راه اندازي دستگاه UV Vis مدل Cary100 در آزمايشگاه مرکزي
 

 در تاريخ 95/07/12 دستگاه UV Vis مدل Cary100 در آزمايشگاه مرکزي راه اندازي و آماده ارائه خدمات مي باشد.

موارد قابل اندازه گيري با دستگاه:

     دستگاه اسپکتروفتومتر يا طيف سنجي در واقع برهمکنش نور با ماده را مورد بررسي قرار مي دهد. دستگاههاي اسپکتروفتومتر ماوراء بنفش/ مرئي به عنوان پر مصرف ترين دستگاههاي اسپکتروفتومتر در آزمايشگاه بوده که در آن با توجه به ميزان عبور و جذب، غلظت مواد در يک نمونه تعيين مي گردد. عموماً منابع نوري قابل استفاده در اين دستگاه، يک لامپ هالوژن تنگستن براي نور مرئي و يک لامپ دوتريم براي نورUV مي باشد. اساساً اين دستگاه براي اسپکتروفتومتري مايعات طراحي شده و مي توان آنها را مورد آناليز و بررسي قرار داد. محدوده کاري دستگاه از 190 لغايت 900 نانومتر مي باشد. همچنين دستگاه داراي قابليت آناليز تک طول موجي و يا طيفي است. اطلاعات خروجي که به صورت گراف است توسط پرينتر چاپ مي شود. اسپکتروفوتومتر براي آناليز نمونه‌هاي شيميايي و بيوشيميايي آب، محيط ‌زيست   همچنين در صنايع غذايي کاربرد دارد.


راه اندازي دستگاه UV Vis مدل Cary100 در آزمايشگاه مرکزي

راه اندازي دستگاه UV Vis مدل Cary100 در آزمايشگاه مرکزي
ارسال خبر به پست الكترونيك  

تاريخ:  ۱۹ آبان ۱۳۹۵  ساعت: 1:48:17عصر 

 
 
 

 
 
 بازديد صفحه جاری:   ۲۱۴
 تعداد بازديد امروز :  ۵۱۶