En Ar

انتصاب دبیرکارگروه ارتقاءسلامت اداری دانشگاه

طی حکمی از سوی دکتر قربانی رئیس دانشگاه ،به استناد ماده 13آیین نامه پیشگیری ومبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی آقای دکتر رحمانی دوست عضوهیات علمی دانشکده علوم پایه ومدیردفتر نظارت وارزیابی دانشگاه به سمت دبیرکارگروه ارتقاءسلامت اداری دانشگاه منصوب شد.

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها