En Ar

مدیر امور دانشجویی

 دکتر مجید میراب بالو

 

08459241402:شماره تماس 

 

شرح وظایف امور دانشجویی 
 
مدیریت امور دانشجویی 
-     تهیه و تدوین برنامه های مختلف در زمینه امور دانشجویی . 
-     اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص امور رفاهی و خوابگاههای دانشجویان . 
-     تنظیم برنامه های لازم جهت برقراری ارتباط مناسب بین اساتید و دانشجویان . 
-     برنامه ریزی جهت اسکان دانشجویان و تنظیم ضوابط آن و همچنین تامین و اداره خوابگاههای دانشجویی  
-     انجام خدمات مربوط به ارائه کمکهای مالی و وامهای دانشجویی به دانشجویان واجد شرایط . 
-     انجام امور مربوط به تسویه حساب وامهای صندوق رفاه دانشجویان . 
-     نظارت و هماهنگی در کلیه امور دانشجویی دانشکده ها و گروههای آموزشی . 
-     نظارت بر حسن اداره سلف سرویس و خوابگاههای دانشجویی از لحاظ کیفیت و کمیت ،تغذیه و بهداشت محیط . 
-     برنامه ریزی جهت به کار گیری دانشجویان در امور مختلف . 
-     برنامه ریزی در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان و سالم سازی جسم و روح آنها . 
-     نظارت بر انجام امور مشاوره و ارائه راهنمائیهای لازم در زمینه های تحصیلی ،شغلی و شخصی به دانشجویان . 
-     انعکاس نظارت و پیشنهادات دانشجویان به مقامات مسئول دانشگاه . 
-     بررسی نیازهای پرسنلی ،تدارکاتی و تجهیزاتی واحدهای تابعه و انعکاس به مراجع ذیربط دانشگاه و یا سایر مراجع . 
-     برنامه ریزی برای برگزاری المپیادهای ورزشی و جشنواره های ورزشی درون دانشگاهی . 
-     انتخاب مربیان ورزش برای رشته های مختلف ورزشی فعال در طول سال تحصیلی . 
-     نظارت بر عملکرد مربیان ورزشی و کنترل کار کرد آنها . 
-     اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص فعالیتهای ورزشی . 
-     برنامه ریزی و تنظیم برنامه های ورزشی دانشجویالن و کارکنان و نظارت بر حسن اجرای آنها . 
-     ایجاد تسهیلات لازم و همچنین تشویق و ترغیب دانشجویان و کارکنان دانشگاه جهت شرکت در فعالیتهای ورزشی . 
-     نظارت بر امور نگهداری و بهره برداری از تاسیسات ،میادین و امکانات ورزشی دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط . 
-     پیش بینی و نظارت بر تهیه وسایل ورزشی مورد نیاز دانشجویان و کارکنان . 
-     بر گزاری مسابقات ورزشی و نظارت بر حسن اجرای آنها

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها