دانشگاه ايلام       نقشه سايت اخبار صفحه نخست  
 
 
 
  معاونت پژوهشی و فناوری شرح وظایف
ذخيره در قالب MS Word  ذخيره در قالب صفحه وب ذخيره در قالب MS Excel
 
وظايف معاون پژوهش و فناوري:
‌الف) بررسيهاي لازم و اتخاذ تصميم در مورد فعاليت‌هاي پژوهشي.
ب) مطالعات لازم در زمينه ارزشيابي فعاليت‌هاي پژوهشي و ارزيابي عملكرد پژوهشي سالانه دانشگاه.
ج) تماس با مؤسسات داخلي و خارجي به منظور همكاري در امور پژوهشي و مبادله خدمات علمي.
‌د) اداره امور واحدهاي پژوهشي تابع و وابسته به دانشگاه.
ه) همكاري در ارائه خدمات علمي، فرهنگي و اجتماعي و برگزاري سمينارها و كنفرانس‌هاي علمي و اجراي كليه امور قراردادهاي تحقيقاتي و خدماتي‌بين دانشگاه و ساير مؤسسات.
‌و) همكاري در اجراي دوره‌هاي كوتاه مدت پژوهشي براي مؤسسات غير دانشگاهي.
‌ز) نظارت بر كليه امور پژوهشي دانشگاه، كتابخانه‌ها و بانكهاي اطلاعاتي.
ح) برنامه‌ريزي جهت استفاده اعضاي هيأت علمي از فرصت‌هاي مطالعاتي داخل و خارج برابر ضوابط مصوب.
ط) تهيه برنامه پژوهشي دانشگاه و ارائه اهداف و تعيين اولويت‌هاي پژوهشي در قالب برنامه‌هاي ميان مدت و بلند مدت براي طرح در شوراي‌پژوهشي دانشگاه.
ي) بررسي و ارزيابي فعاليت‌هاي دانشگاه در چهارچوب برنامه‌هاي رشد و توسعه كشور در بخش آموزش عالي براي طرح در هيأت رييسه.
 
 
 

  صفحات مرتبط:


 
 
 بازديد صفحه جاری:   ۱۲۹۳
 تعداد بازديد امروز :  ۱۳۷۴
 
 
 
 

معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ايلام