فرم‌‌ها و آيين نامه ها
 
 
 

Word

Pdf

 ۳۱ شهريور ۱۳۹۵

  درخواست انجام طیف بینی مادون قرمز

Ms Word


 ۳۱ شهريور ۱۳۹۵

  درخواست انجام آزمایش به روش کروماتوگرافی

Ms Word


 ۳۱ شهريور ۱۳۹۵

  تعرفه های آزمایشگاه مرکزی

Ms Word


 ۳۱ شهريور ۱۳۹۵

  درخواست فرم انجام آزمایشات اتوآنالیزور BT1500

Ms Word


 ۳۱ شهريور ۱۳۹۵

  درخواست فرم انجام آزمایشات سل کانتر eXgio

Ms Word


 ۳۱ شهريور ۱۳۹۵

  درخواست فرم انجام آزمایشات هیستوتکنیک BT1500

Ms Word


 ۳۱ شهريور ۱۳۹۵

  فرم استفاده از گرنت

Ms Word


 ۳۱ شهريور ۱۳۹۵

  فرم درخواست انجام آزمایشات هیستوتکنیک

Acrobat reader