En Ar

اعضای شورا

 شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده

(اعضای شورای آموزشی دانشکده):

1- دکتر فاضل پوراحمد- مدیر گروه بافت شناسی و میکروب شناسی

2- دکتر مهدی رشنوادی- معاون آموزشی دانشکده

3- دکتر محمدیار حسینی- مدیر گروه بهداشت و صنایع غذایی

4- دکتر محمود رشنوادی- مدیر گروه علوم آزمایشگاهی و درمانگاهی

(اعضای شورای پژوهشی دانشکده):

1- دکتر فاضل پوراحمد- رئیس دانشکده و مدیر گروه بافت شناسی و میکروب شناسی

2- دکتر مهدی رشنوادی- معاون آموزشی دانشکده

3- دکتر محمدیار حسینی- مدیر گروه بهداشت و صنایع غذایی

4- دکتر محمود رشنوادی- مدیر گروه علوم آزمایشگاهی و درمانگاهی

 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها