معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی:  دکتر مصطفی نعمتی

دانشکده:  دامپزشکی                                                                                   

مرتبه علمی : استادیار                                                                                                                     


آدرس: ایلام - بلوار پژوهش- بانگنجاب - دانشگاه ایلام- سازمان  مرکزی- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

شماره داخلی347

تلفن تماس:0843-2222015

 

 

 

 
 
 بازديد صفحه جاری:  
 تعداد بازديد امروز :  ۷۶۲