نقشه سايت         اخبار صفحه نخست  
 
 
 
 
  کلاسهای تربیت بدنی عمومی
ذخيره در قالب MS Word  ذخيره در قالب صفحه وب ذخيره در قالب MS Excel
 

 

                                           

 

 

 

برنامه ارائه واحدهای درسی دانشجویان تربیتبدنی ورودیبهمن 92درنیمسال اولسال تحصیلی 94-93 (مهرماه)

 

ایام هفته

 

ساعت برگزاری

10-8

ساعت برگزاری

12-10

ساعت برگزاری

16-14

ساعت برگزاری

16-14

شنبه

 

 

آمادگی جسمانی2 پسران (دکتررضایی)

شنا 2 پسران (دکترخیری)

 

 

 

آمادگی جسمانی 2 دختران (دکترصالحی پور)

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

مدیریت وطرزاجرای مسابقات (دکتررضایی)

دوومیدانی  1 پسران (دکترخیری)

 

 

دوومیدانی 1 دختران

(نا مشخص)

شنا 2 دختران (دکترصالحی پور)

 

 

دوشنبه

 

 

 

آمادگی جسمانی 2 پسران (دکتررضایی )

شنا 2 پسران (دکترخیری)

 

 

 

آمادگی جسمانی 2دختران (دکترصالحی پور)

 

 

 

سه شنبه

 

 

مدیریتوسازمانهایورزشی (دکتر خیری)

 

 

 

دوو میدانی 1 پسران (دکترخیری)

 

 

دو و میدانی  1 دختران (نامشخص)

شنا 2 دختران (دکترصالحی پور )

 

 

چهارشنبه

 

 

متون خارجی درعلومورزشی (دکترصالحی پور)

  

 

 

فیزیولوژی انسانی ( نامشخص)

 

 

 

 

       

 برنامه ارائه شده ی دروس تربیت بدنی و ورزش  1 (برادران) در نیمسال اول 94-93

 

 


ایام هفته

10 -8

12-10

 

15-13

18-16

 

 

 

 

شنبه

 

 

 

 

______

 

ورزش 1(تربیت بدنی 2)

شماره درس :10001062

گروه :21

استاد : دکتر رضایی

محل کلاس: سالن شهدا

 

 

 

 

ورزش 1(تربیت بدنی 2)

شماره درس :10001062

گروه :22

استاد : دکتر رضایی

محل کلاس: سالن شهدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

تربیت بدنی (تربیت بدنی1)

شماره درس : 10001061

گروه :10

استاد:دکتر خیری

محل کلاس:سالن تختی

 

تربیت بدنی (تربیت بدنی1)

شماره درس : 10001061

گروه :12

استاد:دکتررضایی

محل کلاس:سالن تختی

 

 

تربیت بدنی (تربیت بدنی1)

شماره درس : 10001061

گروه :13

استاد:دکتررضایی

محل کلاس:سالن تختی

 

 

تربیت بدنی (تربیت بدنی1)

شماره درس : 10001061

گروه :11

استاد:نامشخص

محل کلاس:سالن تختی

 

 

 

 

 

 

ورزش 1(تربیت بدنی 2)

شماره درس :10001062

گروه :23

استاد : نامشخص

محل کلاس: سالن تختی

 

 

تربیت بدنی (تربیت بدنی1)

شماره درس : 10001061

گروه :14

استاد: نامشخص

محل  کلاس:سالن تختی

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

______

 

ورزش 1(تربیت بدنی 2)

شماره درس :10001062

گروه :24

استاد : دکتر رضایی

محل کلاس: سالن شهدا

 

 

 

 

 

ورزش 1(تربیت بدنی 2)

شماره درس :10001062

گروه :25

استاد : دکتر رضایی

محل کلاس: سالن شهدا

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

تربیت بدنی (تربیت بدنی1)

شماره درس : 10001061

گروه :15

استاد:نامشخص

محل کلاس:سالن تختی

 

 

تربیت بدنی (تربیت بدنی1)

شماره درس : 10001061

گروه :16

استاد:نامشخص

محل کلاس:سالن تختی

 

 

 

تربیت بدنی (تربیت بدنی1)

شماره درس : 10001061

گروه :17

استاد:نامشخص

محل کلاس:سالن تختی

 

 

 

پنج شنبه

 

تربیت بدنی ویژه(تربیت بدنی1)

شماره درس:1063

گروه :8

استاد :دکتر خیری

محل کلاس :دانشکده ادبیات

 

ورزش 1 ویژه (تربیت بدنی2)

شماره درس:1064

گروه :9

استاد :دکتر خیری

محل کلاس :دانشکده ادبیات

 

 

 

_____

 

 

* کلاس ویژه مخصوص دانشجویانی است که دارای معلولیت جسمانی و بیماریهای خاص فشار خون بالا ، دیابت ، صرع ، ناراحتی قلبی عروقی ، روماتیسم مفصلی ، سرطان ، آسم ، کمردرد ، بارداری و از این نوع با تایید پزشک متخصص و معتمد دانشگاه می باشد.

 

 

 

 برنامه ارائه شده ی دروس عمومی واحد تربیت بدنی و ورزش  1 (خواهران) در نیمسال اول 94-93

 

 


ایام هفته

10 -8

12-10

 

15-13

18-16

 

 

 

 

 

شنبه

 

 

 

 

تربیت بدنی(تربیت بدنی 1)

شماره درس:10001061

گروه :30

استاد:دکتر صالحی پور

محل کلاس : سالن تختی

 

 

تربیت بدنی(تربیت بدنی 1)

شماره درس:10001061

گروه :31

استاد: نامشخص

محل کلاس: سالن تختی

 

 

 

 

تربیت بدنی (تربیت بدنی1)

شماره درس:10001061

گروه :32

استاد: نامشخص

محل کلاس : سالن تختی

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

ورزش 1(تربیت بدنی 2)

شماره درس : 10001062

گروه :45

استاد: دکتر صالحی پور

محل کلاس : سالن شهدا

 

ورزش 1(تربیت بدنی 2)

شماره درس :10001062

گروه :46

استاد: نامشخص

محل کلاس : سالن شهدا

 

 

ورزش 1(تربیت بدنی 2)

شماره درس : 10001062

گروه :47

استاد: نامشخص

محل کلاس : سالن شهدا

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

تربیت بدنی(تربیت بدنی1)

شماره درس:10001061

گروه :33

استاد:نقیب زاده

محل کلاس : سالن تختی

 

تربیت بدنی(تربیت بدنی 1)

شماره درس:10001061

گروه 35

استاد: نقیب زاده

محل کلاس : سالن تختی

 

 

تربیت بدنی(تربیت بدنی1)

شماره درس:10001061

گروه :36

استاد: نقیب زاده

محل کلاس : سالن تختی

 

تربیت بدنی(تربیت بدنی 1)

شماره درس:10001061

گروه :38

استاد: نقیب زاده

محل کلاس: سالن تختی

 

تربیت بدنی(تربیت بدنی 1)

شماره درس:10001061

گروه :34

استاد: نامشخص

محل کلاس: سالن تختی 2

 

 

 

 

تربیت بدنی(تربیت بدنی 1)

شماره درس:10001061

گروه :37

استاد: نامشخص

محل کلاس: سالن تختی 2

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

ورزش 1(تربیت بدنی 2)

شماره درس : 10001062

گروه :48

استاد: صالحی پور

محل کلاس : سالن شهدا

 

ورزش 1(تربیت بدنی 2)

شماره درس : 10001062

گروه :49

استاد: نقیب زاده

محل کلاس : سالن شهدا

 

 

ورزش 1(تربیت بدنی 2)

شماره درس : 10001062

گروه :50

استاد: نقیب زاده

محل کلاس : سالن شهدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

ورزش 1(تربیت بدنی 2)

شماره درس : 10001062

گروه :51

استاد: نقیب زاده

محل کلاس : سالن شهدا

 

ورزش 1(تربیت بدنی 2)

شماره درس : 10001062

گروه :52

استاد: نقیب زاده

محل کلاس : سالن شهدا

 

 

 

ورزش 1(تربیت بدنی 2)

شماره درس : 10001062

گروه :53

استاد: نامشخص

محل کلاس : سالن شهدا

 

 

 

تربیت بدنی(تربیت بدنی 1)

شماره درس:10001061

گروه :39

استاد: نامشخص

محل کلاس : سالن تختی 1

 

 

 

 

تربیت بدنی(تربیت بدنی 1)

شماره درس:10001061

گروه :40

استاد: نامشخص

محل کلاس : سالن تختی 1

 

 

 

 

 

تربیت بدنی(تربیت بدنی 1)

شماره درس:10001061

گروه :41

استاد: نامشخص

محل کلاس : سالن تختی 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

تربیت بدنی ویژه(تربیت بدنی1)

شماره درس:10001063

گروه :8

استاد :دکتر خیری

محل کلاس :دانشکده ادبیات

 

ورزش 1 ویژه (تربیت بدنی2)

شماره درس:10001064

گروه :9

استاد :دکتر خیری

محل کلاس :دانشکده ادبیات

 

 

 

_____

 

* کلاس ویژه مخصوص دانشجویانی است که دارای معلولیت جسمانی و بیماریهای خاص فشار خون بالا ، دیابت ، صرع ، ناراحتی قلبی عروقی ، روماتیسم مفصلی ، سرطان ، آسم ، کمردرد ، بارداری و از این نوع با تایید پزشک متخصص و معتمد دانشگاه می باشد.

 

 

 

             

 

برنامه ارائه دروس تربیت بدنی ویژه) تئوری) 1 و 2 مختلط -  نیمسال اول 94 / 93

 

 

 

 

 


ردیف

 

نام درس

 

شماره درس

 

روز و ساعت تشکیل کلاس

 

محل تشکیل کلاس

 

گروه

 

رشته

 

نام استاد

 

تعداد

 

تاریخ امتحان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

* تربیت بدنی ویژه (تربیت بدنی1)

 

10001063

 

 

 

پنج شنبه 10 – 8

 

 

8

 

 

 

 

دکتر خیری

 

 

2

 

* ورزش ویژه (تربیت بدنی 2 )

 

10001064

 

پنج شنبه 12 – 10

 

 

9

 

 

دکتر خیری

 

                     

* کلاس ویژه مخصوص دانشجویانی است که دارای معلولیت جسمانی و بیماریهای خاص فشار خون بالا ، دیابت ، صرع ، ناراحتی قلبی عروقی ، روماتیسم

مفصلی ، سرطان ، آسم ، کمردرد ، بارداری و از این نوع با تایید پزشک متخصص و معتمد دانشگاه می باشد.

- کلاس های تئوری ویژه ،جهت ارائه برادران و خواهران می باشد.

 

 

                               

 

                                           

 

 

 

                                           

 

 

 

 


 فایلهای مرتبط:
 فایل اول
 
 
 

  صفحات مرتبط:


 

دانشگاه ايلام - اداره تربيت بدني
 بازديد صفحه جاری:   ۱۸۷۹