نحوه درخواست آنالیز

مراحل انجام آزمون

1. تهيه فرم معرفي نامه از پورتال آزمايشگاه مركزي و تكميل آن

 2.تکميل فرم آناليز بطور کامل و خوانا

3. تعيين هزينه انجام آزمون بر اساس تعداد نمونه ها

4. واريز هزينه آناليز و حلال و اماده سازی طبق تعرفه هاي اعلامي به شماره حساب 7875307111 بانک تجارت شعبه دانشگاه کد شعبه : 19170– بنام تمرکز درآمد اختصاصی دانشگاه ایلام.

5.ارسال اصل فيش واريزي همراه نمونه و فرم درخواست جهت آناليز از طريق پست پيشتاز به آدرس آزمايشگاه مركزي دانشگاه ایلام و ثبت نام اینترتی جهت دریافت کد رهگیری (متقاضیان خارج دانشگاه)

6.تحویل فیش واریزی به همراه فرم مربوطه به ازمایشگاه مرکزی(متقاضیان داخل دانشگاه)

7.دريافت نتايج (براي كاربران حضوري از طريقCD  و براي كاربران غير حضوري از طريق پورتال آزمايشگاه مركزي صورت مي­گيرد)

نكات مهم:

- با دقت نوع آناليز درخواستي خود را انتخاب كنيد

- حتما روي  نمونه نيز مشخصات خود  و نوع آناليز را ثبت نماييد

- ثبت كد ملي در هنگام تكميل فرم درخواست آناليز الزامي است

- دقت فرماييد در صورت ناقص بودن مدارك نمونه شما به آزمايشگاه تخصصي جهت آناليز ارسال نمي گردد.

 

فرم درخواست: