En Ar

دانشکده پیرادامپزشکی

دانشکده پیرا دامپزشکی

گروه آموزشی 

گرایش  کارشناسی  کارشناسی دکتری معرفی گروه و اعضا هیات علمی

 

گروه علوم آزمایشگاهی

کاردانی دامپزشکی      

 

معرفی گروه اعضا هیات علمی

علوم آزمایشگاهی پیوسته *    
علوم آزمایشگاهی  نا پیوسته *    

 

گروه صنایع غذایی

بهداشت مواد غذایی *    

 

معرفی گروه اعضا هیات علمی

 علوم و مهندسی صنایع غذایی *    
 گروه باکتری شناسی باکتری شناسی دامپزشکی   *  

 

معرفی گروه اعضا هیات علمی

بافت شناسی  دامپزشکی   *  

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها