En Ar

مجوز دوفصلنامه علمی –پژوهشی علوم سبزی ها اخذ گردید

مجوز دوفصلنامه علمی پژوهشی علوم سبزی ها بعنوان دومین مجله علمی و پژوهشی دانشگاه ایلام اخذ گردید.

  به گزارش روابط عمومی، در راستای توسعه علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه ایلام و ترغیب اساتید و دانشجویان دانشگاه به مقوله پژوهش و تولید علم، با پی گیری و رایزنی های دکتر علی اکبری رئیس دانشگاه، مجوز دوفصلنامه علمی و پژوهشی علوم سبزی ها، بعنوان دومین مجله علمی و پژوهشی دانشگاه اخذ گردید.

 بنا به این گزارش، دکتر محمد جواد زارع دانشیار دانشکده کشاورزی مدیر مسئولی و دکتر مهدی صیدی دانشیار دانشکده سردبیری این مجله را عهده دار هستند و دکتر عبدالکریم  کاشی استاد دانشگاه تهران، دکتر محمد حسین دانشور استاد دانشگاه رامین اهواز، دکتر محمد حسندخت استاد دانشگاه تهران، دکتر بهروز اسماعیل پور دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی، دکتر رضا تبارکی دانشیار دانشگاه ایلام، دکتر جمال جوانمردی دانشیار دانشگاه شیراز، دکتر محسن خدادادی دانشیار پژوهشکده سبزی و صیفی موسسه تحقیقات علوم باغبانی، دکتر ناصر علام زاده انصاری دانشیار دانشگاه شهید چمران و دکتر علی اشرف مهرابی اولاد دانشیار دانشگاه ایلام اعضای هیات هیأت تحریریه می باشند.

  این گزارش می افزاید، مجله علمی – پژوهشی علوم سبزی ها تمام جنبه های پژوهش و توسعه سبزی ها مانند ژنتیک، بهنژادی، سیتولوژی، ژنومیکس، زیست فناوری، متابولیسم، فیزیولوژی اکولوژی، کیفیت، فنون تولید، مدیریت بیماری ها، مدیریت آفات، مدیریت پس از برداشت، بازاریابی و غیره را پوشش می دهد.

 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها