En Ar

آگهی تجدید مزایده اموال از رده خارج شده دانشگاه

(( آگهی تجدید مزایده اموال از رده خارج شده دانشگاه))

شرایط مزایده

دانشگاه ایلام در نظر دارد مقداری از اموال از رده خارج شده خود را واقع در بانگنجاب- بلوار پژوهش از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

داوطلبان شرکت در مزایده ضمن بازدید از اموال اسقاطی و دریافت اسناد مزایده با آگاهی کامل نسبت به رعایت موارد زیر توجه و اقدام نمایند.

1-    ارائه چک بانکی تضمین شده به مبلغ 10% کل مبلغ پیشنهادی به منظور شرکت در مزایده به حواله کرد دانشگاه ایلام

2-    متقاضی بایستی فرم تکمیل شده شرکت در مزایده (قیمت پیشنهادی )و مدارک مربوط به بند (1) را در پاکت در بسته قرار داده و تحویل دبیرخانه مرکزی دانشگاه واقع در ایلام بلوار پژوهش سازمان مرکزی نموده و رسید دریافت نمایند.

3-    اسناد تکمیل شده در ساعات اداری و در مهلت تعیین شده از متقاضیان دریافت و به پیشنهادهای بعد از مهلت تعیین شده هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

4-    پاکت پیشنهادها توسط کمیسیون مزایده دانشگاه مفتوح و برنده اعلام می گردد.

5-    دانشگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها یاکلیه آنها مجاز خواهد بود.

6-  برنده مزایده بایستی کل مبلغ پیشنهادی خود را به حساب 7875307111 بنام در آمدهای اختصاصی دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه ایلام واریز و فیش آنرا تحویل اداره اموال دانشگاه نموده تا سایر مراحل قانونی تحویل اموال به عمل آید.

7-    در صورت عدم واریز وجه در موعد مقرر تا 2 روز به ازاء هر روز تأخیر مبلغ 1000/000 ریال جریمه و پس از پایان مدت فوق معامله فسخ و سپرده به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد.

8-    متقاضیان به مدت یک هفته از تاریخ 02/04/94 لغایت 09/04/94 همه روزه از ساعت 8  صبح لغایت 14 بعدازظهر از اموال مذکور بازدید بعمل آورند.

9-    برنده مزایده بایستی به مدت یک هفته نسبت به انتقال اموال مذکور به خارج از دانشگاه اقدام و تا انتقال کامل اموال و نظافت محل ، سپرده نزد دانشگاه می ماند.

10-هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.                             

اداره اموال دانشگاه ایلام

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها