نقشه سايت         اخبار صفحه نخست  
 
 
 
 
  معرفی کارکنان
ذخيره در قالب MS Word  ذخيره در قالب صفحه وب ذخيره در قالب MS Excel
 

آقای جعفر زرگوشی: کارشناس ومسئول مشاوره

 آقای سعید مرادی  : مسول امور عمومی 

آقای ابولحسن  رحمانی : پشتیبانی و خدمات

 آقای  قباد بانویی: راننده

آقای صادق گچی :فوق برنامه

خانم فاطمه آزرم : معاون  تربیت بدنی 

خانم فاطمه مهدوی :کارشناس تربیت بدنی

خانم زرگوشی : مسئول سالن

خانم اندیشه :پشتیبانی و خدمات

خانم محمدی :فوق برنامه

 
 
 

  صفحات مرتبط:


 

دانشگاه ايلام - اداره تربيت بدني
 بازديد صفحه جاری:   ۱۴۶۸