چارت و سرفصل مقطع دکتری

دانشکده الهیات و معارف اسلامی :

   PDF

Word

عنوان

دانلود

-

چارت دروس دکتری فلسفه و کلام اسلامی

دانلود

-

سرفصل دروس دکتری فلسفه و کلام اسلامی

 

دانشکده علوم پایه :

   PDF

Word

عنوان

دانلود

-

چارت دروس دوره دکتری شیمی آلی

دانلود

-

چارت دروس دوره دکتری شیمی تجزیه

دانلود

-

چارت دروس دوره دکتری شیمی معدنی

دانلود

-

سرفصل دروس دوره دکتری شیمی

 

دانشکده کشاورزی

  • زراعت و اصلاح نباتات :

   PDF

Word

عنوان

دانلود

-

چارت دروس دوره دکتری اکولوژی

دانلود

-

چارت دروس دوره دکتری ژنتیک مولکولی

دانلود

-

چارت دروس دوره دکتری فیزیولوژی

دانلود

-

سرفصل دروس دکتری اصلاح نباتات

دانلود

-

سرفصل دروس دکتری زاعت (دو گرایش)

 

  • علوم جنگل :

   PDF

Word

عنوان

دانلود

-

چارت دروس دکتری جنگلداری

دانلود

-

سرفصل دروس دوره دکتری علوم جنگل

 

  • علوم دامی :

    PDF

Word

عنوان

دانلود

-

چارت دروس دوره دکتری تغذیه دام

دانلود

-

چارت دروس دوره دکتری تغذیه طیور

دانلود

-

سر فصل دروس دکتری تغذیه دام

 
 
 بازديد صفحه جاری:   ۱۸۹۷
 تعداد بازديد امروز :  ۱۳۶۶