شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها

آگهی مناقصه اجرای سکوبندی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ایلام

دانشگاه ایلام در نظر دارد،  سکوبندی و خرید تجهیزات آزمایشگاه مرکزی خود را از طریق مناقصه محدود  و پس از ارزیابی شرکت کنندگان، به پیمانکار واجد شرائط واگذار نماید. لذا مستدعی است با مطالعه اسناد  و مدارک مربوطه ، قیمت پیشنهادی خود را در فرم پیوست 2 اسناد تحویلی از کارفرما وارد نموده و پس از مهر و امضای فرم به همراه سایر اسناد در یک پاکت دربسته حداکثر تا  پایان وقت اداری روزدوشنبه تاریخ 9 آذرماه 1394  به دبیر خانه مرکزی دانشگاه ایلام،  تحویل نمایند.

متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه ( شرائط مناقصه و ارزیابی)  به سایت دانشگاه ایلام به آدرس www.Ilam.ac.ir  مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن 08432221906  تماس حاصل نمایند .

کلیه شرکت کنندگان می بایست مبلغ 500.000 ریال جهت تهیه اسناد مناقصه ، به حساب 7875307111 ، بانک تجارت کد 19170 شعبه دانشگاه ایلام- درآمدهای اختصاصی دانشگاه ، واریز و فیش را ضمیمه پاکت ب نمایند.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (وجه التزام)  210.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی به نام دانشگاه ایلام می باشد.

پیشنهادات بایستی در سه پاکت شامل :

 پاکت الف :   ضمانتنامه  با اعتبار حداقل سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهاد قیمت

پاکت ب :  اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده به انضمام کلیه مستندات لازم از جمله  اساسنامه شرکت  و آگهی اخرین تغییرات شرکت ( کپی برابر با اصل) ، گواهی رتبه بندی ویا مجوز فعالیت در زمینه موضوع مناقصه ، تصویر کد اقتصادی، تصویر شناسنامه ملی ،گواهی حسن انجام کار مشابه ، لیست پروژه های قبلی انجام شده، لیست پرسنل و همچنین لیست حداقل ماشین آلات و تجهیزات  مرتبط با موضوع کاری و فرم تعهد نامه منع مداخله کارکنان  دولت.

پاکت جبرگه پیشنهاد قیمت

  ارائه گردند و همه پاکتها را در یک پاکت بزرگتر قرار داده و پس از مهر و موم ، به دبیرخانه مرکزی دانشگاه ایلام واقع در ایلام- انتهای بلوار پژوهش – دانشگاه ایلام – ساختمان مرکزی – ارائه گردند.

 

پیوست ها:

  1. دعوت نامه
  2. پیوست 1 : مشخصات فنی و اجرایی
  3. پیوست 2- فرم پیشنهاد قیمت - مخصوص پاکت  ج
  4. پیوست 4-  فرمهای موضوع پاکت ب
  5. پلان طبقات

 

دریافت تمام پیوست ها در قالب یک فایل فشرده