دانشگاه ايلام

دانشجویان كاركنان اعضاي هيات علمي  

 دانشكده كشاورزي دانشگاه ايلام

 

 
 

  اخذ مجوز اولين گرايشهاي دکتري در دانشکده کشاورزي دانشگاه ايلام

 
 

 

 

     گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزي موفق به اخذ مجوز دکتري در گرايشهاي زراعت ( فيزيولوژي گياهي ) و اصلاح نباتات (ژنتيک مولکولي) گرديد.

    اين گروه در بدو تشکيل اقدام به پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي نموده و هم اکنون در دو مقطع کارشناسي با تعداد 129 و کارشناسي ارشد با تعداد 21 نفر اصلاح نباتات و 33 نفر زراعت به فعاليت خود ادامه مي دهد.  محوريت تحقيقي در مقطع ارشد با تأکيد بر کشاورزي در مناطق خشک ونيمه خشک مي باشد . اين گروه داراي 9 نفر عضو هيئت علمي ثابت و 6 نفر بورسيه مي باشد.

   زمينه هاي تحقيقاتي مورد علاقه هيئت علمي اين گروه راهکارهاي نوين مقابله با تنش هاي محيطي بخصوص شوري و خشکي، فيزيولوژي گياهان زراعي، بيولوژي علف هاي هرز و.....مي باشد. مشارکت در تاليف چندين کتب بين المللي به شرح زير و مقالات ارائه شده حاصل ا ز کارهاي تحقيقاتي و پايان نامه هاي دانشجويي نشان دهنده پتانسيل مطلوب گروه زراعت در پيشبرد علم و فن آوري است. رويکرد نوين گروه در ارتباط با تنش هاي محيطي بر گياهان زراعي و ذخاير ژنتيکي گياهان بخصوص غلات غرب کشور مي باشد.  استفاده از افزاينده هاي رشد گياهي قارچ و باکتريها در کاهش اثرات شوري، محور اصلي پايان نامه مقطع ارشد زراعت اين دانشکده را تشکيل داده است. همچنين شايان توجه است که تحقيقات مطلوبي در ارتباط با کاهش اثرات تنش شوري بر گياهان زراعي در حال انجام مي باشد. مبحث علف هاي هرز يکي ديگر از شاخه هاي تحقيقاتي مورد علاقه گروه مي باشد. آزمايشگاه  ميکروبيولوژي گياهان زراعي که به تازگي توسط دکتر زارع مدير گروه اين رشته جهت کاربرد قارچ و باکتريهاي افزاينده رشد گياهي راه اندازي شده، زمينه رشد کارهاي تحقيقاتي مطلوبي در زمينه کاهش اثر تنش هاي محيطي، بخصوص شوري با کاربرد اين ميکروارگانيسم ها را فراهم آورده که آخرين کار تحقيقاتي انجام شده در مجله Soil Biology Biochemistry 45, 139-136 به چاپ رسيد. براي اولين بار پتانسيل باکتريهاي مناطق شور در رفع تنش در اين دانشکده در سطح کشور انجام گرفت. همچنين در سطح کارشناسي براي چندين سال است که دانش آموختگان زراعت اين دانشگاه با کسب رتبه هاي برتر کنکور کارشناسي ارشد توانمنديهاي علمي گروه و دانشجويان مستعد و علاقمند مناطق غرب کشور را بازگو مي نمايد. هم اکنون دانش آموختگان زراعت، در دانشگاههاي تهران، شهيد بهشتي، تربيت مدرس تهران، اهواز و رازي کرمانشاه در مقطع کارشناسي ارشد در رشته هاي مختلف تکنولوژي بذر (دانشگاه تهران)، آگرواکولوژي (دانشگاه شهيد بهشتي)، اصلاح نباتات (دانشگاه تبريز)، بيوتکنولوژي (دانشگاه رازي کرمانشاه )، اگرواکولوژي و زراعت (دانشگاه فردوسي مشهد) مشغول به تحصيل مي باشند. قابل ذکر است که انجمن علمي زراعت در سال 1390 موفق به کسب رتبه پژوهشي در سطح کشور گرديد. اين توانمنديهاي ذکر شده در سايه الطاف الهي و مساعدتهاي جمعي از همکاران، مسئولين دلسوز دانشگاه، رياست محترم دانشکده کشاورزي (آقاي دکتر صيدي) ، رئيس دانشگاه (دکتر  عليمحمدي) و وزير علوم،تحقيقات و فن آوري،  منجر به کسب اخذ مجوز دکتري در گرايش هاي زراعت (فيزيولوژي گياهي) واصلاح نباتات (ژنتيک مولکولي) گرديد. اميد است که در سايه الطاف امام زمان(عج) و رحمت الهي  همچنان گروه زراعت  در پيشبرد علم و فن آوري در اين مرز و بوم موفق باشد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       محمدجواد زارع-مدير گروه زراعت و اصلاح نباتات

 مشخصات اعضاي هيأت علمي گروه به شرح زير مي باشد:

 دکتر محمدجواد زارع: مرتبه علمي:استاديار داراي دکتراي تخصصي زراعت- اکولوژي (کاربرد ميکروارگانيسم ها در تحمل به تنش شوري)

 دکتر علي حاتمي: مرتبه علمي: استاديار داراي دکتراي تخصصي زراعت- فيزيولوژي

 دکتر علي اشرف مهرابي: مرتبه علمي : استاديار داراي دکتراي تخصصي اصلاح نباتات-بيوتکنولوژي

 دکتر حسين مهديزاده: مرتبه علمي: استاديار داراي دکتراي تخصصي ترويج و آموزش کشاورزي

 دکتر همايون مرادنژادي: مرتبه علمي: استاديار داراي دکتراي تخصصي

 دکتر مهرشاد براري: مرتبه علمي: استاديار داراي دکتراي تخصصي زراعت-فيزيولوژي

 دکتر عليرضا تاب: مرتبه علمي: استاديار داراي دکتراي تخصصي بيولوژي علفهاي هرز

 دکتر علي آرمينيان: مرتبه علمي: استاديار داراي دکتراي تخصصي اصلاح نباتات-بيومتري-مولکولي

 دکتر زهرا طهماسبي: مرتبه علمي: استاديار داراي دکتراي تخصصي اصلاح نباتات-ژنتيک بيومتري

آقاي سيد عليرضا موسوي: درحال تحصيل

 آقاي حسين ذاکري: درحال تحصيل

 آقاي آرش فاضلي: درحال تحصيل

فعاليتهاي پژوهشي و زمينه هاي تحقيقاتي مورد علاقه اعضاء بطور مشروح در رزومه اساتيد گروه درج گرديده است.
 کارشناسان گروه:
آقاي مهندس قدرت فلاحي: مسئول ازمايشگاه فيزيولوژي گياهان زراعي

آقاي مهندس نصرت عباسي: مسئول آزمايشگاه زراعت، ميکروبيولوژي گياهان زراعي و اصلاح نباتات

خانم مهندس بتول زارعي: مسئول ازمايشگاه بيوتکنولوژي


فعاليتهاي پژوهشي و زمينه هاي تحقيقاتي گروه:
رويکرد تحقيقاتي گروه در زمينه مقابله با تنش هاي محيطي در توليدات زراعي است.

 

تاليفات گروه: 
 

عنوان

سال انتشار

مولف اصلي

محل انتشار

بوم شناسي ريزوسفر

1389

محمدجواد زارع

انتشارات آواي نور

Conservation Tillage and Sustainable Agriculture in Semi-arid Dryland Farming, IN Biodiversity, Biofuels, Agroforestry and Conservation Agriculture

2009

محمدجواد زارع

Springer

Effect of herbicide on earthworm. Global Science

2012

محمدجواد زارع

Global Science

Sustainable agriculture in saline arid and semi-arid by use potential of AM fungi on mitigates NaCl effects

2012

محمدجواد زارع

Springer

Piriformospora indica versus salinity

2012

محمدجواد زارع

Springer

زراعت در مناطق شور (جلد يک)

---

محمدجواد زارع

آماده چاپ

 

امکانات تحقيقاتي گروه:

 

 * آزمايشگاهها

       
گروه زراعت داراي 5 آزمايشگاه با زمينه هاي کاربردي متفاوت مي باشد که امکان زمينه هاي تحقيقاتي و آموزشي را به نحو مطلوبي فراهم آورده است. آزمايشگاه هاي گروه زراعت 
شامل آزمايشگاه زراعت، اصلاح نباتات، بيوتکنولوژي، فيزيولوژي گياهان زراعي و ميکروبيولوژي گياهي است که اخيراً توسط عضو هيات علمي گروه دکتر محمد جواد زارع در زمينه 
کاربرد ميکروارگانيسم هاي افزاينده رشد در توليدات زراعي آغاز فعاليت خود را شروع نموده است. 
 
مهمترين دستگاهها موجود در آزمايشگاه هاي گروه زراعت به شرح زير مي باشد:
1.      ژرميناتور 2 عدد
2.      انکوباتور 2 عدد
3.      هود کشت ميکروب 1 عدد
4.      هود کشت کشت بافت 2 عدد
5.      دستگاه PCR دو عدد
6.      انواع تانک الکتروفورز
7.      20 عدد ميکروسکوپ
8.      سانتريفوژ 2 عدد
9.      دستگاه اسپکتوفوتوميتر
10.  دستگاه اندازه گيري شوري يک عدد
11.  دستگاه بوجاري
12.  دستگاه شمارش بذر
13.  يخچال فريزر 2 عدد
14.  فريز -80 يک عدد
15.  2 عدد دستگاه اندازه گيري اسيديته
16.  ترازوهاي ديجيتال با دقت 0001/0
17.  2 عدد يخچال معمولي
18.  انواع لوازم آزمايشگاهي مانند لوله آزمايش، بطريهاي کشت، و لوازم کشت بافت
19.  فلايم ميتر
20.  بينوکولر 
و ساير امکانات متداول در آزمايشگاهها

* مزارع تحقيقاتي-آموزشي
گروه زراعت داراي دو مزرعه آموزشي- تحقيقاتي واقع در شهرستان ايلام و شهرستان مهران است. در حال جلسات درس عملي دروس مختلف و نيز عمليات کشاورزي  در اين دو مزرعه انجام ميشود و دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد از امکانات  مناسب اين مزارع کشاورزي در راستاي تحقيقات پايان نامه خود استفاده مي نمايند. مزرعه مهران به دليل قرار گرفتن در اقليم گرمسيري شرايط تحقيق گياهان گرمسيري و مزرعه دانشکده کشاورزي به دليل قرار گرفتن در اقليم معتدل امکان تحقيق در زمينه گياهان معتدله را فراهم نموده است.
 
* گلخانه

گروه زراعت در حال حاضر داراي يک گلخانه به جهت انجام برخي آزمايشات دانشجويان کارشناسي ارشد زراعت مي باشد.

ارسال خبر به پست الكترونيك تاريخ:  ۲ خرداد ۱۳۹۱  ساعت: 12:39:38عصر  لينك خبر (كد خبر= 2147 )
 
     

 

 
    نقشه سايت دفترچه تلفن تماس با ما

 مشاهده صفحه جاری  ۱۸۸۳