راه اندازي دستگاه CHNSO در آزمايشگاه مرکزي
 

در تاريخ 95/07/12 دستگاه CHNSO در آزمايشگاه مرکزي راه اندازي شد. کاربرد اين دستگاه سنجش عناصر کربن، هيدروژن، نيتروژن، اکسيژن و گوگرد در نمونه هاي جامد مي باشد.

خاصيت قابل اندازه گيري :شيميايي

زمينه هاي کاربردي :علوم پايه، كشاورزي

محدوديت هاي دستگاه : اين دستگاه قادر به تعيين درصد عناصر کربن، هيدروژن ، نيتروژن و گوگرد مي باشد.


راه اندازي دستگاه CHNSO در آزمايشگاه مرکزي
ارسال خبر به پست الكترونيك  

تاريخ:  ۱۹ آبان ۱۳۹۵  ساعت: 2:26:56عصر 

 
 
 

 
 
 بازديد صفحه جاری:   ۱۹۳
 تعداد بازديد امروز :  ۵۱۲