En Ar

اعضا شورا

1-      دکتر فردين قنبري، رييس دانشکده و رييس شورا، دکتراي تخصصي علوم باغباني (استاديار)

2-      دکتر جواد عرفاني مقدم، معاون آموزشي و دبير شورا، دکتراي علوم باغباني (دانشيار)

3-      دکتر يحيي محمدي، معاون پژوهشي دانشکده و عضو شورا، دکتراي تخصصي علوم دامي (دانشيار)

4-      دکتر جواد عرفاني مقدم، مدير گروه و عضو شورا، دکتراي تخصصي علوم باغباني (دانشيار)

5-      دکتر نورالدين رستمي، عضو شورا، دکتراي تخصصي آبخيزداري (دانشيار)

6-      دکتر کبري حيدربيگي، عضو شورا، دکتراي تخصصي مکانيک ماشينهاي کشاورزي (دانشيار)

7-      دکتر جواد سروريان، عضو شورا، دکتراي تخصصي آبياري (استاديار)

8-      دکتر جبار جمالي، عضو شورا، دکتراي تخصصي علوم دامي (استاديار)

9-    دکتر محمدرضا عالي منش، عضو شورا، دکتراي تخصصي بيماري شناسي گياهي (استاديار)

10-    دکتر جواد ميرزايي، عضو شورا، دکتراي تخصصي جنگلداري (دانشيار)

11-   دکتر آرش فاضلي، عضو شورا، دکتراي تخصصي اصلاح نباتات (دانشيار)

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها