دانشگاه ايلام

دانشجویان كاركنان اعضاي هيات علمي  

 دانشكده كشاورزي دانشگاه ايلام

 

 مشخصات فردی

 
 نام و نام خانوادگی:  اقبال احسان زاده
 پست الکترونیک:
 شماره تلفن:  
 رشته تحصیلی:  Water Resources
 تخصص:  Hydrology
 دانشگاههای محل تحصیل:  
 لیسانس:  Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
 فوق لیسانس:  Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
 دکتری:  Ottawa University, Ottawa, Canada
 
 
    نقشه سايت دفترچه تلفن تماس با ما

 مشاهده صفحه جاری  ۷۹۴