En Ar

اعضا هیات علمی زبان و ادبیات فارسی

دکتر حسن سلطاني(مدير گروه)
 •     استاديار(زبان و ادبيات فارسي)
 •      زمينه هاي پژوهشي مورد علاقه: 
 •      پست الکترونيک: 
 •      ادامه اطلاعات....
 •  

دکتر رحمان ذبيحي   
 •      استاديار(زبان و ادبيات فارسي)
 •      زمينه هاي پژوهشي مورد علاقه: 
 •      پست الکترونيک: 
 •      ادامه اطلاعات...

دکتر عليرضا شوهاني (مديرگروه)
 •      استاديار(زبان و ادبيات فارسي)
 •      زمينه هاي پژوهشي مورد علاقه:  
 •      پست الکترونيک: 
 •      ادامه اطلاعات....

دکتر علي گراوند
 •      استاديار(زبان و ادبيات فارسي)
 •      زمينه هاي پژوهشي مورد علاقه: 
 •      پست الکترونيک:
 •      ادامه اطلاعات....

 


       دکتر محمدتقي جهاني
 •      استاديار(زبان و ادبيات فارسي)
 •      زمينه هاي پژوهشي مورد علاقه: 
 •      پست الکترونيک:
 •      ادامه اطلاعات....

       دکتر عليرضا  اسدي
 •      استاديار(زبان و ادبيات فارسي)
 •      زمينه هاي پژوهشي مورد علاقه: 
 •      پست الکترونيک:
 •      ادامه اطلاعات....

      دکتر جهانشا محمدزاده
 •      استاديار(روانشناسي)
 •      زمينه هاي پژوهشي مورد علاقه: 
 •      پست الکترونيک:
 •           ادامه اطلاعات....
 

 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها