civan; science direct(2016),دانشگاه بین المللی امام خمینی
 699. wireless communication principle and practice; theodore s rappaport ; prentice hall; مجتمع آموزش عالی گناباد
 700. investment in electricity generation and transmission decision making under uncertainty; Conejo, A.J., Baringo Morales, L., Kazempour, S.J., Siddiqui, A.S; springer(2016);مرکز آموزش عالی بویین الزهرا
 701. genome editing; Turksen; springer(2016);پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
 702. innovative saline agriculture; Dager; springer(2016);پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
 703. quality management; graeme knowles and ventus; APS(2011); مرکز آموزش عالی بویین الزهرا
 704. essentials of nuclear medicine physics and instrumentation; Rachel A. Powsner, Matthew R. Palmer, Edward R. Powsner; Wiely(2013); دانشگاه گیلان
 705. creating the future of faculty development; Mary Deane Sorcinelli, Ann E. Austin, Pamela L. Eddy, Andrea L. Beach; jossey-bass(2007); دانشگاه شهید بهشتی
 706. personal and organizational excellence through servant leadership;  Sendjaya, Sen; springer(2015); دانشگاه سمنان
 707. nanotechnology for lithium ion batteries; Abu-Lebdeh, Yaser, Davidson, Isobel (Eds.); springer(2013); دانشگاه گیلان
 708. embryology at a glance; Samuel Webster, Rhiannon de Wreede; wiley(2016); دانشگاه سمنان
 709. how the immune system works; sompayrac lauren; Wiley(2016); دانشگاه سمنان
 710. steel making; A.K.chakrabarti; phi learning(2012); دانشگاه سمنان
 711. reinventing green building;  Jerry Yudelson; new society(2016); دانشگاه پیام نور
 712. A pictorial guide to metamorphic rocks in the field; Kurt Hollocher; CRC Press(2014); دانشگاه بین المللی امام خمینی
 713. the transdiagnostic road map to case formulation and treatment planning; Rochelle I. Frank PhD, Joan Davidson PhD, Jacqueline B. Persons PhD; (2014); دانشگاه رازی
 714. differential forms and applications; Manfredo P. do Carmo; springer(1994); دانشگاه قم
 715. mechanics of laminated composite plates and shells; J. N. Reddy; CRC Press(2003); مرکز آموزش عالی بویین الزهرا
 716. introduction to polymer science and chemistry a problem-solving approach; Manas Chanda; CRC Press(2013); دانشگاه گیلان
 717. application of light scattering to coatings;  Diebold, Michael P; springer(2014); سازمان علمی و صنعتی ایران
 718. probabilistic approach for robotic perception; Ferreira, João Filipe, Dias, Jorge Miranda; springer(2014); دانشگاه گیلان
 719. russia great dictionary of lingual and cultural; prokhorov; AST(2009); دانشگاه گیلان
 720. vitrification in assisted reproduction second edition; Michael J Tucker, Juergen Liebermann; CRC Press(2015); پژوهشگاه ملی و مهندسی زیست فناوری
 721. the c++ programming language; bjarne stroustrup; addison wesley(); دانشگاه گیلان
 722. الامام الرضا (ع) بین نصوص الرساله و سلطه الرای و القبیله، عادل عبدالرحمن البدری، آستان قدس رضوی(1389)، دانشگاه الزهرا
 723. women's rights and religious law domestic and international perspectives;  Fareda Banda, Lisa Fishbayn Joffe;  Routledge(2016); دانشگاه الزهرا
 724. how to have great ideas a guide to creative thinking and problem solving;  John Ingledew; Laurence King Publishing(2016), دانشگاه سمنان
 725. المسؤولیة الجنائیة فی الشریعة الاسلامیة دراسه مقارنة بالقانون، مصطفی ابراهیم الزلمی، )2013(، دانشگاه سمنان
 726. advanced modeling techniques in structural design, Feng Fu, Wiley-Blackwell(2015); دانشگاه سمنان
 727. equine clinical pathology; Raquel M. Walton ; Wiley-Blackwell(2014); دانشگاه سمنان
 728. geological field techniques; enric Trillas; Wiley-Blackwell(2014); دانشگاه سیستان بلوچستان
 729. Mesoscale Meteorological Modeling; R  Pielke Sr , Elsevier(2013), پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
 730. tropical meteorology an introduction;  Krishnamurti, T.N., Stefanova, Lydia, Misra, Vasubandhu; springer(2013); پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
 731. cmos sigma-delta converters practical design guide; Jose M. de la Rosa, Rocio del Rio; Wiley(2013); دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 732. plant acclimation to environmental stress; Narendra Tuteja, Sarvajeet Singh Gill; springer(2013); دانشگاه لرستان
 733. power systems;Leonard L. Grigsby  ; CRC Press(2012); مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین الزهرا
 734. quantum computing explained; David McMahon; johen wiley(2008); دانشگاه گیلان
 735. introduction to practice of molecular simulation; Akira Satoh ; science direct(2011);دانشگاه صنعتی شاهرود
 736. vegetable diseases a colour handbook; Steven T. Koike, Peter Gladders, Albert Paulus; 2007; دانشگاه رازی
 737. Patterns of Home: The Ten Essentials of Enduring Design;  Max Jacobson , Murray Silverstein, Barbara Winslow, Sarah Susanka; 2005; دانشگاه رازی
 738. managing water and agroecosystems for food security;  E Boelee, Water Health, the Netherlands; CABI(2013); دانشگاه رازی
 739. dna sequencing methods and applications; anjana munshi; EXLI4EVA(2016); دانشگاه سمنان
 740. tall buildings structural systems and aerodynamic form; Mehmet Halis Gunel, H. Emre Ilgin; taylor and francis(2014);دانشگاه سمنان
 741. fisheries economics and management; university of Tromso(2011); دانشگاه گیلان
 742. power system stability modelling analysis and control; OM P. Malik and Abelhay A. Sallam; the institution of engineering and technology(2015); دانشگاه شهید مدنی آذرباییجان
 743. game design theory; Keith Burgun; CRC Press(2013); مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین الزهرا
 744. Embracing Entrepreneurship Across Disciplines Ideas and Insights from Engineering, Science, Medicine and Arts;  Satish Nambisan; Edwarad elgar(2015); سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
 745. seismic design of steel structures; Victor Gioncu, Federico Mazzolani; CRC Press(2014);دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 746. atlas of weed mapping ; Hansjoerg Kraehmer; Wiley(2016); دانشگاه تبریز
 747. power system monitoring and control; Hassan Bevrani, Masayuki Watanabe, Yasunori Mitani; Wiley(2014); دانشگاه تبریز
 748. linear multivariable control a geometric approach; Wonham, W.M; springer(1985); دانشگاه گیلان
 749. restructured electric power systems analysis of electricity markets with equilibrium models; Xiao-Ping Zhang; Wiley(2010); دانشگاه جیرفت
 750. uncertain data envelopment analysis; Wen, Meilin; springer(2015); رفسنجان
 751. vibration of continuous systems; Singiresu S. Rao; wiely(2007); دانشگاه بین المللی امام خمینی
 752. soil biology advances in applied bioremediation; Singh, Ajay, Kuhad, Ramesh Chander, Ward, Owen P; springer (2009);دانشگاه گیلان
 753. soil problems 2013; john D.carl, Rose state college; karen hanson(2013); دانشگاه پیام نور
 754. decision support for forest management;  Kangas, Annika, Kangas, Jyrki, Kurttila, Mikko; springer(); مرکز نشر دانشگاهی
 755. unsaturated soil mechanics in engineering practice; Delwyn G. Fredlund, Hendry Rahardjo, Murray D. Fredlund  ; Wiely (2012);شهید مدنی آذربایجان
 756. matlab simulations for reader systems design; Bassem R. Mahafza, Atef Elsherbeni; CrcPress(2004); دانشگاه سمنان
 757. extrusion problem solved; M.N. Riaz and G.J. Rokey ; woodhead publication(2012); دانشگاه گیلان
 758. research methods in educational leadership and management;Ann R J Briggs, Marianne Coleman, Marlene Morrison ; Sage(2012); دانشگاه الزهرا
 759. major depressive disorder; stephen strakowski, erik nelson; oxford university press(2015);دانشگاه پیام نور
 760. microbes as biofertilizers and their production technology; s.g.borkar ; woodhead publication india(2015); دانشگاه بین المللی امام خمینی
 761. biotechnology for medicinal plants; Suman Chandra; springer(2015); دانشگاه بین المللی امام خمینی
 762. rainwater harvesting for agriculture and water supply; Zhu, Q., Gould, J., Li, Y., Ma, C. (Eds.); science press(2015); دانشگاه شهید مدنی آذرباییجان
 763. fuzzy logic for business finance and management; enric trillas, luka eciolaza; world science publishing co(2007); دانشگاه سیستان بلوچستان
 764. practical equine dermatology; David Lloyd, Janet Littlewood, Mark Craig, L. R. Thomsett; blackwell(2003);دانشگاه سمنان
 765. abnormal psychology an integrative approach; David H. Barlow , V. Mark Durand; cengage learning(2015); دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 766. Deploying Foresight for Policy and Strategy Makers; Herausgeber: Gokhberg, Leonid, Meissner, Dirk, Sokolov, Alexander (Eds.); springer(2016);  دانشگاه بین المللی امام خمینی
 767. plants and heavy metals; Antonella Furini; springer(2012); دانشگاه بیرجند
 768. Online Algorithms for Optimal Energy Distribution in Microgrids; Yu Wang, Shiwen Mao, R. Mark Nelms;springer(2015); دانشگاه بیرجند
 769. Time Series Analysis and Its Applications;  Robert H. Shumway, David S. Stoffer; springer(2011); دانشگاه بیرجند
 770. camel meat and meat products;  I Kadim, O Mahgoub, B Faye; cabi(2012); دانشگاه بیرجند
 771. risk uncertainty and the agricultural firm; Charles B Moss; world science(2010);دانشگاه سیستان و بلوچستان
 772. digital literacies research and resource in language teaching; Gavin Dudeney, Nicky Hockly, Marc Pegrum; person(2013);مجتمع آموزش عالی بم
 773. Computational Intelligence: Synergies of Fuzzy Logic, Neural Networks and Evolutionary Computing; Nazmul Siddique, Hojjat Adeli; wiley(2013); دانشگاه صنعتی شاهرود
 774. photovoltaic solar energy generation; Goetzberger, Adolf, Hoffmann, Volker Uwe; springer(2010); دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
 775. career development an HRD perspective;  Kimberly McDonald ,  Linda Hite ; routledge(2016); دانشگاه پیام نور
 776. cancer cell signalling; amanda harvey; wiley blackwell(2013); دانشگاه گیلان
 777. Groundwater Geophysics; Reinhard Kirsch; springer(2009); دانشگاه اصفهان
 778. solid waste management principles and practices; Chandrappa, Ramesha, Brown, Jeff; springer(2012); دانشگاه گیلان
 779. acsm's guidelines for exercise testing and prescription; emily lupash; wolters kluwer- lippincott williams & wilkins(2014); دانشگاه اصفهان
 780. drug delivery; mark saltzman; دانشگاه آیت الله حائری میبد
 781. Arsenic & rice; Meharg, Andrew A., Zhao, Fang-Jie; springer(2012); دانشگاه گیلان
 782. bioremediation principles;  Edward D. Schroeder, Juana B. Eweis; mcgraw hill(1998); پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
 783. English for Writing Research Papers; Wallwork, Adrian; springer(2016); موسسه فنی و مهندسی بوئین الزهرا
 784. context; robert stalnaker; oxford university press(2014); موسسه فنی و مهندسی بوئین الزهرا
 785. extra-grammatical morphology in english; Elisa Mattiello; de gruyter mouton(2013); موسسه فنی و مهندسی بوئین الزهرا
 786. describing verb valency; Perini, Mário Alberto; springer(2015); موسسه فنی و مهندسی بوئین الزهرا
 787. Smart Buildings: Advanced Materials and Nanotechnology to Improve Energy-Efficiency and Environmental Performance; Marco Casini; Woodhead Publishing(2016); موسسه فنی و مهندسی بوئین الزهرا
 788. analysis of financial time series; Ruey S. Tsay; wiley(2010); دانشگاه بین المللی امام خمینی
 789. time series analysis and its applications with r examples; Shumway, Robert H., Stoffer, David S.; springer(2011); دانشگاه بین المللی امام خمینی
 790. Nanomagnetic and Spintronic Devices for Energy-Efficient Memory and Computing;Jayasimha Atulasimha, Supriyo Bandyopadhyay; wiley (2016); دانشگاه گیلان
 791. Water Engineering with the Spreadsheet: A Workbook for Water Resources Calculations Using Excel; Ashok Pandit; ASCE(2016); دانشگاه بین المللی امام خمینی
 792. fundamental of logic design; Charles H. Roth, Jr., Larry L Kinney; cl engineering; دانشگاه گیلان
 793. performance nutrition; human kinetics(2011); دانشگاه رازی
 794. Cancer Signaling: From Molecular Biology to Targeted TherapyChristoph Wagener, Carol Stocking, Oliver Müller; wiley(2016); دانشگاه گیلان
 795. beyond mars and venus relationship skills for today’s complex world; John Gray; benbella(2017); دانشگاه الزهرا
 796. organizational wisdom in 100 african proverb introduction to organizational  paremiology; Chiku Malunga; adonis and abbey(2014); دانشگاه الزهرا
 797. organizational wisdom and executive courage; Suresh Srivastva, David L. Cooperrider ;  the news lexing to press (1997); دانشگاه الزهرا
 798. writing science; Joshua Schimel; oxford(2012);دانشگاه خلیج فارس
 799. sport management and sports humanities; Kanosue; springer(2015); دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 800. circuit design and simulation with vhdl; Volnei A. Pedroni; MIT PRESS(2010); دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 801. phenotyping crop plants for physiological and biochemical traits; P. Sudhakar, P. Latha and PV Reddy ; Elsevier(2016); دانشگاه لرستان
 802. chemical reaction and chemical reactors; George W. Roberts; Wiley(2009); دانشگاه صنعتی سهند
 803. motor learning and development; Pamela Haibach, Greg Reid, Douglas Collier; humankinetics(2016); دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 804. rainwater harvesting for agriculture and water supply; Zhu, Q., Gould, J., Li, Y., Ma, C; science press(2016); دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 805. science and development of muscle hypertrophy; Brad Schoenfeld ; humankinetics(2016); دانشگاه خلیج فارس
 806. advanced linear algebra for engineers with matlab; Sohail A. Dianat, Eli Saber; CRC Press(); دانشگاه قم
 807. ceramic matrix composites microstructure properties and applications; I. M. Low; woodhead(2006); دانشگاه سمنان
 808. theory for art history; Jae Emerling; routledge(2013); دانشگاه سمنان
 809. reliability of structures; Andrzej S. Nowak, Kevin R. Collins; taylor and francis(2012); دانشگاه سمنان
 810. handbook of small animal regional anesthesia and analgesia techniques; Phillip Lerche, Turi Aarnes, Gwen Covey-Crump, Fernando Martinez Taboada; Wiley(2016); دانشگاه سمنان
 811. english for writing research papers; Wallwork, Adrian; springer(2016); مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین الزهرا
 812. context; robert stonaker; Oxford (2013); مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین الزهرا
 813. extra-grammatical morphology in english; Mattiello, Elisa; de gruyter mouton(2013); مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین الزهرا
 814. smart buildings advanced material and nanotechnology to improve energy efficiency and environmental performance; Marco Casini ; Woodhead(2016);مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین الزهرا
 815. spirituelle therapie das lebenslabyrinth  losen; Ilona Steinert, Helga Mohrmann; Param(2014); دانشگاه الزهرا
 816. spiritualität und seelische gesundheit; Jürgen Armbruster (Hg.), Katharina Ratzke (Hg.), Johannes Peter Petersen (Hg.) ; verlage(2013); دانشگاه الزهرا
 817. mental toughness training for soccer maximizing technical and mental mechanics;  Mike Voight; Coaches Choice(2008); دانشگاه سمنان
 818. human motor development a lifespan approach; V. Gregory Payne, Larry David Isaacs; routledge(2016); دانشگاه سمنان
 819. acquisition and performance of sports skills; Terry McMorris; wiley(2013); دانشگاه سمنان
 820. Relational Interventions; Lawrence Hedges; international psychotherapy institute(2015); دانشگاه سمنان
 821. gazetteer of kermanshah; H L Rabino; simla(1907); دانشگاه رازی
 822. plant hormones under challenging environmental factors; Ahammed, Golam Jalal, Yu, Jing-Quan (Eds.); springer(2016); دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 823. supplementary cementing materials in concrete; Michael Thomas ; CRC press(2013); دانشگاه بیرجند
 824. python machine learning; sebastian raschka; packt publishing(2015); دانشگاه بیرجند
 825. biotechnology for plant mutation breeding protocols; Jankowicz-Cieslak, J., Tai, Th.H., Kumlehn, J., Till, B.J.; springer(2017); دانشگاه بیرجند
 826. electric power distribution engineering; Turan Gonen;  CRC press(2014); دانشگاه بیرجند
 827. introduction to mimo communications; Jerry R. Hampton; Cambridge(2014); دانشگاه بیرجند
 828. public key cryptography applications and attacks; Lynn Margaret Batten; IEEE press(2013); دانشگاه بیرجند
 829. problem based learning in communication systems using matlab and simulink; Kwonhue Choi, Huaping Liu; IEEE press(2016); دانشگاه بیرجند
 830. visual soil evaluation realizing potential crop production with minimal environmental impact; B C Ball, SRUC, UK, L J Munkholm; CABI(2015); دانشگاه بیرجند
 831. applied mathematical programming using algebraic systems; Bruce A. McCarl; university of florida(2011); دانشگاه ولی عصر
 832. intelligent fault diagnosis and remaining useful life prediction of rotating machinery; Yaguo Lei; Elsivier(2017); دانشگاه گیلان
 833. nautical tourism; T Lukovic; cabi(2013); دانشگاه خلیج فارس
 834. Narrative and Media; Helen Fulton; Rosemary Huisman; Anne Dunn; Cambridge University Press(2005); دانشگاه اصفهان
 835. Fuzzy Technology  Present Applications and Future Challenges; Collan, Mikael, Fedrizzi, Mario, Kacprzyk, Janusz; springer; دانشگاه صنعتی شهدای هویزه
 836. flows in network and fuzzy condition; Bozhenyuk, A.V., Gerasimenko, E.M., Kacprzyk, J., Rozenberg, I.N; springer; دانشگاه صنعتی شهدای هویزه
 837. fuzzy stochastic optimization; Wang, Shuming, Watada, Junzo; springer; دانشگاه صنعتی شهدای هویزه
 838. nanofiber composites for biomedical applications; Murugan Ramalingam Seeram Ramakrishna; Woodhead Publishing(2017);دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 839. security management for sports and special events;  Stacey Hall, Walter Cooper, Lou Marciani, Jim McGee; HUMAN KINETICS(2013); دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 840. algal culturing techniques; Robert A. Andersen; ELsevier (2005); دانشگاه خلیج فارس
 841. How Master Therapists Work: Effecting Change from the First through the Last Session and Beyond ; Len Sperry ,Jon Carlson; routledge(2014); دانشگاه گیلان
 842. social statistics managing data conducting analysis presenting results; Linneman, Thomas John; routledge(2014); دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 843. evaporation and evapotranspiration; Abtew, Wossenu, Melesse, Assefa M; springer(2013); دانشگاه بین المللی امام خمینی
 844. explaining russian foreign policy behavior theory and practice; Alexander Sergunin; ibidem verlag(2016); دانشگاه گیلان
 845. digital image processing; uvais quidway and chea; taylor and francis group an informa business(2009); دانشگاه لرستان
 846. neoclassical realist theory of international politics; Norrin M. Ripsman, Jeffrey W. Taliaferro, and Steven E. Lobell; oxford university(2016); دانشگاه پیام نور
 847. strategy and politics;  Emerson Niou, Peter C. Ordeshoo;  routledge(2016); دانشگاه پیام نور
 848. complete guide to trx suspension training; jay dawes; human kinetics(2017); دانشگاه خلیج فارس
 849. an introduction to the rock forming minerals;  R.A. Howie, J. Zussman W. Deer; john wiley and sons(1966); دانشگاه سیستان بلوچستان
 850. biomaterials a nano approach; Seeram Ramakrishna, Murugan Ramalingam, T .S. Sampath Kumar, Winston O. Soboyejo; دانشگاه آیت اله حایری میبد
 851. water government in cities; OECD; OECD publishing(2016); دانشگاه بین المللی امام خمینی
 852. disease of poultry; David E. Swayne , John R. Glisson, Larry R. McDougald , Lisa K. Nolan , David L. Suarez, Venugopal L. Nair ; blackwell(2008); دانشگاه شهید چمران اهواز
 853. molecular biotechnology principles and applications of recombinant dna;  Bernard R. Glick , Jack J. Pasternak, Cheryl L. Patten ; washington dc(2010); دانشگاه شهید چمران اهواز
 854. a primer on partial least squares structural equation; Joseph F. Hair, Jr; G. Tomas M. Hult ; Christian Ringle; Marko Sarstedt; sage(2014); دانشگاه قم
 855. Fault-Diagnosis Systems;  Isermann, Rolf; springer(2006); دانشگاه صنعتی شاهرود
 856. robust control of time-delay systems; Zhong, Qing-Chang; springer(2006); دانشگاه صنعتی شاهرود
 857. energy flows matter cycles and global development; Schaub, Georg, Turek, Thomas; springer(2016); دانشگاه صنعتی شاهرود
 858. non equilibrium thermodynamics for engineers; S Kjelstrup; D Bedeaux; E Johannessen; J Gross; worldscientific(2010); دانشگاه سمنان
 859. characterization and treatment of textile wastewater; Himanshu Patel and R. T. Vashi ; sciencedirect(2015); دانشگاه گیلان
 860. triaxial testing of soils; Poul V. Lade; wiley(2016); دانشگاه رازی
 861. cow signals checkbook; Jan Hulsen; roodbont(2016); دانشگاه لرستان
 862. Insight into Designing Biocompatible Magnesium Alloys and Composites; Gupta, Manoj, Meenashisundaram, Ganesh Kumar; springer(2015); دانشگاه سمنان
 863. principle of fusion energy; A A Harms, D R Kingdon, K F Schoepf , G H Miley;  worldscientific(2002); دانشگاه اصفهان
 864. fitness and cardiovascular risk factors;  Linda Landini and Aurelio Leone; novapublishers(2014); دانشگاه شهید چمران
 865. the dehumidification handbook; Lew Harriman; Munters(2002); دانشگاه خلیج فارس
 866. hydrodynamics of planing monohull watercraft; Vorus, William S ; springer(2017); دانشگاه خلیج فارس
 867. introduction to mathematical biology; Chou, Ching Shan, Friedman, Avner; springer(2016);دانشگاه گیلان
 868. board review series physiology; michael tully; lippincott williams & wilkins(2015); دانشگاه رازی
 869. pollution control management technology and regulation; Horatio R. Velasquez; nova(2011); دانشگاه سمنان
 870. acidifiers in animal nutrition; Christian Lückstädt; Nottingham University Press(2007); دانشگاه سمنان
 871. hydrology and floodplain analysis; Philip B. Bedient , Wayne C. Huber, Baxter E. Vieux; pearson education(2013); دانشگاه سمنان
 872. biological interaction on material surface; Puleo, David A., Bizios, Rena; springer(2009); دانشگاه اصفهان
 873. the use of aquatics in orthopedic and sports medicine rehabilitation and physical conditioning; Kevin E. Wilk PT DPT, David Joyner MD ; slack incorporated(2013); دانشگاه صنعتی شاهرود
 874. network intrusion detection and prevention; Ghorbani, Ali A., Lu, Wei, Tavallaee, Mahbod; springer(2010); دانشگاه صنعتی شاهرود
 875. optimization of leadership style; springer(2014);  دانشگاه رازی
 876. microalgae biotechnology;  Clemens Posten, Steven Feng Chen; springer(2016); دانشگاه خلیج فارس
 877. hand book of drought indicators and indices; mark d.svoboda ;  World Meteorological Organization(2016); دانشگاه ولی عصر(عج)
 878. design of analog cmos integrated circuits;  Behzad Razavi; McGraw-Hill Education(2017); دانشگاه صنعتی شاهرود
 879. lifestyle in medicine;  Emily Hansen; Gary Easthope; routledge taylor and francis group(2007); دانشگاه گیلان
 880. stochastic analysis for finance for simulation; Choe, Geon Ho; springer(2016); دانشگاه گیلان
 881. self sensing concrete in smart structures; Baoguo Han, Xun Yu and Jinping Ou; elsevier(2014); دانشگاه رازی
 882. structural analysis; hibbeler; pearson prentice hall(2012); مجتمع آموزش عالی و فنی و مهندسی اسفرالین
 883. designing steel structures for fire safety; Jean Marc Franssen, Venkatesh Kodur, Raul Zaharia; crcpress(2009); دانشگاه شهید چمران اهواز
 884. Dynamic Tectonics and Karst; Shanov, Stefan, Kostov, Konstantin; springer(2015); دانشگاه شهید چمران اهواز
 885. physical geology; steve earle; (2015); دانشگاه شهید چمران اهواز
 886. principle of igneous and metamorphic petrology; John D. Winter; pearson(2014);  دانشگاه لرستان
 887. the rare earth elements an introduction; Voncken, J.H.L.; springer(2016);  دانشگاه لرستان
 888. Manager avec succès les systèmes d’information dans les PME; Patrick Haim , Molho Denis Bigot Hervé Ferbus Philippe Pham-Le-Thi Minh-Chau De-Sigy Jean ;Ellipses(2015); سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
 889. river restoration a strategic approach to planning and management; Cao Jianting, Huang Houjian, Lei Gang, Li Yuanyuan, Paul Sayers, Robert J. Naiman, Robert Speed, Tickner, David, Wei Yu, Yu Lili, and Zhao Zhongnan; unesco(2016); دانشگاه سمنان
 890. concepts of programing languages; Robert W. Sebesta; pearson(2016); دانشگاه سمنان
 891. Modern Operating Systems, 4th Edition; Andrew S. Tanenbaum, Vrije University, Amsterdam, The Netherlands Herbert Bos; pearson(2014); دانشگاه سمنان
 892. Handbook of Ferroalloys Theory and Technology; Michael Gasik ; sciencedirect(2013); دانشگاه سمنان
 893. ethics and management in the public sector; Alan Lawton, Julie Rayner, Karin Lasthuizen; routledge(2013); دانشگاه سمنان
 894. fish can't see water how national culture can make or break your corporate; Kai Hammerich, Richard D. Lewis; wiley(2013); دانشگاه سمنان
 895. introduction to organic chemistry; William H. Brown, Thomas Poon; wiley(2011);  دانشگاه شهید مدنی آذرباییجان
 896. PLD Based Design with VHDL; Taraate, Vaibbhav; springer(2017); دانشگاه شهید مدنی آذرباییجان
 897. combine harvesters theory modeling and design; Petre Miu; taylor & francis group(2016); دانشگاه لرستان
 898. big data analysis for bioinformatics and biomedical discoveries; Shui Qing Ye; CRC Press(); دانشگاه گیلان
 899. education neuroscience; Denis Mareschal , Brian Butterworth , Andy Tolmie; wiley(2014); دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 900. scaffolding in tissue engineering; Peter X. Ma, Jennifer Elisseeff; CRCPress(2006); دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 901. advertising & integrated brand promotion; Thomas O'Guinn, Chris Allen, Richard J. Semenik; cengage learning; دانشگاه گیلان
 902. meta-analytic structural equation modeling; Jak, Suzanne; springer(2015); دانشگاه لرستان
 903. Dukes' Physiology of Domestic Animals; William O. Reece; Wiley(2015); دانشگاه رازی
 904. plant pathology concepts and laboratory exercises; Bonnie H. Ownley, Robert N. Trigiano; CRC Press(2017); دانشگاه رازی
 905. introducing criticism in the 21st century; Julian Wolfreys; edinburgh university press(2015); دانشگاه سمنان
 906. equine infectious diseases; Edited by:Debra C. Sellon and Maureen Long; sciencedirect(2014); دانشگاه سمنان
 907. corrosion engineering principles and solved problems; Branko Popov; elsevier(2015); دانشگاه شاهرود
 908. exercise for aging adults; Sullivan, Gail M., Pomidor, Alice K; springer(2015); دانشگاه شاهرود
 909. power quality in electrical systems; A.kusko, M.T thompson; McGraw hill(2007); دانشگاه صنعتی قم
 910. industrial inorganic chemistry; Karl Heinz Buchel, Hans-Heinrich Moretto, Dietmar Werner; WIELY(2000); دانشگاه اصفهان
 911. quantum method with mathematica; Feagin, James F; springer(1994); دانشگاه خلیج فارس
 912. fish disease prevention and control strategies; Galina Jeney; NiKKi Levy (2017); دانشگاه خلیج فارس
 913. pile design and construction practice; Michael Tomlinson , John Woodward; taylor and francis(2008); دانشگاه بین المللی امام خمینی
 914. the physiology of microalgae; Borowitzka, Michael A., Beardall, John, Raven, John A; springer(2016); دانشگاه خلیج فارس
 915. modelling of convective heat and mass transfer in rotating flows; Shevchuk, Igor V ; springer(2016); دانشگاه سمنان
 916. nanoparticle vaccine delivery systems; Martin J. D'Souza; CRCPress(2015); دانشگاه بین المللی امام خمینی
 917. Monte Carlo Calculations in Nuclear Medicine, Second Edition: Applications in Diagnostic Imaging; Michael Ljungberg, Sven-Erik Strand, Michael A. King; CRCPress(2013); دانشگاه گیلان
 918. experience design: a framework for integrating brand, experience, and value; Patrick Newbery, Kevin Farnham; Wiley(2013); دانشگاه هنر
 919. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Scripted Protocols Basics and Special Situations; Marilyn Luber PhD; springer(2009);  دانشگاه خلیج فارس
 920. choosing and using statics; Calvin Dytham; Wiely(2010); دانشگاه خلیج فارس
 921. cereals and millets genome mapping and molecular breeding in plants; Kole, Chittaranjan; springer(2014); دانشگاه خلیج فارس
 922. building restful python web services; Gastón C. Hillar; packt(2016); دانشگاه بزرگمهر قائنات
 923. spring in action; Craig Walls; manning(2014); دانشگاه بزرگمهر قائنات
 924. Canal Automation for Irrigation Systems; 
  Brian Wahlin;  D.WRE, M.ASCE; and Darell Zimbelman, Ph.D., P.E., D.WRE; ASCE(2014); دانشگاه بین المللی امام خمینی
 925. unified protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders; David H. Barlow, Kristen K. Ellard, Christopher P. Fairholme, Todd J. Farchione, Christina L. Boisseau, Laura B. Allen, and Jill T. Ehrenreich-May; oxford(2011); دانشگاه شهید چمران
 926. philosophy and education an introduction to key questions and themes;  Joanna Haynes;  Ken Gale;  Mel Parker; Routledge(2015); دانشگاه شهید چمران
 927. bulk nanostructured materials with multifunctional properties; Sabirov, I., Enikeev, N.A., Murashkin, M.Y., Valiev, R.Z.;springer(2015); دانشگاه اصفهان
 928. molecular plant taxonomy methods and protocols; Besse, Pascale; human press(2014); دانشگاه اصفهان
 929. diffusional mass transfer; A. H. P. Skelland; Wiley(1974); دانشگاه رازی
 930. soil mechanics fundamentals; Muni Budhu; wiley(2015); دانشگاه گیلان
 931. malcolm x speaks; george breitman; grove press new york(1965); دانشگاه اصفهان
 932. Academic Entrepreneurship: Creating an Entrepreneurial Ecosystem; Andrew C. Corbett, Donald S. Siegel, Jerome A. Katz ; emerald(2014);دانشگاه رازی
 933. handbook of qualitative research methods in entrepreneurship; Helle Neergaard, John Parm Ulhøi; ٍEdward Elgar; دانشگاه رازی
 934. Bibliometrics and Research Evaluation Uses and Abuses; Yves Gingras; MIT Press(2016); دانشگاه لرستان
 935. mastering the five tiers of audit competency; Ann Butera; Auerbach Publications (2016); دانشگاه پیام نور
 936. Becoming a World-Class University  The case of King Abdulaziz University; Tayeb, Osama, Zahed, Adnan, Ritzen, Jozef; springer(2016); علامه طباطبایی
 937. Building World-Class Universities Different Approaches to a Shared Goal; Qi Wang, Ying Cheng and Nian Cai Liu ; sensepublishers; علامه طباطبایی
 938. comprehensive internationalization institutional pathways to success; John Hudzik; routledge; علامه طباطبایی
 939. institutionalization of world-class university in global competition; SHIN, Jung Cheol, Kehm, Barbara M; springer; علامه طباطبایی
 940. introduction to international education international schools and their communities; Mary Hayden; sage; علامه طباطبایی
 941. managing international schools; Sonia Blandford, Marian Shaw;routledge; علامه طباطبایی
 942. water cycle management a new paradigm of wastewater reuse and safety control; Wang, X.C., Zhang, C., Ma, X., Luo, L; springer(2015); مجتمع آموزش عالی سراوان
 943. Principles of Charged Particle Acceleration ; Stanley Humphries Jr; dover publication(2012); دانشگاه گیلان
 944. environmental economics; Shunsuke Managi, Koichi Kuriyama; routledge(2017); دانشگاه گیلان
 945. Probability and Statistics by Example: Volume 1, Basic Probability and Statistics; Yuri Suhov , Mark Kelbert ; cambridge university press(2014); دانشگاه بین المللی امام خمینی
 946. learning as generative activity;  Logan Fiorella , Richard E. Mayer; cambridge university press(2015); دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 947. electronic structure calculations for solids and molecules;  Jorge Kohanoff; cambridge(2006);دانشگاه صنعتی قم
 948. intelligent fault diagnosis and remaining useful life prediction of rotating machinery; Yaguo Lei ; Butterworth-Heinemann(2017);  دانشگاه گیلان
 949. towards the third generation university managing the university in transition; J.G. Wissema; elgar(2009); دانشگاه گیلان
 950. manufacturing planning and control for supply chain management;  F. Robert Jacobs, William Lee Berry , David Clay Whybark , Thomas E Vollmann; mcgraw(2011);دانشگاه ولی عصر
 951. Modern Particle Physics; Mark Thomson; Cambridge University press(2013); دانشگاه علم و فناوری مازندران
 952. design of cmos rfic ultra-wideband impulse transmitters and receivers; Nguyen, Cam, Miao, Meng; springer(2017); دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 953. quantum information computation and communication; Jonathan A. Jones; Cambridge University press(2012); دانشگاه گیلان
 954. design of shape memory alloy (sma) actuators; Rao, Ashwin, Srinivasa, A. R., Reddy, J. N; springer(2015); دانشگاه بین المللی امام خمینی
 955. finite element modeling of composite materials and structures; Frank L. Matthews, G.A.O. Davies, D Hitchings, C Soutis; crcpress(2000); دانشگاه بین المللی امام خمینی
 956. internet of things principles and paradigms; Rajkumar Buyya Amir Vahid Dastjerdi; todd green(2017); دانشگاه سمنان
 957. multi objective optimization using evolutionary algorithms; Kalyanmoy Deb; wiley(2008): دانشگاه سمنان
 958.  
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها