En Ar

انتصاب دبیرکارگروه ارتقاءسلامت اداری دانشگاه

طي حکمي از سوي دکتر قرباني رئيس دانشگاه ،به استناد ماده 13آيين نامه پيشگيري ومبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي آقاي دکتر رحماني دوست عضوهيات علمي دانشکده علوم پايه ومديردفتر نظارت وارزيابي دانشگاه به سمت دبيرکارگروه ارتقاءسلامت اداري دانشگاه منصوب شد.

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها