En Ar

آگهی مناقصه اجرای سکوبندی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ایلام

دانشگاه ایلام در نظر دارد،  سکوبندی و خرید تجهیزات آزمایشگاه مرکزی خود را از طریق مناقصه محدود  و پس از ارزیابی شرکت کنندگان، به پیمانکار واجد شرائط واگذار نماید. لذا مستدعی است با مطالعه اسناد  و مدارک مربوطه ، قیمت پیشنهادی خود را در فرم پیوست 2 اسناد تحویلی از کارفرما وارد نموده و پس از مهر و امضای فرم به همراه سایر اسناد در یک پاکت دربسته حداکثر تا  پایان وقت اداری روزدوشنبه تاریخ 9 آذرماه 1394  به دبیر خانه مرکزی دانشگاه ایلام،  تحویل نمایند.

متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه ( شرائط مناقصه و ارزیابی)  به سایت دانشگاه ایلام به آدرس www.Ilam.ac.ir  مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن 08432221906  تماس حاصل نمایند .

کلیه شرکت کنندگان می بایست مبلغ 500.000 ریال جهت تهیه اسناد مناقصه ، به حساب 7875307111 ، بانک تجارت کد 19170 شعبه دانشگاه ایلام- درآمدهای اختصاصی دانشگاه ، واریز و فیش را ضمیمه پاکت ب نمایند.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (وجه التزام)  210.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی به نام دانشگاه ایلام می باشد.

پیشنهادات بایستی در سه پاکت شامل :

 پاکت الف :   ضمانتنامه  با اعتبار حداقل سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهاد قیمت

پاکت ب :  اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده به انضمام کلیه مستندات لازم از جمله  اساسنامه شرکت  و آگهی اخرین تغییرات شرکت ( کپی برابر با اصل) ، گواهی رتبه بندی ویا مجوز فعالیت در زمینه موضوع مناقصه ، تصویر کد اقتصادی، تصویر شناسنامه ملی ،گواهی حسن انجام کار مشابه ، لیست پروژه های قبلی انجام شده، لیست پرسنل و همچنین لیست حداقل ماشین آلات و تجهیزات  مرتبط با موضوع کاری و فرم تعهد نامه منع مداخله کارکنان  دولت.

پاکت جبرگه پیشنهاد قیمت

  ارائه گردند و همه پاکتها را در یک پاکت بزرگتر قرار داده و پس از مهر و موم ، به دبیرخانه مرکزی دانشگاه ایلام واقع در ایلام- انتهای بلوار پژوهش – دانشگاه ایلام – ساختمان مرکزی – ارائه گردند.

 

پیوست ها:

  1. دعوت نامه
  2. پیوست 1 : مشخصات فنی و اجرایی
  3. پیوست 2- فرم پیشنهاد قیمت - مخصوص پاکت  ج
  4. پیوست 4-  فرمهای موضوع پاکت ب
  5. پلان طبقات

 

دریافت تمام پیوست ها در قالب یک فایل فشرده


شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها