En Ar

آگهی مزایده فضاهای رفاهی دانشجویی دانشگاه ایلام

دانشگاه ايلام در نظر دارد فضاهاي رفاهي دانشجويي خود را بصورت مزايده در اختيار متقاضيان قرار دهد:

شرايط عمومي:

1- شرکت کنندگان لازم است براي هر يک از مکان هاي مورد تقاضا مبلغ 10/000/000 ريال (يک ميليون تومان ) را بعنوان سپرده شرکت در مزايده به شماره حساب 1917076215 بنام سپرده دانشگاه ايلام، نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه ايلام واريز و در پاکت مربوطه قرار دهند.

2- متقاضيان جهت خريد اسناد مبلغ 000/ 500 ريال (پنجاه هزار تومان) به حساب تمرکز درآمدهاي دانشگاه ايلام نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه واريز و در پاکت مربوطه قرار دهند.

3- ارائه گواهي سلامت و عدم سوء پيشينه کيفري از مراجع ذيصلاح

4- پروانه کسب معتبر

5-کپي شناسنامه و کارت ملي متقاضي

6- برنده مزايده مي بايست يک فقره ضمانتنامه بانکي به ميزان اجاره شش ماه، تحويل امور مالي دانشگاه نمايد.

7- دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه ايلام متقاضي بوفه خوابگاه ­هاي پسران از شرايط عمومي بند يک معاف مي­ گردند.

8-دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه ايلام کپي کارت دانشجويي را ضميمه مدارک نمايند.

شرايط تقاضا:

متقاضيان مي توانند تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ  1397/6/21 پاکت مدارک و مبلغ پيشنهادي خود را  به دبيرخانه مرکزي واقع در سازمان مرکزي دانشگاه ايلام تحويل نمايند.

تبصره: متقاضيان نمي توانند براي بيش از يک مورد از موارد اعلام شده پيشنهاد ارائه نمايند.

جدول اماکن و قيمت هاي پايه:

https://www.ilam.ac.ir/file_bank/1397/371397614-tgtrhygjnu.jpeg

 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها