خدمات آزمایشگاه

ردیف

نام خدمت

تجهیزات مرتبط

 1.  

تهیه مقاطع میکروسکوپی

میکروتوم- هیستوکینت- استینر

 1.  

آنالیز کلیه فاکتورهای بیوشیمیایی سرم یا پلاسما

اتوآنالیزور

 1.  

آنالیز کلیه فاکتورهای تام خون

سل کانتر

 1.  

بیان ژن

ریل تایم PCR

 1.  

هموژن کردن کلیه ترکیبات بیولوژیک

هموژنایزر اولتراسوند

 1.  

جداسازی  DNA و انجام خدمات تحقیقاتی

سانتریفیوژ یخچال دار

 1.  

رشد باکتریهای بی هوازی- کشت سلول

انکوباتور CO2 دار

 1.  

مطالعه فلاسک کشت سلول و بافت

میکروسکوپ اینورت

 1.  

مطالعه نمونه های نشاندار شده

میکروسکوپ فلورسانس

 1.  

منجمد کردن کلیه نمونه های بیولوژیک در خلاء

فریز درایر

 1.  

عکسبرداری از مقاطع میکروسکوپی (بافتی، خونی، میکروبی و ...)

میکروسکوپ سه چشمی

 1.  

آبگیری از کلیه ترکیبات شیمیایی در خلاء

آون خلاء

13

اندازه گیری میزان فلزات در نمونه های مختلف

جذب اتمی شعله ای

14

شناسایی گروههای عامل در ترکیبات آلی

FT-IR

15

آنالیز عنصری- تشخیص درصد عناصر کربن-هیدروژن-نیتروژن- گوگرد- اکسیژن

CHNSO

16

حرارت دادن مواد با قابلیت برنامه ریزی

کوره دیجیتال

17

کروماتوگرافی مایع با قابلیت جداسازی بالا با دتکتور UV  و فلورسانس

HPLC