اعضائ هیآت ممیزه دانشگاه در دور اول

اعضای هیأت ممیزه در دور اول

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه

رشته تحصیلی

سمت

دانشگاه

1

 

دکتر طاهر علی محمدی

دکتر رضا صحرایی

دکتر محمد علی اکبری

 

ادانشیار

دانشیار

استاد

فقه ومبانی حقوق

شیمی فیزیک

آموزش زبان انگلیسی

رئیس دانشگاه و رئیس هیات ممیزه

ایلام

2

دکتر محمد علی زلفی گل

استاد

شیمی آلی

 نماینده وزیر علوم درهیأت ممیزه دانشگاه ایلام

بوعلی سینا همدان

3

دکتر علی اکبر سبزی پرور

استاد

هواشناسی

عضو حقیقی هیأت ممیزه

بوعلی سینا همدان

4

دکتر علی اصغر ساکی

استاد

دامپروری

"

بوعلی سینا همدان

5

دکتر محمد حسین قبادی

استاد

 مهندسی زمین شناسی

"

بوعلی سینا همدان

6

دکتر عیسی نخعی

استاد

مهندسی صنایع

"

دانشگاه کردستان

7

دکتر شهریار عباسی

دانشیار

شیمی تجزیه

"

ایلام

8

دکتر علی محمد بهرامی

دانشیار

آسیب شناسی دام

"

ایلام

9

دکتر حسین مهدی زاده

استادیار

تکنولوژی آموزشی

عضو حقوقی هیأت ممیزه

ایلام

10

دکتر مظفر بگ محمدی

استادیار

کامپیوتر

عضو حقوقی هیأت ممیزه

ایلام

11

علی دانشفر

دانشیار

شیمی تجزیه

عضو حقوقی هیأت ممیزه و دبیر هیأت ممیزه

ایلام

 

 
 
 بازديد صفحه جاری:  
 تعداد بازديد امروز :  ۷۶۶