En Ar

پایان نامه های در دست اجرا

خانم صدیقه یوسفی نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی با عنوان "جداسازی اکتینوباکتریا و شناسایی ژن های مولد زیستی طبیعی آن ها از کود الاغ"

آقای محمد هادی خلیلی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی با عنوان "توزیع ژن های وSTX2در جدایه های اشریشیا کلی بیماریزای طیوراز مرغان مبتلا به کلی باسیلوزیس در شهرستان کرمانشاه ایران"

خانم سمیه کریمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی با عنوان "جداسازی و بررسی خواص ضد میکروبی اکتینوباکترها از گیاه گل ختمی در ایلام"

خانم خدیجه محمدیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی با عنوان "جداسازی پلاسمید و بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی اشریشیا کلی های جدا شده از کود مرغداری های استان ایلام"

آقای مجید همت افزا دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باکتری شناس "شناسایی ژن مقاومت به متی سیلین و پروفایل مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های ورم پستان در گاوداری های صنعتی شهرستان ایلام"

خانم پریزاد یوسفی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی با عنوان "بررسی مولکولی ژن های حدت در باکتری اشریشیا کولای جدا شده از کیسه زرده در جوجه های گوشتی یک تا هفت روزه قابل انتقال از گله مادری در مرغداری های استان ایلام"

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها