آزمایشگاه آنالیز مواد عنصری

دستگاه CHNSO

قادر به تعیین درصد عناصر C,H,N,S  موجود در نمونه های جامد و مایع

گازهای مورد استفاده در این دستگاه، گاز هلیوم بعنوان گاز حامل با درصد خلوص 996/99 و گاز اکسیژن با درصد خلوص 995/99 می باشند. ظروف وزن کردن نمونه و بسته بندی آن برای ورود به کوره از جنس قلع می باشند و برای اینکه احتراق گوگرد موجود در نمونه ها بطور کامل انجام گیرد در توزین نمونه های شامل گوگرد به آن کمی تری اکسید تنگستن اضافه می شود.

برای اطمینان از نتایج آزمایش، هر نمونه سه بار آنالیز می شود و برای اطمینان از کارکرد مناسب دستگاه قبل از شروع آنالیز، ابتدا حدود بیست عدد بلانک ( انجام مراحل آنالیز بدون وجود نمونه) گرفته می شود تا احیاناً اگر آلودگی و رطوبتی در طول مسیر باشد از بین رفته سپس از چند نمونه استاندارد آنالیز انجام می شود. در صورتی که آنالیز نمونهای استاندارد قابل قبول بود آنالیز سایر نمونه ها انجام می گیرد.