En Ar

انتصابات جدید دردانشگاه

طی احکام جداگانه ای ازسوی دکتر علی محمدی رئیس دانشگاه افرادی به شرح ذیل منصوب شدند:

آقای دکتر جمال خداکرمی به سمت رئیس دانشکده فنی ومهندسی

آقای دکتر هدایتعلی ورهرام به سمت مدیرامورپژوهشی دانشگاه

آقای دکتر جعفرمامی زاده به سمت مدیرگروه آموزشی مهندسی آب دانشکده کشاورزی

آقای دکتر سلمان احمدی اسب چین به سمت مدیرگروه آموزشی زیست شناسی دانشکده علوم پایه

آقای دکتر محمدملکی به سمت مدیرگروه آموزشی عمران دانشکده فنی ومهندسی

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها