اعضا شورا

1-      دکتر سیاوش یاری، رییس دانشکده و رییس شورا، دکترای تخصصی  تاریخ

2-      دکتر طاهره افشار، معاون آموزشی و دبیر شورا، دکترای تخصصی زبانشناسی همگانی

3-      دکتریارمحمد قاسمی ، عضو شورا، دکترای تخصصی جامعه شناسی فرهنگی

4-      دکتر حسن سلطانی، عضو شورا، دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی

5-      دکتر یاسان الله پوراشرف ، عضو شورا، دکترای تخصصی مدیریت

6-      دکترطاهره افشار ، عضو شورا، دکترای تخصصی زبان انگلیسی

7-      دکتر پیمان صالحی، عضو شورا، دکترای تخصصی زبان و ادبیات عرب

8-      دکترعبدالله شایان، عضو شورا، دکترای تخصصی اقتصاد

9-      دکترغریبه اسماعیلی کیا، عضو شورا، دکترای تخصصی حسابداری

10-    دکترمژگان صالحی پور ، عضو شورا، دکترای تخصصی تربیت بدنی