En Ar

اعضا هیات علمی مکانیک ماشین های کشاورزی

دکتر بهرام قمري 

 • استاديار (مهندسي مکانيک ماشينهاي کشاورزي / گرايش بيوسيستم)
 • کارشناسي: مهندسي ماشينهاي کشاورزي، دانشگاه اروميه، 1367
 • کارشناسي ارشد: مهندسي مکانيک ماشينهاي کشاورزي، دانشگاه تربيت مدرس، 1372
 • دکتري: مهندسي مکانيک بيوسيستم، دانشگاه تهران، 1389
 • زمينه هاي پژوهشي مورد علاقه: بيوسيستم
 • پست الکترونيک: b.ghamary@ilam.ac.ir

 


دکتر رضا يگانه

 • دانشيار (مهندسي مکانيک ماشينهاي کشاورزي / گرايش مهندسي فرآيندهاي مواد غذايي)
 • کارشناسي: مهندسي ماشينهاي کشاورزي، دانشگاه تهران، 1377
 • کارشناسي ارشد: مهندسي مکانيک ماشينهاي کشاورزي، دانشگاه تهرانف 1380
 • دکتري: مهندسي فرايندهاي مواد غذايي، دانشگاه اگرو پاريس تک فرانسه، 1388
 • زمينه هاي پژوهشي مورد علاقه: بيوسيستم
 • پست الکترونيک:r.yeganeh@ilam.ac.ir

?


دکتر احمد کوچک زاده 

 • استاديار (مهندسي مکانيک ماشينهاي کشاورزي / گرايش انرژي - مهندسي)
 • کارشناسي: ماشينهاي کشاورزي، دانشگاه تهران، 1368
 • کارشناسي ارشد: مکانيک ماشينهاي کشاورزي، دانشگاه تهران، 1370
 • دکتري: مکانيک ماشينهاي کشاورزي، دانشگاه تربيت مدرس ، 1379
 • زمينه هاي پژوهشي مورد علاقه: بيوسيستم
 • پست الکترونيک: akouchakzadeh@ilam.ac.ir

?


دکتر کامران خيرعلي پور

 • دانشيار (مهندسي مکانيک ماشينهاي کشاورزي / گرايش بيوسيستم)
 • کارشناسي: مکانيک ماشين­هاي کشاورزي، دانشگاه ايلام، 1385
 • کارشناسي ارشد: مکانيک ماشين­هاي کشاورزي، دانشگاه تهران، 1387
 • دکتري: مکانيک ماشين­هاي کشاورزي، دانشگاه تهران، 1391
 • زمينه هاي پژوهشي مورد علاقه: بيوسيستم
 • پست الکترونيک: k.kheiralipour@ilam.ac.ir

 


دکتر کبري حيدربيگي (مديرگروه)

 • دانشيار (مهندسي مکانيک ماشينهاي کشاورزي / گرايش بيوسيستم)
 • کارشناسي: مکانيک ماشين­هاي کشاورزي، دانشگاه ايلام، 1384
 • کارشناسي ارشد: مکانيک ماشين­هاي کشاورزي، دانشگاه تهران، 1387
 • دکتري: مکانيک ماشين­هاي کشاورزي، دانشگاه تهران، 1393
 • زمينه هاي پژوهشي مورد علاقه: بيوسيستم
 • پست الکترونيک: k.heidarbeigi@ilam.ac.ir

?


دکتر امير عزيزپناه   

 • استاديار (مهندسي مکانيک ماشينهاي کشاورزي / گرايش بيوسيستم)
 • کارشناسي: مکانيک ماشين­هاي کشاورزي، دانشگاه شهيد چمران، 1375
 • کارشناسي ارشد: مکانيزاسيون کشاورزي، دانشگاه شهيد چمران اهواز، 1385
 • دکتري: مکانيزاسيون کشاورزي، دانشگاه تهران، 1394
 • زمينه هاي پژوهشي مورد علاقه: مکانيزاسيون ماشينهاي کشاورزي
 • پست الکترونيک: a.azizpanah@ilam.ac.ir

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها