چارت و سرفصل مقطع کارشناسی ارشد

دانشکده الهیات و معارف اسلامی :

   PDF

Word

عنوان

دانلود

-

چارت دروس کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی

دانلود

-

سرفصل دروس کاشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی

 

دانشکده علوم پایه :

 • گروه ریاضی

   PDF

Word

عنوان

دانلود

-

چارت دوره کارشناسی ارشد ریاضی

دانلود

-

سر فصل دروس کارشناسی ارشد ریاضی،کاربردی1367

دانلود

-

سر فصل دروس کارشناسی ارشد ریاضی،محض 1365

 

 • گروه زیست

   PDF

Word

عنوان

دانلود

-

سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد زیست

دانلود

-

سرفصل دروس کارشناسی ارشد زیست شناسی

 

 • گروه شیمی

   PDF

Word

عنوان

دانلود

-

چارت دروس دروه کارشناسی ارشد شیمی

دانلود

-

سرفصل  دروس دوره کارشناسی ارشد شیمی

 

دانشکده فنی و مهندسی :

   PDF

Word

عنوان

دانلود

-

سرفصل دروس دروه کارشناسی ارشد معماری

 

دانشکده پیرادامپزشکی :

   PDF

Word

عنوان

دانلود

-

چارت درسي کارشناسي ارشد باکتري شناسي

دانلود

-

سر فصل دروس كارشناسي ارشد باکتری شناسی

 

دانشکده کشاورزی

 • زراعت و اصلاح نباتات :

   PDF

Word

عنوان

دانلود

-

چارت دروس دوره کارشناسی ارشد اصلاح نباتات

دانلود

-

چارت دروس دوره کارشناسی ارشد زراعت

دانلود

-

سر فصل دروس دوره کارشناسی ارشد اصلاح نباتات

دانلود

-

سرفصل دروس کارشناسی ارشد زراعت

 

 • علوم باغبانی :

   PDF

Word

عنوان

دانلود

-

چارت دروس دوره کارشناسی ارشد باغبانی

دانلود

-

سرفصل دروس کارشناسی ارشد علوم باغبانی

 

 • علوم جنگل :

    PDF

Word

عنوان

دانلود

-

چارت دروس دوره کارشناسی ارشد جنگلداری

دانلود

-

سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد جنگلداری

 

 • علوم دامی :

   PDF

Word

عنوان

دانلود

-

چارت دروس دوره کارشناسی ارشد علوم دامی

دانلود

-

سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد علوم دامی

دانلود

-

سرفصل دروس دوره كارشناسي ارشد -علوم طيور

 

 • کارآفرینی و توسعه روستایی :

   PDF

Word

عنوان

دانلود

-

سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد توسعه روستایی

دانلود

-

سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد کارآفرینی

 

 • گیاهپزشکی :

    PDF

Word

عنوان

دانلود

-

چارت دروس کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی

دانلود

-

سرفصل دروس کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی

 

 • مرتع و آبخیزداری :

   PDF

Word

عنوان

دانلود

-

چارت دروس کارشناسی ارشد بیابان زدائی

دانلود

-

سرفصل دروس کارشناسی ارشد بیابان زدایی

 

 • مکانیک بیوسیستم :

   PDF

Word

عنوان

دانلود

-

چارت دروس کارشناسی ارشد مکانیک بیوسیستم

دانلود

-

سرفصل دروس ارشد  مكانيك بيوسيستم

دانلود

-

سرفصل دروس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی قدیم

دانلود

-

سرفصل دروس ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی

دانلود

-

سرفصل دروس ارشد مكانيزاسيون كشاورزي جدید

 

 • مهندسی آب :

   PDF

Word

عنوان

دانلود

-

چارت دروس کارشناسی ارشد بیولوژی خاک

دانلود

-

چارت دروس کارشناسی ارشد پیدایش خاک

دانلود

-

چارت دروس کارشناسی ارشد سازه های آبی 

دانلود

-

سرفصل دروس کارشناسی ارشد خاکشناسی

دانلود

-

سرفصل دروس کارشناسی ارشد سازه های آبی

 
 
 بازديد صفحه جاری:   ۲۹۸۷
 تعداد بازديد امروز :  ۱۳۷۲