استعدادهای درخشان

نام ونام خانوادگی: دکتر جواد میرزایی                                                                                                                  

رشته: علوم جنگل

مرتبه علمی :استادیار

دانشکده: کشاورزی

آدرس: ایلام -بلوار پژوهش- بانگنجاب- دانشگاه ایلام- سازمان مرکزی- مدیریت دفتر استعدادهای درخشان

تلفن:

 
 
 بازديد صفحه جاری:   ۱۵۴۲
 تعداد بازديد امروز :  ۶۹۲