En Ar

معرفی پروژه های تحقیقاتی دانشگاه ایلام (1)

عنوان طرح پژوهشي: «شناسايي و واکاوي عوامل مؤثر برضعيف بودن فرهنگ کار در بين جوانان استان ايلام»

مجري طرح: دکتر همايون مرادنژادي دانشيار دانشگاه ايلام

طرح پژوهشي «شناسايي و واکاوي عوامل مؤثر برضعيف بودن فرهنگ کار در بين جوانان استان ايلام»، در 193 صفحه و پنج فصل با هدف شناسايي و واکاوي عوامل مؤثر بر ضعيف بودن فرهنگ کار در بين جوانان استان ايلام و با بهره‌گيري از روش‌شناسي آميخته کمي و کيفي براي اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان ايلام به انجام رسيده است.

اين پژوهش داراي دو جامعه آماري جوانان و نخبگان بوده است. با در نظر گرفتن ويژگي‌هاي اجتماعي، اقتصادي و اجتماعي، شهرستان‌هاي ايلام در دو گروه دسته‌بندي و از بين هر گروه سه شهرستان به ‌صورت تصادفي انتخاب گرديد. با بهره‌گيري از فرمول کوکران تعداد 756 نفر از بين جوانان (شاغلان 385 نفر و بيکاران 371 نفر) و تعداد 96 نفر از بين نخبگان به‌ عنوان نمونه آماري برآورد و به روش نمونه‌گيري طبقه‌اي تصادفي با انتساب متناسب مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوري داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته‌اي بود، که روايي آن با استفاده از ديدگاه تعداد سه نفر از اعضاي هيأت ‌علمي دانشگاه ايلام و پايايي آن با استفاده از آلفاي کرونباخ تأييد گرديد. با استفاده از تکنيک تحليل عاملي، زمينه‌­هاي پايين بودن فرهنگ کار در بين جوانان استان ايلام در هفت عامل بيگانگي سياسي - اجتماعي، بي‌عدالتي سياسي، اقتصادي و اجتماعي، ناخشنودي اجتماعي، نابساماني بازار و اقتصاد، هنجارها و ناهنجاري‌هاي اجتماعي، ناهم‌سويي نظام آموزش با نياز بازار کار و ويژگي‌هاي روان‌شناختي، دسته‌­بندي شدند.

 

چهارشنبه هر  هفته، ما را با معرفي پروژه‌هاي تحقيقاتي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ايلام همراهي کنيد.

 

روابط عمومي دانشگاه ايلام

 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها