En Ar

اعضای شورا

 شوراي آموزشي و پژوهشي دانشکده

(اعضاي شوراي آموزشي دانشکده):

1- دکتر مهدي رشنوادي- معاون آموزشي دانشکده

2- دکتر فاضل پوراحمد- مدير گروه بافت شناسي و ميکروب شناسي

3- دکتر محمديار حسيني- مدير گروه بهداشت و صنايع غذايي

4- دکتر محمود رشنوادي- مدير گروه علوم آزمايشگاهي و درمانگاهي

(اعضاي شوراي پژوهشي دانشکده):

1-دکتر مهدي رشنوادي- معاون آموزشي دانشکده

2- دکتر فاضل پوراحمد- مدير گروه بافت شناسي و ميکروب شناسي

3- دکتر محمديار حسيني- مدير گروه بهداشت و صنايع غذايي

4- دکتر محمود رشنوادي- مدير گروه علوم آزمايشگاهي و درمانگاهي

 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها