En Ar

آیین نامه حمایت از پایان نامه ۹۶ ارشد ۹۵ به بعد دکتری

دستورالعمل حمایت مالی از پایان‌نامه‌/رساله‌های دانشجویی (پژوهانه) و تولیدات علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

به‌ منظور ساماندهی، ارتقاء سطح کیفی، هدفمندسازی و جهت‌دهی موضوع پایان‌نامه/ رساله‌ها به سمت حل مسائل و مشکلات جامعه، دستورالعمل حمایت مالی از پایان‌نامه‌ها و تولیدات علمی دانشجویی دانشگاه ایلام به شرح زیر تهیه و تنظیم گردید:

مادة 1: حمایت مالی از پایان‌نامه‌های دانشجویی

از کلیه پایان‌نامه‌های دانشجویی تحصیلات تکمیلی دوره روزانه و خارجی بر اساس جدول شماره 1 و 2 و 3 در صورت تأمین اعتبار، طی دو مرحله حمایت مالی به عمل خواهد آمد.

جدول شماره 1: کمک هزینه پایان‌نامه دانشجویان کارشناسی ارشد روزانه (مبلغ به میلیون ریال)

شرح هزینه

کتابخانه‌ای

میدانی

آزمایشگاهی

مزرعه‌ای- آزمایشگاهی

مزرعه‌ای

کمک هزینه نقدی

3

5

5

6

6

بن آزمایشگاه مرکزی

-

-

3

3

-

کمک هزینه خرید تجهیزات ، شیشه آلات و مواد شیمیایی

-

-

5

5

-

 

جدول شماره 2: کمک هزینه پایان‌نامه دانشجویان دکتری روزانه (مبلغ به میلیون ریال)

شرح هزینه

کتابخانه‌ای

میدانی

آزمایشگاهی

مزرعه‌ای- آزمایشگاهی

مزرعه‌ای

کمک هزینه نقدی

12

15

20

23

23

بن آزمایشگاه مرکزی

-

-

10

10

-

کمک هزینه خرید تجهیزات ، شیشه آلات و مواد شیمیایی

-

-

10

10

-

 

جدول شماره 3: تشویقی چاپ مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری (به جز مقاله یا مقالات شرط دفاع ویژه همه دانشجویان روزانه / شبانه/ خارجی / پردیس ) (مبلغ به میلیون ریال)

ردیف

نوع مقاله

مبلغ تشویقی

1

چاپ هر مقاله علمی پژوهشی   معتبر داخلی

6

2

چاپ هر مقاله معتبر درJCR    -  Q4

7

3

چاپ هر مقاله معتبر JCR    -  Q3

8

4

چاپ هر مقاله معتبر JCR    -  Q2

9

5

چاپ هر مقاله معتبر JCR    -  Q1

10

 
  1. نحوه پرداخت:

الف) کمک هزینه نقدی و بن آزمایشگاه مرکزی پس از تأمین اعتبار و مشخص شدن استاد راهنما در وجه استاد راهنما پرداخت خواهد شد.

ب) کمک هزینه نقدی چاپ مقاله مستخرج از پایان‌نامه یا رساله پس از چاپ مقاله و تأیید مدیریت امور پژوهشی دانشگاه در وجه استاد راهنما پرداخت خواهد شد.

پ) کمک هزینه خرید تجهیزات، شیشه‌آلات و مواد شیمیایی با هماهنگی آزمایشگاه مرکزی پرداخت خواهد شد.

ماده 2: این آیین‌نامه برای کلیة دانشجویان کارشناسی ارشد روزانه و دانشجویان خارجی ورودی سال 1396 و دانشجویان دکتری روزانه و خارجی ورودی سال 1395 قابل ‌اجراست. به دانشجویان شبانه، پردیس و مهمان کمک ‌هزینة انجام پایان‌نامه دانشجویی پرداخت نخواهد گرفت.

ماده 3: پرداختی تشویقی موضوع جدول شماره 3 این دستورالعمل بر اساس مصوبه هیئت رییسه محترم دانشگاه از تاریخ 01/07/1397 به بعد قابل اجرا می‌باشد.

تبصره 1: مقاله علمی- پژوهشی و معتبر داخلی و خارجی به مقالاتی اطلاق می‌شود که در مجلات مورد تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حوزه‌های علمیه و نمایه معتبرJCR  به چاپ رسیده باشند. مسئول تشخیص این موضوع بر عهدة مدیریت امور پژوهشی دانشگاه است.

این دستورالعمل در سه ماده و یک تبصره در بیست و پنجمین جلسة شورای پژوهش و فناوری دانشگاه مورخة 22/12/1397 و در دویست و پانزدهمین جلسة هیئت رییسة دانشگاه مورخة 22/12/1397 ﺑﻪ تصویب رﺳﻴﺪ. از ﺗﺎرﻳﺦ تصویب در هیئت رئیسه دانشگاه ﻻزم‌اﻻﺟﺮا بوده و مسئول اجرای این دستورالعمل معاونت پژوهش و فناوری، معاونت پشتیبانی و منابع انسانی و معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه می‌باشند.


شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها