En Ar

پایان نامه های خاتمه یافته

خانم آمنه یاری با عنوان« بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت به آنتی بیوتیک های وسیع الطیف کوکسی های گرم مثبت جدا شده از ماهیان قزل آلای پرورشی در ایلام».

خانم خدیجه رستمی با عنوان« پروفازتایپینگ جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از جوجه های گوشتی استان ایلام».

خانم فرح انگیز تاتلی با عنوان;«بررسی مولکولی ژن انتروتوکسیژنیک و انترواگرگیتیو جدایه های اشریشیا کلی مقاوم به آنتی بیوتیک های تتراسایکلین و اریترومایسین جدا شده از طیور گوشتی در مرغداری های استان ایلام»

خانم زینب علی مدد با عنوان« اسپاتایپینگ جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جداشده از جوجه های گوشتی در مرغداریهای استان ایلام».

خانم طلیعه محمدی با عنوان «جداسازی، بررسی اولیه خواص ضد باکتریایی و شناسایی ژن های پلی کتاید سنیتاز اکتینوباکتریا از کود حیوانی».

خانم لیلا مجاهد اصل با عنوان« بررسی مولکولی ژن های انتروتوکسین AوB جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به تتراسیکلین و اریترومایسین جدا شده از طیور گوشتی در مرغداریهای استان ایلام».

آقای فرهاد تاوریده با عنوان «جداسازی و شناسایی باکتریهای اندوفیت از گیاه تشنه داری و بررسی تأثیر آنها بر برخی باکتریهای بیماریزا در دامپزشکی.»

 

 

 

 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها