En Ar

آگهی مناقصه انجام پخت وپز وتوزیع غذا در غذا خوری دانشگاه

دانشگاه ایلام در نظر دارد انجام پخت وپز وتوزیع غذا در غذا خوری دانشگاه را برای شش ماهه دوم سال 1389 از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط وبا سابقه دو سال در این زمینه واگذار نماید ،متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه 27/6/89 جهت  در یافت پاکت شرایط مناقصه وسایر مدارک به آدرس :ایلام خیابان  پژوهش دانشگاه ایلام دفتر معاونت دانشجویی وفرهنگی مراجعه نمایند .

شرایط عمومی

- ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان 5درصد مبلغ پیشنهادی

-  ارائه ضمانت نامه حسن انجام کار تعهدات در صورت برنده شدن به میزان 5 درصد کل مبلغ قرارداد.

- دانشگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

معا ونت دانشجویی وفرهنگی دانشگاه

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها