En Ar

المپياد ورزشي دانشجويان شاهد وايثارگر

به اطلاع کليه دانشجويان شاهد وايثارگر دانشگاه مي رساند باتوجه به برگزاري المپياد ورزشي دانشجويان شاهد بصورت منطقه اي  وکشوري آندسته از دانشجويا ن که درهر يک از رشته هاي ورزشي گروهي يا انفرادي مهارت دارند جهت ثبت نام به دفتر ستاد شاهد دانشگاه مراجعه نمايند .

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها